Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
2: Al-Baqarah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 40, vers 287
2:209  Å dere som tror, tre alle inn i underkastelse, og følg ikke i Satans fotspor, for han er dere visselig en åpenbar fiende.
2:210  Og om dere snubler etter at de tydelige tegn er kommet til dere, så vit at Allah er Allmektig, Allvis.
2:211  Hva annet venter de enn at Allah skal komme til dem i skygge av skyene sammen med englene, og at saken skal være avgjort? Og til Allah vender alle ting tilbake.
2:212  Spør Israels barn hvor mange tydelige tegn Vi ga dem. Men den som bytter Allahs nåde bort etter at den er kommet til ham, (skal vite) at Allah visselig er streng til å gjengjelde.
2:213  Livet i denne verden forekommer de vantro skjønt og de spotter dem som tror. Men de som frykter (Allah), vil være over dem på Dommens dag. Og Allah forsyner uten mål dem Han vil.
2:214  Menneskeheten var én menighet. Så oppreiste Allah profeter (som) forkynnere av gledelig budskap og (som) advarere, og åpenbarte med dem Boken med sannheten for at Han kunne dømme mennesker imellom i det de var uenige om, (men så begynte de å bli uenige om Boken). Og ingen andre var uenige om det enn de som hadde mottatt den, etter at klare tegn var kommet til dem, fordi de var opprørske mot hverandre. Deretter har Allah rettledet de troende i (alle) de ting som de (vantro) var uenige om. Og Allah leder den Han vil til den rette vei.
2:215  Tror dere at dere vil gå inn i Paradiset, når det ennå ikke har skjedd dere det samme (som skjedde dem) som gikk bort før dere? Trengsler og nød rammet dem, og de ble (voldsomt) rystet, inntil sendebudet og de som trodde sammen med ham, sa: Når (kommer) Allahs hjelp? Sannelig, Allahs hjelp er visselig nær.
2:216  De spør deg hva de skal bruke (penger til). Si: Hva dere enn ønsker å gi ut av (deres rettmessige) eiendom - det er til foreldrene og nært beslektede og de foreldreløse og de fattige og de veifarende. Og hva dere enn gjør av godt, så vet sannelig Allah det.
2:217  Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere hater det. Men det kan være at dere hater noe, selv om det er godt for dere, og det kan være at dere elsker noe, selv om det er dårlig for dere. Allah vet, og dere vet ikke.
2:218  De spør deg om kamp i den hellige måned. Si: Kamp i den er alvorlig (synd), men å holde (folk) borte fra Allahs vei og å fornekte Ham og (hindre folk fra) den Hellige Moské og å drive dens beboere ut, er enda alvorligere overfor Allah. Og forfølgelse er verre enn å drepe. Og de vil ikke holde opp med å bekjempe dere før de bringer dere tilbake fra deres religion, hvis de da makter det. Og de av dere som faller fra sin religion, og så dør som vantro, det er dem hvis gjerninger blir til intet i denne verden og den kommende, og (det er) disse (som er) Ildens beboere. De skal forbli i den i lang tid.
2:219  Sannelig, de som tror og som utvandrer og kjemper for Allahs sak, disse er de som håper på Allahs barmhjertighet. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
2:220  De spør deg om vin og lykkespill. Si: I dem begge er det et stort onde og litt gavn for mennesker. Men deres onde er større enn deres gavn. Og de spør deg hva de skal gi (for Allahs sak). Si: Det som er til overs (etter oppfyllelse av grunnleggende behov). Slik gjør Allah tegnene klare for dere, så dere kan tenke dere om,

Ordet som her er oversatt med "det som er til overs", er 'Afw, som betyr: 1) det beste, 2) det som kan unnværes, 3) det som ikke kreves. I vers 216 stilles spørsmålet om arten av det som bør gis og hvem det bør gis - her dreier det seg om mengden. Qur'ânen velger et ord som henvender seg til forskjellige kategorier av mennesker, i overensstemmelse med de givendes personlige forhold. For de svake gjelder det; å gi det som kan unnværes for at de ikke skal komme i vanskeligheter og beklage seg. De sterke i troen skal gi det beste. Til slutt sier ordet 'Afw, at man skal venne seg til å gi ut for Allahs sak, i den grad at man gjør det frivillig, uten at det forlanges.

