Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
4: Al-Nisâ
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 177
4:157  Og på grunn av deres vantro, og fordi de har uttalt en alvorlig bakvaskelse mot Maria.
4:158  Og fordi de har sagt: Sannelig, Vi har myrdet Messias, Jesus, Marias sønn, Allahs sendebud! - De myrdet ham ikke, og de drepte ham ikke ved korsfestelsen, men han forekom dem (død), og de som var uenige om det, er visselig i tvil om det. De har ingen (sikker) viten, men følger (bare) en formodning, og de drepte ham visselig ikke.

Se 3:56. Jødene mente å ha motbevist Jesu guddommelige sendelse ved å drepe ham på korset, for etter deres lov, var den som ble hengt på korset, forbannet av Gud (se 5. Mosebok 21:23). Ifølge de beste arabiske autoriteter, betyr "salaba" ikke korsfestelse, men derimot: "å drepe ved korsfestelse". Verset benekter altså ikke at Jesus ble hengt på korset, men at han ble drept på korset (se Lane & Aqrab). Uttrykket: "walâkin sjubbiha lahum" betyr: "men han (Jesus) forekom dem (død)". Den historie som var vanlig i visse kristne sekter, og som kom inn i Islâm ved konverteringer, finner ingen begrunnelse i nærværende sammenheng. Subjektet i setningen "walâkin sjubbiha lahum", må være Jesus. Man kan ikke innføre en annen person som overhode ikke er nevnt i sammenhengen, enn Jesus som subjekt, ei heller i hele Qur'ânen. Den siste delen av verset: "de drepte ham visselig ikke", kan etter arabisk språkbruk også oversettes: "de omsatte ikke denne (formodning) til visshet". Når verset sier: "de myrdet ham ikke, og de drepte ham ikke ved korsfestelsen", skyldes den første benektelsen (de myrdet ham ikke), at visse jøder hevdet at Jesus var blitt drept før korsfestelsen. (Se også de jødiske kjetterlovene som er samlet av Stauffer i hans bok: "Jerusalem und Rom". At Jesus kun ble korsfestet, beviser at anklagen mot ham gikk ut på at han var en falsk profet. Hadde han hevdet å være guddommelig eller å ha brakt en ny lov, skulle han ha blitt steinet før korsfestelsen). Se også om Jesu redning fra korsdøden, Heikki Räisänens bok, "Das koranische Jesusbild" (Helsinki 1977), sidene 65-77.

4:159  Derimot har Allah æret ham hos Seg, og Allah er Allmektig, Allvis.
4:160  Og det er ingen gruppe blant Skriftens folk unntagen at den visselig vil tro på ham før hans død, og på Oppstandelsens dag vil han [Jesus] være et vitne mot dem.

Hvis jøder eller kristne oppgir deres formodning om at Jesus ble drept på korset, ville de miste det som gjorde dem til henholdsvis jøder og kristne. Idet jødene da ville bli nødt til å anerkjenne Jesus som Messias, og de kristne måtte oppgi deres tro på forsoningsdød, som jo er det sentrale i den kristne dogme. Her er det hentydning til Jesu flukt mot andre stammer av Israel og at de til slutt vil tro på ham, slik at han, før hans død, vil ha klart å gi budskapet til alle stammene og av enhver stamme vil det være noen som vil ha trodd på ham.

4:161  Derfor, på grunn av jødenes synder, har Vi forbudt dem de rene ting som var tillatt for dem, og (også) fordi de vendte mange fra Allahs vei.

Jødene ble berøvet Guds velsignelse og nåde i form av åpenbaring ved deres gjentatte overtredelser. Se her 3:51. Jesus kom for å gjengi dem de åndelige velsignelser de lenge hadde vært avskåret fra, på grunn av deres synder. Men de forkastet også deres Messias, og derfor overgikk velsignelsen nå til ismaelittene i overensstemmelse med det som var lovet både Moses (5. Mosebok 18:18) og Jesus (Matteus 21:43).

4:162  Og fordi de tar rente, selv om det var forbudt for dem, og fordi de oppeter menneskers eiendom med falskhet, og Vi har beredt de vantro blant dem en smertelig straff.
4:163  Men de av dem som er grunnfestet i viten, og de troende, de tror på det som er åpenbart deg, og på det som ble åpenbart før deg, og de som holder bønn, og betaler Zakât, og tror på Allah og den Ytterste dag, slike vil Vi gi en stor belønning!
4:164  Sannelig, Vi har sendt åpenbaring til deg liksom Vi sendte åpenbaring til Noah og profetene etter ham. Og Vi sendte åpenbaring til Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammene og Jesus og Ajjûb [Job] og Jonas og Hârûn [Aron] og Salomo, og Vi ga David en bok.

"Vi ga David en bok". Denne boken som her er nevnt, er Zabûr, altså Davids salmer.

4:165  Og det er sendebud som Vi allerede har berettet om for deg, og sendebud som Vi ikke har berettet om for deg, og Allah talte særlig til Moses.

Gud taler til alle profeter. At han talte særlig til Moses, vil si at Han åpenbarte Moses en lov. Se 2:254. Da Abu Dharr spurte den Hellige Profeten (s.a.) om Adam var en profet, svarte profet Muhammad (s.a.): "Ja, han var en mukallam profet", (Musnad). Det er to slags profeter: mukallam og ghair-mukallam, altså med lov og uten lov. Adam ble kalt mukallam-profet, fordi han brakte den første elementære lov.

