Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
23: Al-Mu´minûn
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 119
23:79  Og Han er den som har skapt for dere ører og øyne og hjerter, (men) dere er kun lite takknemlige!
23:80  Og Han er den som har spredt dere ut over jorden, og til Ham skal dere vende tilbake.
23:81  Og Han er den som skjenker liv og gir død, og Han har (makt) over nattens og dagens veksling. Vil dere da ikke forstå?
23:82  Nei, de sier det samme som de tidligere (folk) sa.
23:83  De sier: Hva! Når vi er døde, og blitt til støv og ben, skal vi så (virkelig) oppreises igjen?
23:84  Sannelig, vi og våre fedre er blitt lovet dette før. Det er ikke annet enn de gamles fabler.
23:85  Si (til dem): Hvem tilhører da jorden og alt som er i den, hvis dere vet?
23:86  De vil svare: Allah. Si: Vil dere da ikke la dere formane?
23:87  Si: Hvem er de syv himlenes Herre og den store trones Herre?
23:88  De vil si: (Det er alt sammen) Allahs. Si: Vil dere da ikke frykte (Ham)?
23:89  Si: I Hans hånd er herredømmet over alle ting, og Han beskytter (andre), men det er ingen beskyttelse mot Ham, hvis dere vet!
23:90  De vil si: (Alt dette er) Allahs! Si: Hvorfor er dere da så forheksede?
23:91  Men nei, Vi har brakt dem sannheten, og de er visselig løgnere.
23:92  Allah har ikke tatt Seg noen sønn, og det er ikke noen gud sammen med Ham. Så ville enhver gud visselig ha tatt (til seg) hva han (selv) hadde skapt, og noen av dem ville ha beseiret andre (av disse formentlige "guder"). Hellig er Han (og fri for enhver mangel), og (høyt) hevet over hva de tilskriver (Ham).
23:93  Han kjenner det skjulte og det åpenbare, høyt hevet er Han over det de setter ved siden av (Ham).
23:94  Si: Min Herre, hvis Du viser meg det Du har lovet dem,
23:95  min Herre, så anbring meg ikke blant det urettferdige folk.
23:96  Og Vi har visselig makt til å vise deg hva Vi lover dem.
23:97  Driv det onde bort med det som er best, Vi vet best hva de tilskriver.
23:98  Og si: Min Herre, jeg søker min tilflukt hos Deg fra satanenes tilskyndelser.
23:99  Og jeg søker tilflukt hos Deg, min Herre, at de ikke kommer meg nær.
23:100  (De fortsetter deres onde kurs) inntil en av dem, når døden kommer til ham, sier: Min Herre, send meg tilbake (til mitt forrige liv),
23:101  for at jeg kanskje kan handle rettferdig i det jeg har etterlatt. Men nei, det er bare et tomt ord han taler, og bak dem (som er døde) skal det være en (uoverstigelig) skranke, inntil den dag de oppreises (fra de døde).

Sjelevandring eller reinkarnasjon avvises konstant i Qur'ânen.

23:102  Når det så blåses i trompeten, vil det ikke på den dag være slektskapsbånd mellom dem, og de vil ikke spørre hverandre.
23:103  Så de, hvis vektskåler er tunge (av gode gjerninger), disse er de lykkelige.
23:104  Men de, hvis vektskåler er lette, disse er de som har ødelagt seg selv. I Helvete skal de forbli.