Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
2: Al-Baqarah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 40, vers 287
2:53  Så tilga Vi dere etter dette, for at dere skulle være takknemlige.
2:54  Og (husk) da Vi ga Moses Skriften og sondringen mellom galt og rett, for at dere skulle være rettledet.
2:55  Og da Moses sa til sitt folk: Å mitt folk, dere har visselig handlet urett mot dere selv ved å tilbe kalven. Vend derfor tilbake til deres Skaper, og drep deres onde begjær. Dette er bedre for dere i deres Skapers øyne. Da vendte Han Seg til dem med nåde, sannelig Han er den som stadig vender Seg i nåde, den Barmhjertige.

Da Torahen forbyr at man dreper en person, med mindre det skjer som en gjengjeldelse for drap av en annen, synes det ikke rimelig å oversette "drep hverandre". Vi har da valgt oversettelsen "drep deres onde begjær", en oversettelse som er i full overensstemmelse med arabisk språkbruk.

2:56  Og (ihukom den tid) da dere sa: Å Moses, vi vil ikke tro på deg før vi ser Allah ansikt til ansikt, da rammet lynet dere mens dere så på.
2:57  Så oppreiste Vi dere etter at deres (tilstand var liksom) død, for at dere skulle være takknemlige.

Mawt betyr ikke alltid virkelig død, men ofte kun tap av bevissthet (Mufradât & Lane).

2:58  Og Vi lot skyene overskygge dere og sendte manna og salwâ ned over dere (og sa): Spis av de gode ting som Vi forsyner dere med. Og de skadet ikke Oss, men de gjorde urett mot seg selv.

Manna betyr velgjerning eller gave, også honning. Manna brukes om enhver velgjerning fra Guds side. Salwâ er en hvit fugl som likner vaktel.

2:59  Og (husk) da Vi sa: Gå inn i denne byen, og spis rikelig av hva dere vil (og hvor dere vil), og gå inn gjennom porten i ydmykhet og si: (Vi) ber om tilgivelse (for våre synder). Så vil Vi tilgi deres synder, og Vi vil forøke (det gode) for dem som handler godt.
2:60  Men de som var urettferdige, ombyttet det som var sagt til dem med noe annet som ikke var sagt til dem. Da sendte Vi en straff ned fra himmelen over dem som var urettferdige, fordi de var opprørske.

Israelittene deltok i innbyggernes avgudsdyrkelse, se 4. Mosebok 25:1-4, se også 7:162-163.

2:61  Og (ihukom den tid) da Moses ba om drikkevann for sitt folk. Da sa Vi: Slå på klippen med staven din - da brøt det tolv kilder frem av den, så hver stamme kjente sitt drikkested. (Vi sa): Spis og drikk av Allahs forsyning, og gjør ikke onde handlinger på jorden, idet dere stifter ufred.
2:62  Og da dere sa: Å Moses, vi holder ikke ut med bare én (slags) mat. Be derfor til din Herre for oss, at Han skjenker oss av det som jorden lar vokse frem; av dens urter og dens agurker og dens hvete og dens linser og dens løk. Han sa: Ønsker dere å bytte om det bedre med det som er dårligere? Gå inn i en by, for der vil dere finne det som dere ber om, og de ble slått med skjensel og elendighet og pådro seg Allahs vrede. Dette skjedde fordi de forkastet Allahs tegn, og i sin urettferdighet søkte å drepe profetene. Dette skjedde fordi de var ulydige og begikk overtredelser.

Misran (en by) betyr ikke Egypt, siden det er "n" i ordet. Qatl betyr ikke bare drap, men også forsøk på drap (Aqrab, Mufradât & Lisân).

2:63  Sannelig, de troende og jødene og de kristne og sabierne - de av dem som tror på Allah og den Ytterste dag og handler rettferdig - de vil få deres belønning hos deres Herre, og ingen frykt skal komme over dem, og de skal ikke sørge.

Sabierne er et navn som brukes om forskjellige sekter: 1) Stjernetilbedere i Mesopotamia. 2) En blanding av jødedom, kristendom og parsisme. 3) Et folk ved Mosul, som hevdet å følge Noahs religion, men som ikke hadde noen hellig skrift. 4) Et folk i Irak, som trodde på alle profetene og hadde et særskilt system for bønn og faste.

2:64  Og (ihukom den tid) da Vi opprettet en pakt med dere, og lot (fjellet) Tûr heve seg høyt over dere (og sa): Hold fast ved det som Vi gir dere med styrke, og husk det som er i det, så dere kan ta dere i akt (for ødeleggelsen).

