Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
27: Al-Naml
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 94
27:27  Allah er den foruten hvem det ikke finnes noen gud, den store tronens Herre.
27:28  Han, Salomo, svarte: Vi vil undersøke om du har talt sannhet, eller om du hører til løgnerne.
27:29  Gå med dette mitt brev og legg det fremfor dem, og vend deg så fra dem og se hvilket svar de gir.
27:30  Etter å ha sett brevet, sa hun: Å dere rådmenn! et fornemt brev har blitt brakt til meg.
27:31  Det er visselig fra Salomo, og det lyder: I Allahs navn, den mest Nåderike, den evig Barmhjertige.
27:32  Beskjeden er den at dere ikke skal gjøre opprør mot meg, men komme til meg i underkastelse.
27:33  Hun sa: Å mine rådmenn, gi meg råd i min sak. Jeg pleier ikke å avgjøre noen viktig sak før dere er tilstede hos meg.
27:34  De svarte: Vi er et sterkt folk og et mektig krigsfolk, men det å avgjøre tilkommer deg. Så overvei selv hva du vil befale oss.
27:35  Hun sa: Når konger erobrer en by, stifter de ufred i den og fornedrer de ærede av dens innbyggere og slik har de alltid pleid å gjøre.
27:36  Og jeg vil visselig sende en gave til dem, og så vente og se hvilket svar sendebudene bringer tilbake.
27:37  Da den delegasjonen så kom til Salomo, sa han: Prøver dere å hjelpe meg med rikdom? Når det Allah har gitt meg, er bedre enn det Han har gitt dere. Men nei, dere fryder dere kun over deres gave.
27:38  Vend tilbake til dem, så vil vi visselig komme til dem med hærer, som de ikke kan stå seg imot, og vi vil visselig drive dem ut vanærede fra denne deres bygd, og de vil være maktesløse.
27:39  Han sa: Å mine rådmenn! Hvem av dere vil bringe meg hennes trone før de kommer til meg i underkastelse?
27:40  En av djinnene, Ifrît, svarte: Jeg vil bringe deg den, før du står opp fra din leir. Og jeg er visselig mektig og pålitelig nok til det.
27:41  Den som hadde kunnskap om Boken, sa: Jeg vil bringe deg den, før din gardetropp vender tilbake til deg - og da han så den oppstilt foran seg, sa han: Dette er en nåde fra min Herre, for at Han kan prøve meg, om jeg er takknemlig eller utakknemlig. Og den som er takknemlig er kun takknemlig til det beste for sin egen sjel. Og den som er utakknemlig, så er min Herre visselig Uavhengig, den Æreverdige.
27:42  Han sa: Få hennes trone til å se ut som noe helt vanlig. Vi skal se om hun oppfatter virkeligheten, eller om hun er en av dem som ikke lar seg rettlede.
27:43  Da hun så kom, ble hun spurt: Er dette slik din trone ser ut? Hun svarte: Det er som om den var den samme. Og vi hadde allerede fått kunnskap om det, og vi hadde allerede underkastet oss.
27:44  Og han, Salomo, forhindret henne ved overbevisning i å tilbe det hun pleide å tilbe istedenfor Allah, fordi hun kom visselig fra et folk som ikke trodde.
27:45  Det ble det sagt til henne: Tre inn i palasset. Og da hun så det, tok hun det for å være et dypt vann og blottet begge sine ben. Han, altså Salomo, sa: Dette er visselig et palass, belagt med glass. Hun sa: Min Herre, jeg har visselig handlet urett mot meg selv, og nå underkaster jeg meg sammen med Salomo, Allah, all verdenenes Herre.
27:46  Og Vi sendte visselig til Thamûd deres bror Sâlih, idet han sa: Tilbe Allah. Og plutselig ble de to grupper, som stridet.
27:47  Han sa: Å mitt folk, hvorfor søker dere å fremskynde det onde fremfor det gode? Hvorfor søker dere ikke tilgivelse hos Allah, for at det vises dere nåde?
27:48  De sa: Vi ser et ondt forvarsel i deg og dem som er med deg. Han svarte: Deres forvarsel er hos Allah. Nei, dere er sannelig et folk som vil bli prøvet.
27:49  Og i hans hovedstad var det en gruppe på ni personer som pleide å stifte ufred i landet, og som ikke ville forbedre seg.
27:50  De sa: Sverg til hverandre ved Allah, at vi visselig vil angripe ham og hans familie ved nattetiden, og at vi så vil si til hans verge at vi var ikke vitner til hans families undergang, og vi er visselig sannferdige.
27:51  Og de la en mektig plan, og Vi la også en motplan uten at de ante det.
27:52  Se så hvorledes enden ble på deres plan: Vi ødela dem og deres folk, alle sammen.