Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
4: Al-Nisâ
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 177
4:131  Og om de (begge) beslutter seg for skilsmisse, så vil Allah ut av Sin rikdom gjøre hver av dem uavhengig, og Allah er overmåte Rik, Allvis.
4:132  Og Allahs er det som er i himlene og det som er på jorden, og Vi har visselig pålagt dem, som Skriften ble gitt til før dere, og dere (selv), å frykte Allah. Men om dere er vantro, så tilhører (alt) det som er i himlene og det som er på jorden Allah, og Allah er Uavhengig, all pris Verdig.
4:133  Og Allahs er det som er i himlene og det som er på jorden, og Allah er tilstrekkelig som Beskytter.
4:134  Hvis Han vil, kan Han ta dere bort, dere mennesker, og bringe andre (i deres sted), og Allah har (visselig) makt til dette.
4:135  Den som ønsker det nærværendes belønning, (skal vite at) hos Allah er det nærværendes og det kommendes belønning, og Allah er Althørende, Altseende.
4:136  Å dere som tror, oppretthold rettferdigheten (idet dere kun) vitner for Allah, om det så også er mot dere selv eller deres foreldre eller deres slektninger. (Og et slikt vitne), om det er en rik eller en fattig, så (vit at) Allah er nær dem begge. Og følg ikke (det onde) begjær slik at dere handler urettferdig. Og om dere skjuler (sannheten) eller unnviker den, så er Allah sannelig vel vitende om det dere gjør.
4:137  Å dere som tror, tro på Allah og Hans Sendebud og Boken, som Han har åpenbart for Sitt Sendebud, og på Skriften, som ble åpenbart tidligere. Og den som fornekter Allah og Hans engler og Hans bøker og Hans sendebud og den Ytterste dag, en slik har sannelig fart vill langt (fra den rette vei).
4:138  Sannelig de som tror, og så blir vantro, og deretter tror, og så blir vantro og vokser i vantro - Allah vil ikke tilgi dem og lede dem på den rette vei.

Dette verset viser at det ikke finnes noen straff for frafall i Islâm.

4:139  Forkynn hyklerne at en smertelig straff blir dem til del.
4:140  Dem som tar de vantro til venner fremfor de troende. Søker de ære hos dem? Sannelig, all ære tilhører Allah.

Sammenlikn 5:58, 59 og 60:9, 10.

4:141  Og Han har allerede åpenbart dere i Boken, at når dere hører Allahs tegn bli fornektet og bespottet, så skal dere ikke sitte sammen med spotterne før de hengir seg til en annen tale enn denne. Dere ville ellers være deres like. Sannelig, Allah vil samle hyklerne og de vantro sammen i Helvete.

Se 6:69.

4:142  De som venter (på dårlige nyheter) om dere, de vil, om det da gis dere en seier fra Allah, si: Var vi ikke sammen med dere? Og om det tilkommer de vantro en andel (i hellet) sier de: Hadde ikke vi makt over dere og beskyttet dere mot de troende? Så vil Allah da på Oppstandelsens dag dømme mellom dere. Og Allah vil ikke gi de vantro en vei mot de troende.
4:143  Sannelig, hyklerne søker å bedra Allah, men Han vil straffe dem for deres bedrag, og når de reiser seg til bønn, reiser de seg dovent for å la seg se av mennesker, og de tenker bare lite på Allah.
4:144  De svinger mellom (dette og) det andre, idet de verken tilhører disse eller de andre. Og den Allah etterlater i villfarelse, for ham vil du ikke finne noen vei.
4:145  Å dere som tror, ta ikke de vantro til venner fremfor de troende. Ønsker dere å gi Allah en åpenbar fullmakt over dere?

Forbudet gjelder kun de vantro som deltok i krigen mot muslimene, se 60:10.

4:146  Hyklerne skal visselig være i Ildens dypeste bunn, og du vil ikke finne noen hjelper for dem,

Islâm krever ikke bare noen ytre former oppfylt, det er de viktige indre forhold det kommer an på. Hyklernes straff er større enn de vantros.

4:147  unntagen (for) dem som angrer og forbedrer seg og holder fast ved Allah og er hengivne i lydighet mot Allah. Slike hører da til de troende. Og Allah vil snart gi de troende en stor belønning.

Det er urimelig her å oversette: "Slike er sammen med de troende". Først etter virkelig anger og forbedring, blir man troende. Dette viser at ma'a ikke bare betyr "sammen med, i selskap med", men også: "hørende til en bestemt kategori". Sammenlikn her 4:70. De hengivne og fullkomne muslimer er ikke bare sammen med de omtalte fire kategorier, men kan også høre til dem.

4:148  Hvorfor skulle Allah straffe dere om dere var takknemlige og troende? Og Allah er den som belønner takknemlighet, den Allvitende.

Sjâkir brukt om mennesker betyr: "takknemlige", brukt om Gud: "den som belønner takknemlighet". På samme måte er det vanlig i arabisk språkbruk å bruke ord, som betyr én ting på det menneskelige plan, og om straffen for denne tingen fra Guds side. Se vers 143: "Allah vil bedra dem" betyr "Allah vil straffe dem for deres bedrag", som vi her har oversatt.

4:149  Allah elsker ikke høymælt slett tale, med mindre en eller annen er blitt forurettet, og Allah er Althørende, Allvitende.
4:150  Om dere åpenbarer en god gjerning eller skjuler den eller tildekker noe ondt, så er Allah sannelig den som utsletter (synd), Allmektig.
4:151  Sannelig, de som forkaster Allah og Hans sendebud, og ønsker å gjøre forskjell på Allah og Hans sendebud, og sier: Vi tror på noen, og vi tror ikke på andre, og som ønsker å slå inn på en mellomvei,
4:152  disse er de virkelige vantro, og Vi har beredt de vantro en forsmedelig straff!
4:153  Og om de tror på Allah og Hans sendebud og ikke gjør noen forskjell mellom dem, slike vil Vi snart gi deres belønning, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig!

Legg merke til at de virkelige vantro er slike som forkaster en av Guds profeter. En muslim må for å være muslim, anerkjenne alle folkeslags profeter. Og forkastelse av bare en eneste profet, er nok til å sette vedkommende utenfor Islâm. Hermed er det i virkeligheten også lagt det eneste sikre grunnlag for fred og samarbeid mellom alle folkeslag. Her viser Islâm sin enestående overlegenhet i en gjennomført universalisme.

4:154  Skriftens folk forlanger at du skal la en bok stige ned til dem fra himmelen. De har visselig allerede forlangt noe større enn dette av Moses da de sa: Vis oss Allah ansikt til ansikt! - Da tok lynet dem på grunn av deres forbrytelse. Deretter tok de kalven (til gud) etter at de tydelige tegn var kommet til dem, men Vi tilga dem dette. Og Vi ga Moses en åpenbar fullmakt.
4:155  Og Vi lot (fjellet) Tûr heve seg over dem da Vi sluttet en pakt med dem, og Vi sa til dem: Tre inn gjennom porten i fullstendig lydighet, og Vi sa til dem: Overtre ikke sabbatsbudet - og Vi sluttet en sterk pakt med dem.

Sammenlikn 2:59, 64, 66 og 4:48.

4:156  Så fordi de har brutt sin pakt og fornektet Allahs tegn og forsøkt å drepe profetene med urette, og (fordi) de har sagt: Våre hjerter er svøpt i omslag - Nei, men Allah har forseglet dem for deres vantros skyld så de ikke tror, unntagen noen få (av dem).