Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
27: Al-Naml
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 94
27:79  Sannelig, din Herre vil avgjøre mellom dem ved Sin dom, og Han er den Allmektige, den Allvitende.
27:80  Så sett din lit til Allah, du (bygger) visselig på den klare sannheten.
27:81  Du kan visselig ikke få (åndelig) døde til å høre, heller ikke kan du få døve til å høre kallet, når de vender deg ryggen.
27:82  Og du kan ikke veilede de blinde ut fra deres villfarelse. Du kan bare få dem, som tror på Våre tegn, til å høre og de underkaster seg.
27:83  Og når dommen felles over dem, vil Vi frembringe fra jorden et dyr, som skal såre dem, fordi menneskene ikke trodde på Våre tegn.
27:84  Og den dag vil Vi forsamle fra hvert folk et parti som forkastet Våre tegn, og de vil være (ordnet) i skilte grupper.
27:85  Inntil når de kommer (til Allah), vil Han si: Forkastet dere Mine tegn, når dere ikke hadde full kjennskap til dem? Eller hva var det dere gjorde (med dem)?
27:86  Og dommen skal falle over dem, fordi de handlet urett, og de vil bli målløse.
27:87  Ser de ikke at Vi har skapt natten, så at de kan hvile i den, og dagen til å se? I dette er det visselig tegn for et folk som tror.
27:88  Og på den dag da det blåses i trompeten, skal alle som er i himlene og jorden rammes av urolighet, med unntakelse av dem Allah vil, og alle skal komme ydmykede til Ham.
27:89  Og du ser fjellene, som du tror er grunnfestede, forsvinne som skyer svever (over himmelen) - et verk av (Allah) som har gjort alt fullkomment. Han vet sannelig hva dere gjør.
27:90  Den som gjør en god gjerning, skal få en enda bedre (belønning), og de skal på den dag være sikre mot all urolighet.
27:91  Men de som gjør en ond gjerning, skal styrtes hodekulls i Ilden. (Og det vil bli sagt til dem): Blir dere belønnet for annet enn hva dere har øvet?
27:92  (Si): Jeg har fått befaling om kun å tjene Herren over denne byen [Makka], som Han har gjort hellig, og Ham tilhører alle ting. Og jeg har fått befaling om å være blant dem som underkaster seg (Allah alene).
27:93  Og (jeg har likeledes fått befaling om) å resitere Qur'ânen. Den som da lar seg rettlede, rettledes kun til (det beste) for sin egen sjel. Og si til den som avviker: Jeg er kun en av advarerne.
27:94  Og si: All lovprisning tilkommer Allah (alene). Han vil snart vise dere Sine tegn, så dere vil kjenne dem. Og din Herre er ikke uvitende om det dere gjør.