Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
23: Al-Mu´minûn
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 119
23:27  Han [Noah] sa: Min Herre, hjelp meg, for de har forkastet meg.
23:28  Så åpenbarte Vi til ham: Bygg Arken under Våre øyne og (ifølge) Vår åpenbaring, og når Vår befaling kommer og (jordens) kilder sprudler, så bring inn i den et par av enhver art og din familie, unntatt dem som (dommens) ord allerede er talt over. Og tal ikke til Meg om de urettferdige, for de skal visselig druknes.
23:29  Så når du befinner deg i Arken, du og de som er med deg, så si: All lovprisning tilkommer Allah (alene), som reddet oss fra det urettferdige folk.
23:30  Og si: Min Herre, la meg lande (med) en velsignet landing, og Du er den Beste av dem, som bringer folk i land.

Ordene brukes som bønn av reisende.

23:31  Sannelig, i dette er det tegn, og Vi prøver visselig (folk).
23:32  Så frembrakte Vi etter dem en annen generasjon.

Med ordene "en annen generasjon" refereres det til stammen ´Âd, til hvem Hûd var sendt som profet. Fordi de forhold som er nevnt i dette og de følgende vers, likner veldig mye på dem nevnt i 7:66-70.

23:33  Og Vi sendte blant dem et sendebud fra deres egne rekker, (som sa): Tjen Allah (alene), dere har ingen gud unntatt Ham, vil dere da ikke frykte (Allah)?

Jf. 9:118 "det er ingen tilflukt fra Allah, unntagen hos Ham".

23:34  Og lederne for hans folk, som var vantro og forkastet møtet (med Allah) i det kommende, som Vi hadde latt leve overdådig i det herværende liv, sa: Dette er bare et menneske liksom dere selv. Han spiser det samme som dere spiser, og han drikker det samme som dere drikker.
23:35  Og om dere adlyder et menneske som dere selv, så vil dere visselig være tapere.
23:36  Lover han dere at dere, når dere er døde og er blitt til støv og knokler, skal bringes ut (av døden til nytt liv)?
23:37  Fjernt, fjernt (fra sannheten) er det dere er blitt lovet.
23:38  Det er bare dette vårt herværende liv: Vi dør og vi lever, og vi skal ikke oppreises (etter at vi er døde).
23:39  Han er bare en mann som har oppdiktet en løgn om Allah, og vi vil ikke tro på ham.
23:40  Han sa: Min Herre, hjelp meg, for de har forkastet meg.
23:41  Han [Allah] sa: Om kort tid skal de visselig bli angrende.
23:42  Og straffen grep dem i sannhet, og Vi gjorde dem til (verdiløst) avfall. Forbannet være da det urettferdige folk.
23:43  Så frembrakte Vi andre generasjoner etter dem.
23:44  Intet folk kan gå forut for sin fastsatte tid, heller ikke kan det bli tilbake.
23:45  Så sendte Vi Våre sendebud, det ene etter det andre. Hver gang det kom til et folk dets sendebud, forkastet de ham. Så lot Vi dem følge hverandre (i tilintetgjørelsen), og Vi gjorde dem til fortellinger. Forbannet være da folk som ikke tror.
23:46  Deretter sendte Vi Moses og hans bror Aron med Våre tegn og en åpenbar fullmakt
23:47  til Farao og hans ledere, men de var hovmodige, og de var et overlegent folk.
23:48  Og de sa: Skulle vi tro på to mennesker som oss selv, når deres folk er våre slaver?
23:49  Så de forkastet dem begge og ble av de ødelagte.
23:50  Og Vi ga visselig Moses Boken, for at de kanskje kunne rettledes.
23:51  Og Vi gjorde (Jesus), Marias sønn, og hans mor til et tegn. Og Vi skjenket dem tilflukt i et høyland, et fredelig sted med strømmende vann.

Etter å ha blitt frelst fra døden på korset, dro Jesus mot øst for å finne de ti tapte stammene (Johannes 10:16). Høylandet med dal og strømmer kan verken være Egypt eller Syria, derimot passer beskrivelsen utmerket på Kashmir, i hvis hovedstad profeten Jus Asaf, [Jesus Samleren (av de forsvunne stammer)], etter gammel folkelig tradisjon ligger begravet. Dette bekreftes av Nehru i hans bok "Glimpses of World History". Det eldgamle hindu-skrift (som dateres til ca. 115 e.Kr.) "Bahavishya Maha Purana", side 282 (oversatt av Dr. Shiv Nath Shastri) forteller: "En dag dro Radja Shalewahin til et land i Himalaya. Der så han en Radja fra Sakaerne (de fremmede) i Wein, som var lys av hudfarge og bar hvite klær. Radjaen spurte ham hvem han var. Han svarte at han var Jus Asaf og var født av en kvinne (etter en annen rapport: av en jomfru)... Radjaen spurte ham om hans religion. Han svarte: Det er kjærlighet, sannhet og hjertets renhet, og av den grunn kalles jeg Isâ Masîh" (dvs. Jesus Messias). Det foregående vers forteller om hvordan Noah og Moses ble frelst. Verset om Jesus dreier seg derfor også om hans redning, nemlig fra den truende korsdøden.

23:52  Å (dere) sendebud, spis av de (gode og) rene ting, og handle godt, for Jeg er sannelig vel vitende om det dere gjør.