Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
17: Banî Isrâ´îl
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 112
17:79  Hold bønn (regelmessig) mellom solens begynnende deklinasjon og nattens mørke, og (resiter) Qur'ânen ved daggry, sannelig, resitasjon av Qur'ânen ved daggry blir bevitnet (av englene).
17:80  Og i tillegg våkn opp i nattens timer, en ekstra (gave fra Allah) til deg. Kanskje vil din Herre opphøye deg til en høy rang.

I det foregående verset ble de obligatoriske bønner nevnt. Her omtales Tahadjdjud-bønnen, som er en nâfil (frivillig, ekstra) nattebønn, bestående av et visst antall parvise rak'ât, avsluttet med Witr (3 rak'ât), hvis de ikke allerede er forrettet etter nattebønnen (Salât al- 'isjâ).

17:81  Og si: Å min Herre, la meg gå inn med en sann inngang, og la meg gå ut derfra med en sann utgang, og skjenk meg en hjelpende kraft fra Deg.

Dette verset ble åpenbart da Profeten (s.a.) var i ferd med å forlate Makka. På dette tidspunktet ble det åpenbart ham at han igjen skal vende tilbake og da med seier (flg. vers). Det kommende inntog nevnes før utvandringen for å understreke, hvor sikkert det er at Makka blir erobret. Det flg. vers resiterte Profeten (s.a.), da Ka'baen etter inntoget ble renset for avgudsbilder.

17:82  Og si: Sannheten er kommet, og løgnen har forsvunnet, sannelig, løgnen er dømt til å forsvinne.
17:83  Og Vi åpenbarer (fra tid til annen deler) av Qur'ânen, som er et legemiddel og en barmhjertighet for de troende. Og det får kun de urettferdige til å vokse i tap.
17:84  Og når Vi skjenker mennesket nåde, så vender det seg bort og går til side. Og når ondt rammer det, så er det (helt) fortvilet.
17:85  Si: Enhver handler på sitt vis, men deres Herre vet best hvem som er på den riktigste vei.
17:86  Og de spør deg om sjelen. Si: Sjelen er (skapt) på min Herres befaling, og dere har bare fått litt viten (om det).

Rûh kan bety "ånd, åpenbaring, sjel, barmhjertighet" etc.

17:87  Og om Vi ville, så kunne Vi visselig ta bort det som Vi har åpenbart til deg, og så ville du ikke finne noen beskytter mot Oss (i denne saken),
17:88  unntagen barmhjertighet fra din Herre, sannelig Hans nåde over deg er stor.
17:89  Si: Om mennesker og djinner samlet seg for å bringe denne Qur'ânens like, så kunne de ikke bringe dens like selv om de hjalp hverandre.

Enhver profets hovedmirakel har hatt særlig forbindelse med tidens "smak". På Moses' tid blomstret magien, på Jesu tid var legekunst og helbredelse det siste ord, og på Profetens (s.a.) tid var veltalenhet hans folks største dyd. Tross gjentagne oppfordringer, se 2:24, 10:39, 11:14 og 52:35, var disse språkets mestre ikke i stand til å bringe noe som kunne måle seg med Qur'ânen i stil eller innhold. De prøvde ikke å forsøke. Tvert imot ble deres største diktere og dyktigste mestre i veltalenhet overbevist om Profetens (s.a.) guddommelige sendelse, bare ved å lese eller høre et kort stykke av Qur'ânen, og oppga deretter helt deres diktekunst.

17:90  Og Vi har visselig gjentatt og variert for menneskene enhver slags liknelse i denne Qur'ânen, men de fleste mennesker nekter (alt) unntatt vantro.
17:91  Og de sier: Vi vil ikke tro på deg før du lar en kilde springe frem fra jorden for oss;
17:92  eller du skaper en hage av daddelpalmer og druer, og du lar floder sprudle frem i deres midte i overveldende strømmer;
17:93  eller du får himmelen til å falle ned over oss i stykker, som du har sagt, eller du bringer oss Allah og englene ansikt til ansikt;
17:94  eller du får et hus av gull, eller du stiger opp til himmelen. Og vi vil ikke tro på din himmelfart før du sender ned til oss en bok som vi kan lese. Si: Hellig er min Herre (og fri for alle mangler). Jeg er bare et menneske, et sendebud.

En fysisk himmelfart er like tåpelig som et hus av gull sendt ned fra himmelen. Når det er snakk om himmelfart i religiøse skrifter, menes det en åndelig himmelfart. Gud er selvfølgelig i stand til å utføre ethvert mirakel, men Han handler ikke mot Sine erklærte egenskaper (f.eks. Sin visdom).

17:95  Og ikke noe hindrer mennesker i å tro, når rettledningen kommer til dem, unntagen at de sier: Har Allah sendt et menneske som sendebud?
17:96  Si: Om det på jorden var engler som vandret fredelig omkring, så ville Vi visselig ha sendt dem en engel fra himmelen som sendebud!

Et menneske er nødvendig som forbilde for mennesker.

17:97  Si: Allah er tilstrekkelig som Vitne mellom meg og dere, sannelig, Han kjenner og ser Sine tjenere.
17:98  Og den Allah rettleder, han er rettledet. Og dem Han dømmer som villfarne, for dem vil du ikke finne beskyttere ved siden av Ham. Og Han vil samle dem sammen på Oppstandelsens dag på deres ansikter, blinde, stumme og døve. Deres oppholdssted skal være Helvete. Hver gang det synker, vil Vi føye mer ild til det.
17:99  Dette er deres belønning, fordi de forkastet Våre tegn og sa: Hva! Når vi er knokler og smuldrende bein, skal vi da oppreises i en ny skapelse?
17:100  Innser de ikke at Allah, som har skapt himlene og jorden, har makt til å skape deres like? Og Han har bestemt en frist for dem, som det ikke er tvil om. Så de urettferdige fornekter (alt) bare (på grunn av) utakknemlighet.
17:101  Si: Om dere hadde makt over min Herres barmhjertighets skatter, så ville dere visselig holde dem tilbake av frykt for å gi ut. Og mennesket er overmåte gjerrig.
17:102  Og Vi ga visselig Moses ni klare tegn, spør bare Israels barn. Da (Moses) kom til dem, sa Farao til ham: Jeg tror sannelig, at du er offer for en innbilning.

For de "9 tegn", se sûra 7, versene 108, 109, 131 og 134. Det dreier seg altså om: staven, den hvite hånd, tørke, hungersnød, stormen, gresshoppene, lusene, frøene og blodet. Hvis man henviser til Bibelens "10 plager", så faller "fluer" (eller bremser) vekk, da de overførte de to plager: kveg- og byllepest (2. Mosebok kap. 7-12)

17:103  Han [Moses] sa: Du vet visselig at ingen har sendt disse (tegn) unntagen himlenes og jordens Herre, som klare bevis. Og jeg mener sannelig, Å Farao, at du er offer for fordervelse.
17:104  Så besluttet han å skremme dem bort fra landet. Derfor druknet Vi ham og alle som var med ham.