"Vi lot fjellet heve seg høyt over dere" betyr simpelthen, at israelittene slo leir ved foten av fjellet (se 2. Mosebok 19:2).

2:65  Men deretter vendte dere bort, og hadde det ikke vært for Allahs nåde mot dere og Hans barmhjertighet, hadde dere visselig vært blant taperne.
2:66  Og dere kjenner visselig dem blant dere som begikk overtredelser på sabbatsdagen. Da sa Vi til dem: Bli (som) foraktede aper.

Uttrykket "aper" brukes billedlig om folk som følger deres falske lyster - eller kritikkløst etterlikner andre. Khâsi'în brukes om rasjonelle vesener; det er altså ikke tale om ekte forvandling. Hvis det var tale om virkelige aper, ville det ha vært ordet khâsi'ah.

2:67  Slik gjorde Vi dette til et advarende eksempel for dem som var den gang, og (for) dem som kom etter - og til en formaning for de gudfryktige.
2:68  Og (husk) da Moses sa til sitt folk: Sannelig, Allah befaler dere at dere slakter en ku. De sa: Driver du gjøn med oss? Han sa: Jeg søker tilflukt hos Allah mot (den tanken) at jeg skulle være en av de uvitende.
2:69  De sa: Be til din Herre for oss, at Han gjør det klart for oss hvordan den er. Han svarte: Han sier visselig, at det sannelig er en ku, verken gammel eller ung, fullvoksen, midt imellom. Gjør nå det som dere er blitt befalt.
2:70  De sa: Be til din Herre for oss, at Han gjør det klart for oss hvilken farge den har. Han svarte: Han sier, visselig, at det sannelig er en gul ku, lys i fargen, og en fryd for dem som ser.
2:71  De sa: Be til din Herre for oss, at Han gjør det klart for oss hvordan den er. For alle kyr synes like for oss. Og sannelig, om Allah vil, vil vi være rettledet.
2:72  Han svarte: Han sier, visselig, at det sannelig er en ku, som ikke har båret åk for å pløye jorden eller for å vanne åkeren, sunn og uten daddel. De sa: Nå har du brakt oss sannheten. Etter det slaktet de den, selv om de ikke ville gjøre det.

Israelittene har kanskje allerede lært dyrkelse av oksen i Egypt (Apis-tyren). Kaananeerne, de opprinnelige innbyggerne i Palestina, dyrket Ba'al i tyreskikkelse. De befales å slakte, for siden et folk som slakter et dyr ikke kan tenkes å ville guddommeliggjøre det (jf. her hinduenes "hellige kuer"). Baqarah brukes både om ku og okse.

2:73  Og (ihukom den tid) da dere forsøkte å drepe et menneske og stridde om det. Og Allah måtte bringe frem i lyset det dere skjulte.

Wa idh (og da) viser at dette verset er en ny hendelse, som ikke har forbindelse med den foregående beretning om kua.

2:74  Da sa Vi: Sammenlikn dette tilfellet med liknende (tilfeller); slik gir Allah liv til de døde (ved å stille deres mordere til ansvar) og viser Sine tegn så dere kan forstå.

Det hentydes til Jesu antakelige død på korset. En sammenlikning med liknende tilfeller, kunngjør at Jesus ikke døde på korset etter kun 3 eller 6 timer. I land hvor korsfestelse blir (eller ble) praktisert, viser det seg at korsdøden tar minst 3 dager. I vers 74 kan det også oversettes: "Slå ham med den (døden) delvis". Begge mulige oversettelser underbygger Qur'ânens lære, at Jesus overlevde korsfestelsen. Se 4:158.

2:75  Og etter det ble deres hjerter forherdet, så de ble som stein eller enda hardere. Og fra noen steiner strømmer visselig floder frem, og andre spaltes visselig slik at det strømmer ut vann. Og det er noen av dem som ydmyker seg av frykt for Allah. Og Allah er ikke uvitende om det dere gjør.
2:76  Forventer dere at de skal tro på dere? Når en del av dem visselig hører Allahs ord, og etterpå forandrer det etter å ha forstått det, og de vet det!
2:77  Og når de møter de troende, sier de: Vi tror også! - Og når de går bort for seg selv, sier de til hverandre: Vil dere fortelle dem det Allah har åpenbart dere, slik at de kan strides med dere om det, foran deres Herre? Forstår dere da ikke?

Jødene rådet deres tilhengere til ikke å fortelle muslimene om de profetier om Muhammads (s.a.) komme, som er nevnt i Torahen, slik at de ikke skulle kunne støtte seg til disse.

2:78  Vet de ikke at Allah vet hva de skjuler og hva de åpenbarer?