Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
27: Al-Naml
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 94
27:53  Og dette er deres hus, forlatt i ruiner, på grunn av deres urett. I dette er det sannelig et stor jærtegn for folk som har viten.
27:54  Og Vi frelste dem som trodde og de var rettferdige.
27:55  Og også Lot ble frelst da han sa til sitt folk: Begår dere denne skjendighet, når dere dog innser hva dere gjør?
27:56  Oppsøker dere menn for å oppfylle deres begjær istedenfor kvinner? Nei, dere er sannelig et uvitende folk.
27:57  Hans folks svar var da ikke annet enn at de sa: Driv Lots familie ut av deres by. De er visslig et folk som foregir seg å være rene.
27:58  Så Vi reddet ham og hans familie unntagen hans hustru. Henne hadde Vi regnet blant de etterlatte.
27:59  Og Vi lot et regn regne over dem, og hvor ondt er det regnet som faller over dem som er advart.
27:60  Si: All lovprisning tilkommer Allah, og fred være med Hans tjenere, som Han har utvalgt. Er Allah best, eller det som de setter ved siden av Ham?
27:61  Eller: Hvem har skapt himlene og jorden, og sender vann ned til dere fra skyene? Ved hjelp av den lar Vi skjønne hager vokse. Dere kunne ikke få deres trær til å vokse. Finnes det noen gud ved siden av Allah? Men nei, de er et folk som avviker (fra den rette vei).
27:62  Eller: Hvem har gjort jorden til et oppholdssted og skapt floder i dens midte, og satt fjell i den og skapt en skillevei mellom de to havene? Finnes det noen gud ved siden av Allah? Men nei, de fleste av dem vet ikke.
27:63  Eller: Hvem svarer den lidende, når han påkaller Ham, og (hvem) fjerner det onde og gjør dere til etterfølgere på jorden? Finnes det noen gud ved siden av Allah? Det er lite dere tenker dere om.
27:64  Eller: Hvem veileder dere i mørkets (dype) til lands og til havs, og hvem sender vindene som gledelig budskap foran Sin barmhjertighet? Finnes det noen gud ved siden av Allah? Allah er opphøyet over (alt) det de setter ved siden av (Ham).
27:65  Eller: Hvem gir opphav til skapelse (og) lar den så vende tilbake? Og hvem gir dere føde fra himmelen og jorden? Finnes det noen gud ved siden av Allah? Si: Kom med deres beviser, dersom dere taler sannferdig.
27:66  Si: Ingen i himlene og på jorden kjenner det usette, unntagen Allah. Og de vet ikke når de skal oppreises.
27:67  Nei, deres viten om det kommende har nådd sin (ytterste) grense, men nei, de er i tvil om det, ja, de er blinde for det.
27:68  Og de vantro sier: Hva! når vi og våre fedre er støv, skal vi så bringes frem (av jorden)?
27:69  Vi ble visselig lovet dette før, vi og våre forfedre; dette er ikke annet enn de gamles fabler.
27:70  Si (til de vantro): Reis omkring på jorden, og se hvordan enden ble for de syndige.
27:71  Og sørg ikke over dem, og vær ikke nedtrykt over hva de planlegger.
27:72  Og de sier: Når blir dette løftet (oppfylt), om du (da) er sannferdig?
27:73  Svar (dem): Kan hende at en del av det dere søker å fremskynde, er nær ved dere.
27:74  Og sannelig, din Herre er Nåderik mot menneskeheten, men de fleste av dem er ikke takknemlige.
27:75  Og din Herre vet visselig hva deres hjerter skjuler, og hva de åpenbarer.
27:76  Og det finnes ikke noe skjult i himmelen og på jorden, som ikke er (nedskrevet) i en klar Bok.
27:77  Sannelig, denne Qur'ânen forklarer Israels barn det meste av det de strides om.
27:78  Og den er sannelig rettledning og barmhjertighet for de troende.