2:221  hva angår denne verden og den kommende. Og de spør deg om de foreldreløse - si: Å øve vel mot dem er et stort gode. Og om dere blander dere med dem, så skal de være deres brødre. Og Allah kjenner urostifteren fra fredsstifteren. Og om Allah hadde villet, hadde Han visselig brakt dere i vanskeligheter, sannelig Allah er Allmektig, Allvis.
2:222  Og gift dere ikke med kvinner fra avgudsdyrkerne, før de tror, for en troende slavinne er bedre enn en avgudsdyrker, selv om hun også måtte behage dere. Og bortgift ikke (deres kvinner) til avgudsdyrkerne, før de tror, for en troende slave er bedre enn en avgudsdyrker, selv om han (også) måtte behage dere. Slike kaller til (Helvetes) ild, men Allah kaller til Paradiset og tilgivelse etter Sin vilje. Og Han gjør Sine tegn klare for mennesker, for at de kan la seg formane.
2:223  Og de spør deg om (samliv under) menstruasjon. Si: Det er en smertefull (tilstand). Hold dere derfor borte fra deres hustruer under menstruasjonen, og gå ikke inn til dem før de er rene. Men når de har renset seg, gå så inn til dem som Allah har befalt dere. For Allah elsker visselig dem som vender seg til Ham, og Han elsker dem som renser seg.

Uttrykket "gå ikke inn til dem", referer kun til seksuelt samliv. Det er ikke snakk om å avskjære seg fra sin hustru i den perioden.

2:224  Deres hustruer er som en åker for dere. Gå da til deres åker når dere vil, men send noe godt forut for deres sjeler. Og frykt Allah, og vit at dere skal møte Ham. Og bring gledelig budskap til de troende.

Den Hellige Profet (s.a.) sa: "Når ektemannen går inn til sin hustru, skal de begge be til Gud og si: "Vår Herre, hold oss begge borte fra Satan, og om du skjenker oss avkom, hold også det borte fra Satan" (Muslim Kitâb-ul-Nikâh).

2:225  Og gjør ikke Allah til gjenstand for deres eder, så dere ikke handler fromt og rettferdig, og stifter fred mellom mennesker. Og Allah er Althørende, Allvitende.

Dette verset forbyr anvendelse av Guds navn til urettferdige og syndefulle handlinger. I ubeherskede situasjoner kan man sverge ved Guds navn, at man ikke vil gjøre det og det gode, og hindrer seg selv i å øve godt på en slik måte. 'Urdha betyr både "gjenstand" og "hindring". Det følgende vers sier at ubetenkte eder ikke skal binde en, siden Gud kun stiller til ansvar for det betenkte; det hjertene har gjort seg fortjent til.

2:226  Allah vil ikke kreve dere til regnskap for det ubetenkte i deres eder, men Han vil kreve dere til regnskap for det som deres hjerter har gjort seg fortjent til. Og Allah er Tilgivende, Nådig.
2:227  For dem som sverger (avholdenhet) fra sine hustruer, er ventetiden fire måneder. Om de så går tilbake fra sin ed, er Allah visselig Tilgivende, Barmhjertig.
2:228  Og om de beslutter seg for skilsmisse, så er Allah Althørende, Allvitende.
2:229  Og de fraskilte kvinner skal vente angående seg selv i tre menstruasjonsperioder, og det er dem ikke tillatt å skjule det som Allah har skapt i deres livmor, om de tror på Allah og den Ytterste dag. Og deres ektemenn har en større rett til å ta dem tilbake i denne (perioden), om de ønsker forsoning. Og for kvinnene (gjelder) de samme rettigheter som (mennene har) over dem. Dog har mennene en viss forrang over dem. Og Allah er Allmektig, Allvis.

De hedenske arabere sverget ofte avholdenhet fra deres hustruer, og lot dem deretter sveve i uvisshet, kanskje resten av deres liv. Etter vers 227 skal man innen utgangen av fire måneder ha blitt enig om man ønsker å leve videre sammen, eller beslutter seg til skilsmisse. Qur'ânen gir kvinnen de samme rettigheter som mannen. For 1400 år siden ga Islâm kvinnen rett til å forlange skilsmisse, rett til å besitte og handle med eiendommen sin uten innblanding, og lovfestet arverett - alle disse rettigheter, som først i dette århundret er blitt den vestlige kvinnens. At mannen har en viss forrang, hentyder til 4:35: det påhviler alene mennene å livnære familien, og derfor er mannens lovmessige arvandel større enn kvinnens. Hva personlige rettigheter angår, er mannen og kvinnen likestilt, men i saker vedrørende hjemmets disiplin, ligger avgjørelsen i tvilstilfelle hos mannen.

2:230  (En slik) skilsmisse (kan finne sted) to ganger; deretter (må man) enten beholde dem på sømmelig vis, eller sende dem bort med godhet. Og det er dere ikke tillatt å ta tilbake av det som dere har gitt dem, med mindre begge frykter ikke å kunne holde seg innen Allahs grenser. Og om dere frykter at dere ikke kan holde dere innen Allahs grenser, så (kommer det) ingen brøde over noen av dem i hva hun måtte løskjøpe seg selv med. Slik er Allahs grenser. Overskrid dem da ikke. Og de som overskrider Allahs grenser, disse er de urettferdige.
2:231  Og om han skiller seg fra henne (tredje gang), så skal hun ikke være tillatt for ham før hun har ektet en annen mann. Om (også) han så skiller seg fra henne, så (kommer det) ingen brøde over noen av dem om de vender tilbake til hverandre, om de mener at de kan holde seg innen Allahs grenser. Dette er Allahs grenser, som Han klarlegger for folk som har viten.

