Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
14: Ibrâhîm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 53
14:27  Og liknelsen om et ondt ord: (Det er) som et dårlig tre, som er revet opp av jorden og som ikke vil (makte) å finne grobunn igjen.
14:28  Allah styrker de troende med ordet som er solid grunnet, både i dette liv og i det kommende. Og Allah dømmer de urettferdige som villfarende. Og Allah gjør det Han vil.
14:29  Har du ikke sett dem som istedenfor Allahs nåde foretrakk utakknemlighet og førte deres folk til ødeleggelsens bolig;
14:30  Helvete. De skal tre inn i det, og et ondt hvilested er det.
14:31  Og de har satt medguder ved siden av Allah for å villede (menneskene) fra Hans vei. Si (til dem): Gled dere en tid, så vil visselig deres tilholdssted være Ilden.
14:32  Si til de av Mine tjenere som tror: De skal holde bønn (regelmessig), og gi av det Vi har forsynt dem med, hemmelig og offentlig, før den dag kommer da det ikke vil være noen handel, og heller ingen vennskap.
14:33  Allah er Han, som har skapt himlene og jorden, og sender vann ned fra skyene, og frembringer dermed frukter til deres underhold. Og (Han) har underlagt dere båtene, slik at dere kan seile over havet på Hans befaling. Og (Han) har (også) underlagt dere elvene.
14:34  Og (Han) har underlagt dere solen og månen, som begge ustanselig oppfyller deres oppgave. Og (Han) har underlagt dere natten så vel som dagen.
14:35  Og (Han) gir alt dere ber Ham om, og om dere prøver å telle Allahs nådegaver, så vil dere ikke klare å telle dem. Sannelig er mennesket urettferdig (og) utakknemlig.
14:36  Og (husk den tid) da Abraham sa: Min Herre, gjør denne by (Makka, til en by med) fred og sikkerhet, og hold meg og mine sønner borte fra å tilbe avguder.
14:37  Min Herre, sannelig har de villedet mange av menneskene. Men den som følger meg, tilhører sannelig meg, og for den som er meg ulydig, så er Du visselig Tilgivende (og) Barmhjertig.

"Hører til meg" betyr: "er av meg (og min slekt)" dvs. omfattes av utlovelser til ismaelittene.

14:38  Vår Herre, jeg har visselig besatt en del av mine etterkommere i en ufruktbar dal, like ved Ditt Hellige Hus. Vår Herre, for at de skal holde bønn (regelmessig). Så la menneskenes hjerter bøye seg mot dem, og forsyn dem med (alle slags) frukter, for at de skal være takknemlige.
14:39  Vår Herre, Du vet visselig hva vi skjuler, og hva vi åpenbarer. Og ingenting er skjult for Allah, verken på jorden eller i himmelen.
14:40  All lovprisning tilkommer Allah (alene), som tross i (min) alder har skjenket meg Ismael og Isak, sannelig er min Herre den Bønnhørende.
14:41  Min Herre, gjør meg i stand til å opprettholde bønnen (regelmessig) og (også) mine barn. Vår Herre, (skjenk oss Din nåde) og motta min bønn.
14:42  Vår Herre, tilgi meg og mine foreldre og de troende på den dag, da dommen vil finne sted.
14:43  Og tro ikke at Allah er uvitende om hva de urettferdige gjør. Han gir dem kun utsettelse til en dag, da (deres) øyne kommer til å bli stirrende (i redsel).
14:44  De kommer til å flykte av sted i redsel med oppreiste hoder, deres blikk vender ikke tilbake til dem, og deres hjerter vil være tomme (for ethvert håp).
14:45  Og advar menneskene mot den dag, da straffen skal komme over dem, og de syndige kommer til å si: Vår Herre, gi oss utsettelse en kort tid, så vil vi svare på Ditt kall, og følge sendebudene. (Han vil si): Svor dere ikke tidligere på at dere aldri skulle gå under?
14:46  Og dere bosatte dere hos dem som syndet mot seg selv, og det var helt klart for dere hva Vi gjorde med dem. Og Vi fremsatte (tydelige) liknelser for dere.
14:47  Og de hadde prøvd ut alle sine trekk, og hos Allah er deres planer. Og selv om deres plan bestod i å få et fjell til å falle, (så ville de ikke kunne lykkes).
14:48  Tro aldri at Allah vil svikte Sitt løfte til Sine sendebud. Sannelig er Allah Allmektig, gjengjeldelsens Herre.
14:49  På den dag, da jorden skal forandres til en ny jord, og (likeledes) himlene, skal de (alle) stå frem for Allah, den Ene, den Allmektige.
14:50  Og på den dag vil du se de skyldige bundet i lenker.
14:51  Deres klær vil (så å si) være av flytende steinkull, og Ilden vil dekke deres ansikter.

Straff (og belønning) i det kommende liv vil representere de vantros (og de troendes) handlinger i dette livet. Da de her begår deres handlinger ved andres bistand, fremstilles de som lenket sammen. Klær tjener til beskyttelse, men de vantros klær i det kommende liv vil ikke beskytte dem mot ilden. Det følgende vers sier klart at det er snakk om en nøye gjengjeldelse. De vil bli gjengjeldt med deres egne gjerninger.

14:52  (Dette) for at Allah må belønne enhver sjel hva den har ervervet, sannelig er Allah rask til å avregne.