4:166  Sendebud som brakte gledelig budskap, og som brakte advarsel for at mennesker ikke skulle ha noen anklage mot Allah etter sendebudene, og Allah er Allmektig, Allvis!
4:167  Men Allah bevitner ved det Han har åpenbart deg at Han har åpenbart det med Sin viten, og englene bevitner (også dette). Og Allah er tilstrekkelig som Vitne.
4:168  Sannelig, de som er vantro og holder folk borte fra Allahs vei har visselig fart vill langt fra den rette vei.
4:169  Sannelig, de som er vantro og handler urettferdig, dem vil Allah ikke tilgi, og Han vil ikke lede dem på den rette vei.
4:170  Unntagen (langs) veien til Helvete, for at de skal forbli der en lang tid. Og det er lett for Allah.
4:171  Å dere mennesker, Sendebudet er allerede kommet til dere med sannheten fra deres Herre. Tro derfor, det er det beste for dere. Men om dere er vantro, så tilhører alt i himlene og på jorden Allah. Og Allah er Allvitende, Allvis.
4:172  Å dere Skriftens folk, overdriv ikke deres religion og si ikke noe om Allah unntagen sannheten. Sannelig Messias, Jesus, Marias sønn, var bare Allahs sendebud og (oppfyllelsen av) Hans ord, som Han sendte til Maria, og en barmhjertighet fra Ham. Tro derfor på Allah og Hans sendebud og si ikke: Tre! Avhold dere (fra det), det vil være best for dere, sannelig Allah er bare én Gud! Hellig er Han, fra å ha en sønn! Ham tilhører det som er i himlene og det som er på jorden! Og Allah er tilstrekkelig som Beskytter.

"Rûh", som vanligvis betyr "ånd", kan også oversettes med "barmhjertighet" (se Lane). Påstanden om at treenigheten etter Qur'ânen består av Gud, Jesus og Maria, er fullstendig feil. Hvor Marias påståtte guddommelighet nevnes, nevnes ikke treenigheten og omvendt. Og hvor treenigheten nevnes (som her), er det ikke tale om at Maria tilbes av visse kristne! Allah innblåser i alle mennesker Sin ånd (se f.eks. 15:30, 32:10, 38:73). Hvis man insisterer på å oversette "Rûh" med "ånd", må det som ellers i Qur'ânen tas i betydningen "åpenbaringsord" eller "Gabriel", som er åpenbaringens engel. De troende mottar også "en ånd fra Ham" (se 58:23).

4:173  Messias forsmår ikke å være en tjener for Allah, og det gjør heller ikke de nærstående engler. Og de som forsmår å tjene Ham, og føler seg for stolte, dem vil Han visselig samle alle sammen til Seg.
4:174  Hva da dem angår, som trodde og handlet rettferdig, dem vil Han gi deres fulle belønning og gi dem enda mer av Sin nåde. Men hva dem angår, som forsmådde og følte seg stolte, dem vil Han straffe med en smertelig straff. Og de vil ikke finne seg noen venn ved siden av Allah, og heller ikke noen hjelper.
4:175  Å dere mennesker, det er sannelig kommet et klart bevis til dere fra deres Herre, og Vi har åpenbart dere et klart lys.

"Et klart lys" kan enten referere til den Hellige Profeten (s.a.) eller den Hellige Qur'ânen.

4:176  Hva da dem angår som tror på Allah og holder fast ved Ham, dem vil Han la inngå i Sin barmhjertighet ved (Hans) nåde, og føre dem til Seg langs den rette vei.
4:177  De ber deg om din kjennelse. Si: Allah gir dere en kjennelse om Kalalah: Hvis en mann dør, som ikke har et barn, men en søster, så tilfaller det henne halvdelen av det han etterlater seg. Og han skal arve henne om hun ikke har noen barn. Men om det er to søstre, så skal de ha to tredjedeler av det han etterlater seg. Og hvis det er søsken, både mannlige og kvinnelige, så skal den mannlige ha det samme som den kvinneliges andel. Allah gjør det klart for dere så dere ikke farer vill, og Allah er vel vitende om alle ting.

I 4:13 omtales en Kalâlah (en som verken har foreldre eller avkom) som kun har brødre eller søstre fra morens side. Dette verset omhandler en Kalâlah som har brødre eller søstre fra begge foreldre, eller kun fra farens side. Etter Ibn 'Abbas er Kalâlah en person som ikke har noen sønn, uten hensyn til om hans far lever eller ikke. Det er da mulig, at den Kalâlah som omtales i 4:13, er en person som ikke har barn, men foreldre, mens det i nærværende vers verken har barn eller foreldre. Det er ikke tilfeldig at dette spørsmålet tas opp her etter omtalen av Jesus. For etter ham overgikk, som allerede nevnt, den åndelige arven fra israelittene til ismaelittene. Jesus var på denne måten en slags Kalâlah. For han var født uten far og hadde intet avkom. Åndelig avkom hadde han ganske visst i form av sine tilhengere, men han var den siste profet i den israelittiske menigheten.