Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
4: Al-Nisâ
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 177
4:53  Disse er det som Allah har forbannet, og for den Allah har forbannet, vil du ikke finne noen hjelper.
4:54  Har de da andel i riket? Så ville de ikke gi mennesker så meget som tråden til revnen i en daddelkjerne,
4:55  eller misunner de mennesker på grunn av det som Allah har gitt dem av Sin nåde? (Hvis det er slik), så har Vi visselig gitt Abrahams slekt Boken og visdommen, og Vi har har gitt dem et stort rike.
4:56  Og blant dem er den som tror på det, og blant dem er den som vender seg fra det. Og Helvete er tilstrekkelig som en flammende ild.
4:57  Sannelig, dem som fornekter Våre tegn, vil Vi snart la brenne i Ilden. Hver gang deres hud er brent sprø, vil Vi gi dem en ny hud så de kan smake straffen, sannelig Allah er Allmektig, Allvis.
4:58  Og de som tror og handler godt, vil Vi la gå inn i Hager som floder strømmer igjennom, og (de vil) forbli der evig; til dem er det der rene ektefeller. Og Vi vil la dem gå inn i en vederkvegende skygge.

"Hager, som floder strømmer igjennom", er enten en liknelse av Paradiset, eller en profeti om erobringen av Egypt og Persia. "Vederkvegende skygge" henviser til en atmosfære av fred og ro, fri fra alt det vonde.

4:59  Sannelig, Allah befaler dere at dere gir den betrodde myndighet til dem som er den verdig, og at dere, når dere dømmer mellom mennesker, dømmer med rettferdighet. Sannelig, salig er det som Allah formaner dere med, sannelig Allah er Althørende, Altseende.

Dette og det følgende vers inneholder viktige retningslinjer for innsettelse av myndigheter i Islâm. Valgretten hviler i menigheten, men kun de beste og verdigste kan velges. Merk at makt i Islâm kun er en betroelse for folket (amânat), idet all makt er hos Allah, som betror den til de mennesker som følger Hans lov. Se 3:160. Khalîfaen, som er valgt på demokratisk vis, må spørre de beste til råds, men er ikke forpliktet til å følge deres råd: "og spør dem til råds i ledelsen, men når du har besluttet deg, så sett din lit til Allah". Det følgende verset viser, at et islamsk samfunn ledes av Qur'ânen, Hadith (Profetens tradisjoner) og "de som har myndighet", khalîfaene. Her er det verdt å erindre seg Profetens (s.a.) ord, "Den som adlyder min Amîr (khalîfa), adlyder i virkeligheten meg, og den som nekter min Amîrs lydighet nekter i virkeligheten min lydighet" (Ahmad bin Hanbal).

4:60  Å dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem som har myndighet blant dere, og om dere strides om noe, så henvis det til Allah og Sendebudet hvis dere tror på Allah og den Ytterste dag. Dette er det beste og sluttelig det skjønneste.

"Dem som har myndighet blant dere" sies også å omfatte ikke-islamske myndigheter, slik at en muslim i lyset av dette verset, bør adlyde enhver myndighet, det være seg islamsk eller ikke-islamsk, såfremt myndigheten gir full religionsfrihet. I Islâm er det ikke noe problem med "delt lojalitet".

4:61  Har du ikke sett dem som mener at de tror på det som er åpenbart til deg, og det som er åpenbart før deg? De ønsker å ta seg de opprørske til dommere, selv om det ble pålagt dem å forkaste dem. Og Satan ønsker å villede dem i en stor villfarelse.
4:62  Og når det sies til dem: Kom til det som Allah har åpenbart, og til Sendebudet, ser du hyklerne vende seg fra deg i motvilje.
4:63  Hvordan kan de da? - når et uhell treffer dem på grunn av det deres hender har sendt i forveien, komme til deg, svergende ved Allah: Vi ønsket bare godhet og forsoning.
4:64  Allah vet hva som finnes i deres hjerter. Vend deg derfor fra dem, og forman dem, og si dem et treffende ord om dem selv.
4:65  Og Vi sendte ikke noe sendebud - unntagen for at han skulle adlydes etter Allahs vilje. Og hvis de var kommet til deg da de hadde handlet urett mot seg selv, og så bedt Allah om tilgivelse, og Sendebudet hadde bedt om tilgivelse for dem, så ville de visselig ha funnet Allah Tilgivende, Barmhjertig.
4:66  Men nei, ved din Herre, de er ikke troende før de gjør deg til dommer i det de strides om, og så ikke finner noen uvilje i sine sjeler mot det du avgjør, men underkaster seg fullstendig.
4:67  Og hvis Vi hadde foreskrevet dem: Drep deres onde lyster eller dra ut fra deres hjem - så hadde de ikke gjort det, unntagen noen få av dem. Men om de hadde gjort det de var blitt formanet til, så hadde det visselig vært bedre for dem og mer styrkegivende.

