Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
23: Al-Mu´minûn
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 119
23:105  Ilden skal brenne deres ansikter og de skal lage grimaser der (av lidelse).
23:106  (Og det vil bli sagt til dem): Ble ikke Mine tegn forelest dere? Og forkastet dere dem ikke?
23:107  De vil svare: Vår Herre, vår elendighet fikk overhånd over oss, og vi var et folk som hadde fart vill.
23:108  Vår Herre, ta oss ut av dette [Helvete], og hvis vi så vender tilbake (til vår ondskap), så er vi sannelig urettferdige.
23:109  Han [Allah] vil si: Bort (med dere, og bli) i det, og tal ikke til Meg.
23:110  Det var visselig en del av Mine tjenere, som sa: Vår Herre, vi tror, så tilgi oss (våre synder), og vis oss barmhjertighet, for Du er den Beste av de barmhjertige.
23:111  Men dere drev spott med dem, inntil de, (fordi dere foraktet dem), fikk dere til å glemme Min ihukommelse, mens dere (fortsatte) å le av dem.
23:112  Sannelig, Jeg har i dag belønnet dem fordi de var utholdende; de er sannelig alene seierherrer.
23:113  Han [Allah] vil (så) si: Hvor mange år dvelet dere på jorden?
23:114  De vil svare: Vi dvelet en dag eller en del av en dag, men spør dem som fører regnskap.

Deres liv som var brukt i overdrivelser og utskeielser, syntes dem nå ganske kort, fordi det var uten innhold og mål.

23:115  Han vil si: Dere dvelet bare en kort tid, om dere bare visste.

Det guddommelige svar sier at et liv i luksus og begjær er i sannhet kort (fordi det er tomt). Hvis de bare hadde forstått det, mens de levde, kunne de ha endret deres kurs.

23:116  Hva! Mente dere at Vi bare hadde skapt dere uten hensikt, og at dere ikke skulle vende tilbake til Oss?
23:117  Opphøyet være da Allah, den Sanne Kongen. Det er ingen gud unntagen Ham, den ærede trones Herre.
23:118  Og den som påkaller andre guder ved siden av Allah, for hvilke han ikke har noe bevis, hans regnskap er visselig hos hans Herre alene, sannelig de vantro vil ikke fullkommengjøres.
23:119  Og si: Min Herre, tilgi og vis barmhjertighet, og Du er den Beste av dem som viser barmhjertighet.