Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
29: Al-´Ankabût
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 62
29:53  Si: Allah er tilstrekkelig som Vitne mellom meg og dere. Han vet hva som er i himlene og på jorden. Og de som tror på løgnen og fornekter Allah, disse er tapere.
29:54  Og de søker å få deg til å fremskynde straffen. Og dersom det ikke hadde vært en fastsatt frist, så ville straffen visselig ha kommet til dem. Den vil komme plutselig til dem, når de ikke vet.
29:55  De søker å få deg til å fremskynde straffen, og Helvete omfatter sannelig de vantro.

"Straffen" som det er henvist til i det forrige vers, er straffen som er lovet de vantro i denne verden, og "straffen" nevnt i dette verset, er straffen lovet dem i det hinsidige.

29:56  Den dag da straffen vil dekke dem, over dem og under deres føtter, vil han [en herold] si: Smak (konsekvensene) av det dere pleide å gjøre.
29:57  Å Mine tjenere som tror! Min jord er visselig omfattende, tjen derfor Meg alene!

Her er det en klar hentydning til at det vil bli nødvendig for muslimene å utvandre, for å kunne praktisere deres religion i frihet.

29:58  Enhver sjel må smake døden. Deretter skal dere (alle) sendes tilbake til Oss.
29:59  Og de som tror og handler rettferdig, dem vil Vi visselig skjenke en bolig i Paradisets høye gemakker, ved hvilkes føtter floder vil strømme, der skal de forbli. Vidunderlig er belønningen for dem som handler (godt),
29:60  de som er utholdende og setter deres lit til sin Herre.
29:61  Og hvor mangen et dyr finnes det ikke, som ikke (selv) skaffer sitt livsunderhold. Allah forsyner dem og dere. Og Han er den Althørende, den Allvitende.

Når ikke dyr og fugler engang lever uten mat, er det uforståelig at mennesket, som er Guds noble skapning, skulle sulte.

29:62  Og hvis du spør dem, hvem som har skapt himlene og jorden og underlagt (dere) solen og månen, så vil de visselig svare: Allah! Hvorfor er de da bortvendte (fra sannheten)?
29:63  Allah øker livsunderhold for hvem Han vil av Sine tjenere, og begrenser det for den (Han vil), sannelig, Allah vet alle ting.
29:64  Og hvis du spør dem, hvem som sender ned vann fra himmelen og skjenker jorden liv etter dens død, vil de visselig svare: Allah! Si: All lovprisning tilkommer (alene) Allah! Men de fleste av dem forstår ikke.
29:65  Og denne verdens liv er intet annet enn tidsfordriv og lek, og det kommendes bolig er visselig det sanne liv, om de (bare) visste.
29:66  Og når de er ombord i skipet, påkaller de Allah i (all) lydighet mot Ham alene, men når Han redder dem til det (faste) land, se så hvordan de tilskriver (Ham) medguder,
29:67  for at de kan fornekte hva Vi har skjenket dem, og for at de kan nyte livet (en kort tid). Men snart vil de kjenne (følgene).
29:68  Ser de ikke at Vi har gjort (Makkas) helligdom trygg (for dem), mens folk bortføres rundt om dem? Vil de da tro på løgnen og forkaste Allahs velgjerning?

Makka var og er forblitt i overensstemmelse med profetien, et sikkert og fredhellig sted i en verden som herjer av vold og krig.

29:69  Og hvem er mer urettferdig enn den som oppdikter en løgn om Allah, eller forkaster sannheten, etter at den er kommet til ham? Er det ikke i Helvete et hjemsted for de vantro?
29:70  Og dem som anstrenger seg for Vår sak, vil Vi visselig lede på Våre veier. Og sannelig, Allah er med dem som handler godt.

Djihâd (anstrengelse for en god sak, for Allahs sak) er, som verset sier, et omfattende begrep, og kan ikke innskrenkes til noe rent militært, se også 22:79.