Islamsk lov skjelner mellom tilbakekallelig og ugjenkallelig skilsmisse. Tredje skilsmisse fra samme hustru er ugjenkallelig. Denne bestemmelsen skal tjene til å dempe lysten til skilsmisse, idet man ikke lenger kunne la seg skille og ta tilbake som det passer en. Skilsmisse er i islamske land et relativt sjeldent forekommende fenomen. Det kristelige vesten, hvis religion enten forbyr skilsmisse eller i hvert fall ekteskap etter skilsmisse, ligger så absolutt i spissen på dette feltet. Man må huske at Profeten Muhammad (s.a.) har sagt: "Den verste av de ting som Allah har tillatt, er skilsmisse". Det kristelige vesten har allerede lært at man ikke kommer uten om skilsmisse. Måtte de også snart innse, at den skilsmissepraksis som Qur'ânen foreskriver, uten sammenlikning er den beste.

2:232  Og når dere skiller dere fra (deres) hustruer, og når de så når sin frist, så skal dere enten beholde dem på sømmelig vis, eller sende dem bort på sømmelig vis. Men hold dem ikke tilbake så dere overskrider (grensene og gjør urett mot dem). Og den som handler slik, har visselig handlet urett mot sin egen sjel. Og driv ikke spott med Allahs bud, og ihukom Allahs nåde mot dere, og Boken og visdommen som Han har åpenbart dere, og som Han formaner dere med. Og frykt Allah, og vit at Allah vet alle ting.

Det er på tide å referere ganske kort til hovedtrekkene i den islamske skilsmissepraksis. Ved det første tegnet på konflikt mellom ektefeller, anbefaler Islâm forholdsregler, som vil tjene til forsoning (4:129). Viser slike forsøk seg å være resultatløse, må det utnevnes to meklere, en fra ektemannens og en fra hustruens familie (4:36). Først etter at dette meklingsforsøket mislykkes, kan skilsmisse innledes. Vil ektemannen skille seg, må han avgi en skilsmisseerklæring to ganger. Den første erklæringen må ikke avgis under hustruens menstruasjon. Dessuten er den kun gyldig, hvis han i tiden etter hustruens renselse og inntil erklæringens avgivelse, ikke har hatt seksuelt samkvem med henne. Etter denne første, foreløpige skilsmisseerklæring, kommer en ventefrist på en måned, for å gi ekteparet tid til ennå et forsøk på forsoning. Holder ektemannen fast ved sin beslutning, må han - en måned etter den første - avgi en ny erklæring om skilsmisse, og hvis den ikke trekkes tilbake innen fristen avgis den siste erklæringen og fører til den ugjenkallelige skilsmisse. Disse erklæringene skal avgis i vitners nærværelse. Mannen må ikke holde noen del av ektefellens formue tilbake, f.eks. den ved ekteskapets inngåelse Mahr (medgift), hvis det ikke allerede er betalt, må det betales umiddelbart fullt ut til ektefellen. Ønsker hustruen skilsmisse, uten at mannen mener å ha noe skyld i det - og det avgjør retten - så må hun gi avkall på sin medgift. Også denne bestemmelsen tjener til å hindre forhastede beslutninger. Se også 65:28, hvor det fremgår at hustruen i ventefristen blir boende hos mannen, og dette for å gi enda større sjanse til forsoning. Svangre kvinner må man ikke skille seg fra, først etter at de har født, og det er da ens plikt å livnære mor og barn, alt etter sine evner. Likeledes påhviler det mannen å livnære enhver fraskilt hustru (se 2:242).

2:233  Og når dere skiller dere fra (deres) hustruer, og de når fristen, så må dere ikke hindre dem i å gifte seg med sine (kommende) ektemenn, når de er blitt enige innbyrdes på sømmelig vis. Med dette formanes den av dere som tror på Allah og den Ytterste dag. Det er mer velsignet for dere - og renere. Og Allah vet, men dere vet ikke.
2:234  Og mødre skal amme sine barn i to fulle år. Slik skal det være for den som ønsker at ammingen fullendes. Og faren har ansvaret for livsunderhold og klær, på passende vis. Ingen sjel er bebyrdet ut over sin evne. Moren skal ikke lide nød på grunn av barnet, og faren skal (heller) ikke lide nød på grunn av barnet. Og det samme påhviler arvingen. Hvis de da ønsker avvenning av barnet etter gjensidig overenskomst og rådslagning, så hviler det ingen skyld på noen av dem. Men om dere ønsker å la deres barn amme (av en annen kvinne), så (hviler det) ingen skyld på dere, når dere har betalt det dere hadde avtalt på rimelig vis. Og frykt Allah, og vit at Allah ser hva dere gjør.