Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
17: Banî Isrâ´îl
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 112
17:27  Og gi slektningene deres den rette del, og den fattige og den veifarende, og vær ikke ødsel på noe vis.
17:28  De ødsle er visselig satanenes brødre, og Satan er utakknemlig mot sin Herre.
17:29  Og om du vender deg bort fra dem for å streve etter din Herres barmhjertighet, som du håper på, så tal til dem et lettelsens ord.
17:30  Og hold ikke hånden din lenket til din hals, og strekk den ikke ut i dens fulle lengde, så du må sitte dadlet (og) uttømt.

Islâm går ofte inn for å følge den gyldne middelvei. Islâm er imot alle ekstreme utveier og oppfordrer menneskene til å følge fornuftens og måteholdenhetens vei.

17:31  Sannelig, din Herre utvider Sitt underhold til hvem Han vil, og begrenser det (for hvem Han vil). Sannelig, Han kjenner (og) ser Sine tjenere.

Tilføyelsen: "Han kjenner og ser Sine tjenere" viser at uttrykket "hvem Han vil" ikke betegner noen vilkårlighet, men en rettferdig utvelgelse på grunnlag av Guds viten.

17:32  Og drep ikke deres barn av frykt for utgifter; Vi forsørger dem og dere. Sannelig, å drepe dem er en stor synd.

Det er ikke her snakk om arabernes drap av døtre. Begrunnelsen der var ofte ikke frykt for fattigdom, men falsk stolthet. Her er Qatl (drap) enten brukt i overført betydning: ikke gi tilstrekkelig utdannelse. Eller det er snakk om det drap, som gjerne kalles abort. Islâm tillater abort kun hvis morens liv er i fare, men ikke av økonomiske årsaker.

17:33  Og gå ikke nær ekteskapsbrudd, for det er visselig noe skjendig og en ond vei.

Merk den islamske lovens overlegenhet over de tidligere lover: "Du må ikke bedrive hor". Her advares det mot å gå nær hor, å utsette seg for fristelsen. Ordet "Zinâ" betyr å omgå seksuelt, både utenfor og innenfor ekteskaplige forhold, med begge parters samtykke. Seksuelle overgrep er ikke innebefattet i ordet.

17:34  Og drep ikke livet, noe Allah har forbudt, unntagen (det som skjer i overensstemmelse) med (lov og) rett. Og når en drepes med urett, har Vi visselig gitt hans arving fullmakt (til å kreve gjengjeldelse), men han skal ikke overskride grenser i drap, for han er visselig hjulpet (innenfor disse grenser).
17:35  Og nærm dere ikke den foreldreløses eiendom unntagen på den beste måte, inntil han når sin modenhet, og oppfyll pakten. Sannelig, pakten skal det gjøres regnskap for.
17:36  Og gi fullt mål når dere måler, og vei riktig med rettferdighet. Dette er bedre og skjønnere til sist.

Hemmeligheten bak handelfolkets fremgang i velstand ligger i å handle med sannhet og rettferdighet.

17:37  Og følg ikke det du ikke har noen viten om. Sannelig hørselen, synet og hjertet skal alle stilles til regnskap for det.
17:38  Og gå ikke hovmodig på jorden, for du kan visselig ikke gjennombore jorden, og du kan ikke nå fjellene i høyde.

Å være stolt og juble over ens mål, som en har nådd, er ikke bare overfladisk, men skader den stolte personens moral, idet en slik holdning fører til at han tror, at han har oppnådd det han skulle og dermed hindrer sin moralske utvikling.

17:39  Det onde av alt dette er forhatt hos din Herre.
17:40  Dette er (en del) av hva din Herre har åpenbart deg av visdommen. Og sett ikke andre guder opp ved siden av Allah, så du skal kastes i Helvete, dadlet (og) forkastet.

Sammenlikn en liknende rekke bud i 6:152-154.

17:41  Hva! Har deres Herre utmerket dere med sønner og tatt døtre for Seg Selv av englene? Sannelig, dere taler visselig et voldsomt ord.
17:42  Vi har fremstilt (sannheten) i denne Qur'ânen på forskjellig vis, så de kan la seg formane, men det forøker dem bare i motvilje.

For en åpenbart Bok, som tar opp alle saker, er det ikke annet enn naturlig og nødvendig, at den kommer tilbake til de relevante punktene som er knyttet til det sentrale tema, igjen og igjen. Når repetisjon har den hensikten, at det skal kaste lys over en sak fra en ny vinkel, eller svare på en ny innvending, kan intet fornuftig og intelligent menneske være mot det.

17:43  Si: Om det var guder ved siden av Ham, slik som dere sier, så ville de visselig ha søkt en vei til tronens Herre.

Det er ingen tegn på at avgudsdyrkerne har nådd noen nærhet til Gud gjennom deres "medguder". Deres bønner blir ikke hørt, deres moral forbedres ikke, heller ikke har de guddommelig beskyttelse. "Tronens Herre" står for Allah som er innehaver av alle fullkomne attributter. "De" kan også her stå for "medgudene". Hvis deres "medguder" hadde vært slike "guder", ville de ha forsøkt å vinne makten i universet. Men makten kan kun tilhøre én, liksom universets lovmessighet klart beviser allmaktens ene-herredømme.

17:44  Hellig er Han (og fri for enhver mangel), og umåtelig høyt opphøyet over det de sier.
17:45  De syv himlene og jorden og alle som er i dem, lovpriser Ham. Og det finnes ikke noen ting som ikke lovpriser Hans herlighet. Men dere forstår ikke deres lovprisning. Sannelig, Han er Overbærende (og) Tilgivende.

De syv himlene og jorden er de åtte hovedplaneter i vårt solsystem. Dessuten brukes tallet "syv" blant araberne til å betegne et fullt tall, uten tanke på om det er syv eller ikke. På samme måte brukes også tallet sytti, sammenlikn 15:45.

17:46  Og når du foreleser Qur'ânen, anbringer Vi et skjult slør mellom deg og dem, som ikke tror på det kommende.
17:47  Og Vi legger et dekke over deres hjerter slik at de ikke forstår den, og døvhet i deres ører. Og når du nevner din Herres enhet i Qur'ânen, så vender de ryggene sine til i hat.
17:48  Vi vet best hva de lytter til, når de lytter til deg, og når de forhandler i hemmelighet, når de urettferdige sier: Dere følger bare en besatt mann.
17:49  Se hvordan de fremstiller liknelser av deg; så de har fart vill og kan ikke finne vei.
17:50  Og de sier: Når vi er døde bein og bortsmuldrende knokler, skal vi så gjenoppvekkes i en ny skapning?
17:51  Si: (Ja,) selv om dere er stein eller jern,
17:52  eller (en) skapning som forekommer dere høyest (verdig så skal dere visselig skapes på ny). Og så vil de si: Hvem skal bringe oss tilbake? Si: Han som skapte dere første gang. Og så vil de ryste på hodene sine over deg, og de vil si: Når skal dette finne sted? Si: Kanskje er det nær.