Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
4: Al-Nisâ
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 177
4:105  Og bli ikke trette i forfølgelsen av det (vantro) folk. Hvis dere lider smerte, så lider de smerte lik dere lider smerte. Men dere håper fra Allah det de ikke håper. Og Allah er Allvitende, Allvis.
4:106  Vi har visselig åpenbart deg Boken med sannheten, for at du kan dømme mellom mennesker i det Allah har vist deg. Vær da ikke noen fortaler for de troløse.
4:107  Og be Allah om tilgivelse, sannelig Allah er Tilgivende, Barmhjertig.

Istighfâr betyr egentlig "å søke beskyttelse" og innebærer derfor ikke (i fall verset forstås om Profeten ( s.a.)), at det er begått noen synd. Etter Islâm er alle profeter syndefrie (21:28), men som mennesker kan de begå feil, og med slike ikke-moralske feil søker de Guds beskyttelse, beskyttelse både mot det å begå feil, og mot konsekvensene av eventuelt begåtte feil.

4:108  Og forsvar ikke dem som bedrar seg selv, sannelig Allah elsker ikke den som er en bedrager, en (stor) synder.
4:109  De søker å skjule seg for mennesker, men de kan ikke skjule seg for Allah. Og Han er med dem når de planlegger om natten om de ting som ikke behager Ham, og Allah omfatter det de gjør.

I følge arabisk språkbruk betyr Qawl og Kalimah (det som regel oversettes med "ord"), ikke bare noe talt, men innbefatter også en handling (sammenlikn f. eks. denne sûra, vers 6, 9 og 10).

4:110  Dere er visselig de som forsvarer disse i det nærværende liv. Men hvem vil forsvare dem overfor Allah på Oppstandelsens dag, eller hvem vil være deres beskytter?
4:111  Og den som øver ondt eller synder mot seg selv, og så ber Allah om tilgivelse, vil finne Allah Tilgivende, Barmhjertig.
4:112  Og den som begår en synd, begår den bare mot seg selv, og Allah er Allvitende, Allvis.
4:113  Og den som begår en feil eller en synd, og så beskylder en uskyldig for den, bærer visselig (ansvar for) bakvaskelse og en åpenbar synd.
4:114  Og hvis det ikke var for Allahs nåde mot deg og Hans barmhjertighet, så hadde en del av dem planlagt å styrte deg i fordervelse. Og de styrter ingen andre enn seg selv i fordervelse, og de kan ikke skade deg det minste. Og Allah har åpenbart deg Boken og visdommen og lært deg det du ikke visste, og Allahs nåde mot deg er stor.

Som sammenhengen viser, dreier det seg om hyklernes planer om å ødelegge Profetens (s.a.) sak. Gud lover å vise Profeten (s.a.) den rette vei gjennom åpenbaringer. Verbet "adhalla" betyr: han førte vill, han fant ham som en villfarende (Lane), han ødela ham, han søkte å ødelegge ham (Aqrab). Sammenhengen muliggjør kun den siste betydningen.

4:115  Det er ikke noe godt i de fleste av deres hemmelige rådslagninger, unntagen (slike) som formaner til almisse eller velgjørenhet eller mekling mellom mennesker. Og den som gjør dette for å søke Allahs velbehag, ham vil Vi snart gi en stor belønning.
4:116  Og den som motsetter seg Sendebudet, etter at rettledningen er blitt klar for ham, og følger en annen vei enn de troendes, ham vil Vi sende det han vender seg til, og Vi vil la ham brenne i Helvete, og et ondt bestemmelsessted er det.
4:117  Sannelig, Allah vil ikke tilgi at det settes noen ved siden av Ham, men Han vil tilgi det som er utover dette for hvem Han vil. Og den som setter noen ved siden av Allah, han er sannelig fart vill langt (fra den rette vei).
4:118  De påkaller bare livløse vesener ved siden av Ham, og de påkaller bare en opprørsk Satan,

Inâthan betyr etter Lane: livløse vesener. Grunnbetydningen er "kvinnelige guddommer".

4:119  som Allah har forbannet, og han [Satan] sa: Jeg vil visselig ta en bestemt del av Dine tjenere.
4:120  Og jeg vil visselig føre dem vill, og jeg vil visselig oppvekke deres forfengelige ønsker, og jeg vil visselig gi dem befaling, og så skal de klippe kvegets ører, og jeg vil visselig gi dem befaling, og så skal de endre Allahs skapning! - Og den som tar Satan til venn istedenfor Allah, han skal visselig lide et åpenbart tap.

Det var en hedensk arabisk skikk å klippe kvegets ører og på denne måten prøve å endre Allahs skapninger.

4:121  Han gir dem (falske) løfter og oppvekker deres forfengelige ønsker, og Satan lover dem intet annet enn bedrag.
4:122  Disse er de hvis oppholdssted skal være Helvete, og de vil ikke finne noen utvei fra det.
4:123  Og de som tror og handler godt, dem vil Vi føre inn i Hager som floder strømmer igjennom, for at de skal forbli der i evighet. Allahs løfte er sant, og hvem er mer sannferdig i tale enn Allah?
4:124  Det vil ikke være etter deres forfengelige ønsker, og heller ikke etter de forfengelige ønskene til Skriftens folk! Den som handler ondt, skal straffes med det, og han vil ikke finne noen venn ved siden av Allah, og heller ikke noen hjelper!
4:125  Og den som handler rettferdig, det være seg mann eller kvinne, og er troende; slike skal gå inn i Hagen, og de skal ikke lide [den minste urett] så mye som spirepunktet i en daddelkjerne.
4:126  Og hvem har en skjønnere religion enn den som helt underkaster seg Allah og handler godt og følger Abraham den oppriktiges religion? Og Allah tok Abraham til venn!
4:127  Og Allahs er det som er i himlene og det som er på jorden, og Allah omfatter alle ting.
4:128  Og de spør deg til råds om kvinnene. Si: Allah gir dere en kjennelse angående dem, og (det gjør også det) som er forelest dere i Boken om de foreldreløse piker som dere ikke gir det som er foreskrevet dem, og som dere (dog) forsøker å ekte, og om de svake blant barna. Og (Han pålegger dere) å handle rettferdig overfor de foreldreløse, og hva dere gjør av godt, det er Allah visselig vitende om.

Se denne sûra vers 4.

4:129  Og om en kvinne frykter dårlig behandling av sin ektemann, eller likegyldighet, så skal det ikke hvile noen synd på dem om de forsoner seg innbyrdes, og forsoning er det beste. Og mennesker er tilbøyelige til gjerrighet. Og om dere handler godt og er gudfryktige, så er Allah vel vitende om det dere gjør.
4:130  Og dere greier ikke å handle likt mot deres hustruer selv om dere ønsker det brennende. Men vis ikke (den ene) deres fulle oppmerksomhet så dere lar (den andre) sveve (i uvisshet). Og om dere forsoner dere og handler rett, så er Allah visselig Tilgivende, Barmhjertig.