Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
27: Al-Naml
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 94
27:1  I Allahs navn, den mest Nåderike, den evig Barmhjertige.
27:2  Den rene, den Althørende. Dette er Qur'ânens vers, og vers fra en klar og belysende Bok.
27:3  En rettledning og et gledelig budskap for de troende,
27:4  de som opprettholder bønn og betaler Zakât, og det er disse som har en fast tro på det hinsidige.
27:5  De som ikke tror på det hinsidige, så har Vi forskjønnet deres handlinger for dem, så de vandrer i blinde.
27:6  Det er disse som en ond straff er bestemt for, og de alene skal være de største tapere i det hinsidige.
27:7  Og du har visselig blitt skjenket Qur'ânen fra den Allvise og den Allvitende.
27:8  Og ihukom da Moses sa til sin familie: Jeg ser visselig en ild. Jeg vil da enten bringe dere en nyhet derfra, eller så vil jeg bringe dere glødende kull, for at dere kan varme dere ved ilden.
27:9  Da han så kom til den, ble det kunngjort at velsignet er den som er i denne ilden, og den som er rundt den. Og hellig er Allah, all verdenenes Herre.
27:10  Å Moses, dette er visselig meg alene Allah, den Allmektige, den Allvise, som åpenbarer dette.
27:11  ”Kast din stav!” Og da han så den bevege seg som om den var en slange, vendte han ryggen og flyktet, og så seg ikke tilbake. ”Å Moses, frykt ikke, for Jeg er visselig den at Mine sendebud pleier ikke å frykte i Mitt nærvær.
27:12  Men den som gjør noe urett og siden forvandler det onde med det gode, så er Jeg visselig stadig Tilgivende, evig Barmhjertig.
27:13  Og stikk din hånd under bekledning i ditt brystfold; den vil da fremkomme lysende, men uten lyte. Disse begge er blant de ni jærtegn til Farao og hans folk, de er visselig et ulydig folk.
27:14  Men da Våre opplysende jærtegn kom til dem, sa de: Dette er åpenbar trolldom.
27:15  Og de forkastet dem med urett og opprørskhet, enda deres hjerter var overbevist av dem. Se da hvordan enden ble for dem som stiftet ufred.
27:16  Og Vi skjenket visselig David og Salomo usedvanlig kunnskap, og de sa: All lovprisning tilkommer alene Allah, som har opphøyet oss over mange av Sine troende tjenere.
27:17  Og Salomo arvet etter David. Og han sa: Å mennesker! Vi har visselig blitt belært fuglenes språk, og vi har fått skjenket en del av alle ting. Dette er sannelig en klar gunstbevisning.
27:18  Og Salomos hærskarer av djinner og mennesker og fugler ble forsamlet for ham, og de ble oppstilt på atskilte rad og rekker.
27:19  Inntil da de kom til Wâdi-al-Naml, sa en kvinne fra stammen Naml: Å Naml! Gå inn i deres boliger, så at Salomo og hans hærskarer ikke skal trå dere ned, uten at de aner det.
27:20  Da smilte og smålo han, altså Salomo, forundret ved hennes tale, og sa: Å min Herre! Gi meg styrken til å være takknemlig for Din nåde, som Du har vist meg og mine foreldre, og at jeg måtte gjøre slike gode gjerninger som behager Deg. Og la meg gå inn ved Din barmhjertighet blant Dine rettferdige tjenere.
27:21  Og da han fant et storsinnet menneske fraværende, sa han: Hvordan kan det være, at jeg ikke ser Hudhud? Eller er han blant de fraværende?
27:22  Jeg vil visselig straffe ham med en streng straff, eller slakte ham. – eller han må komme til meg med en gyldig grunn i sitt forsvar.
27:23  Og han ble ikke ventende lenge før Hudhud kom, og han sa da: Jeg har fått nyss om noe du ikke vet, og jeg er kommet til deg fra Saba med sikker informasjon.
27:24  Jeg har visselig funnet en kvinne herske over dem, og det er blitt gitt henne en del av alle ting, og hun har en stor trone.
27:25  Jeg fant at hun og hennes folk kaster seg ned for solen istedenfor Allah, og Satan har forskjønnet deres gjerninger for dem, så at han har hindret dem fra den rette vei, de er derfor ikke rettledet.
27:26  Satan har forført dem til å ikke kaste seg ned for Allah, som bringer frem det skjulte i himlene og på jorden, og som vet det dere skjuler, og det dere åpenbarer.