"Drep dere selv" eller "drep deres egne", kan også oversettes med "drep deres onde lyster", se også 2:55.

4:68  Og så ville Vi visselig ha gitt dem en stor belønning fra Oss.
4:69  Og Vi ville visselig ha ledet dem på den rette vei.
4:70  Og den som adlyder Allah og dette Sendebud - slike skal være blant dem Allah har vist Sitt velbehag, nemlig: profetene, og de sanndru, og martyrene, og de rettferdige, og disse er de beste feller.

Dette vers som vi allerede henviste til under al-Fatîha, viser at det for troende etterfølgere av den siste lovgivende profet Muhammad (s.a.), er utlovet den høyeste nåde. Her tales det tydelig om 4 klasser: de rettferdige, martyrene, de sanndru og profetene. Hvis de tre første klasser er tilgjengelige for muslimer, er den fjerde det også . Nekter man muligheten av at en muslim kan bli opphøyet til en profets verdighet, må man også nekte en muslim muligheten for å regnes blant de rettferdige. At det skulle være tale om gleder utelukkende i det hinsides, kan avvises på samme betraktningsmåte, idet da det først i det hinsidige skulle være mulig for en muslim å være blant de rettferdige (al-Râghib). En slik profet kan imidlertid ikke bringe noen ny lov, da loven er fullkommen og fullendt i Qur'ânen, ei heller kan en slik profet oppreises uavhengig av Profeten Muhammad (s.a.). Al-Sjohadâ som her er oversatt med martyrene, kan også oversettes med "vitnene".

4:71  Dette er den (sanne) nåde fra Allah, og Allah er tilstrekkelig som den som kjenner alt!
4:72  Å dere som tror, vær på vakt, dra deretter ut flokkevis, eller dra ut alle sammen!
4:73  Og sannelig, blant dere er den som blir tilbake; hvis det så rammer dere en ulykke, sier han: Allah har visselig vært nådig mot meg ved at jeg ikke var tilstede sammen med dem!
4:74  Men hvis lykke fra Allah kommer til dere, så sier han sannelig, som om det ikke var noe kjærlighetsbånd mellom dere og ham: Å gid jeg hadde vært med dem, så hadde jeg sannelig vunnet en stor seier!
4:75  La dem da kjempe for Allahs sak, de som vil selge dette nærværende liv for det kommende. Og den som kjemper for Allahs sak, om han så blir drept eller seirer, ham vil Vi gi en stor belønning.
4:76  Hva feiler dere da ved at dere ikke kjemper for Allahs sak, og for de svake blant mennene og kvinnene og barna, dem som sier: Vår Herre, før oss ut av denne byen hvis beboere er undertrykkere, og skjenk oss en beskytter fra Deg Selv, og skjenk oss en hjelper fra Deg Selv.
4:77  De som tror, kjemper for Allahs sak, og de som er vantro, kjemper for overtredernes sak. Kjemp derfor mot Satans venner, for Satans list er svak.
4:78  Har du ikke sett dem til hvem det ble sagt: Hold deres hender tilbake og hold bønnen (regelmessig), og betal Zakât! Og etter at kampen ble foreskrevet dem, fryktet en del av dem mennesker, slik som (bare) Allah må fryktes, eller med en enda større frykt. Og de sa: Vår Herre, hvorfor har du foreskrevet oss kamp? Vil du ikke gi oss utsettelse enda en kort tid? Si (til dem): Denne verdens nytelse er liten. Og det kommende liv er bedre for den som frykter (Allah). Og dere skal ikke lide [den minste urett] så mye som tråden til revnen i en daddelkjrne.