Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
4: Al-Nisâ
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 177
4:79  Hvor dere enn er, vil døden nå dere, om dere så er i høye tårn. Og hvis noe godt rammer dem, så sier de: Dette er fra Allah! Og hvis noe vondt rammer dem, så sier de: Dette er fra deg [Muhammad (s.a.)]! Si: Alt kommer fra Allah! Hva er det da i veien med dette folk, at de ikke kommer i nærheten av å forstå noe?
4:80  Hva som rammer deg av godt, det er fra Allah, og det som rammer deg av ondt, det er fra deg selv. Og Vi har sendt deg som et Sendebud for menneskene. Og Allah er tilstrekkelig som Vitne.

Versene 79 - 80 er ikke motstridende. For den som vil tenke over Qur'ânen (se v. 83), gir disse to vers redegjørelse for Qur'ânens lære om det man pleier å kalle predestinasjon. Alt stammer fra Gud i den betydning, at Gud er den eneste Skaper, men vi trekker selv det onde (som vi ikke har skapt, fordi vi ganske enkelt ikke kan skape noe) til oss ved våre handlinger. Forøvrig sier versene, at om vi straffes, så er det kun rettferdighet som skal fylles, men tilgir Gud oss, eller skjenker Han oss noe godt, så har vi i og for seg ikke fortjent det, fordi vi er så langt under Ham, men det er en ren nådesbehandling fra Hans side. "Ingen kan inngå i Paradiset, heller ikke jeg, uten at Guds barmhjertighet innhyller ham fra topp til tå", sier Profeten (s.a.).

4:81  Den som adlyder Sendebudet, adlyder i virkeligheten Allah, og den som vender seg bort - så har Vi ikke sendt deg som en vokter over dem.
4:82  Og de sier: Lydighet (er vår lov), men når de går bort fra deg, så tilbringer en del av dem natten med rådslagninger om andre ting enn det du har sagt. Og Allah skriver opp det de rådslår om. Vend deg da fra dem og sett din lit til Allah, og Allah er tilstrekkelig som Beskytter.
4:83  Vil de da ikke tenke over Qur'ânen? Og hvis den hadde vært fra noen annen enn Allah, så hadde de visselig funnet mange motsigelser i den.

Denne absolutte motsigelsesfrihet er et tegn på Qur'ânens guddommelige opprinnelse, og dette verset er en konstant utfordring til de vantro: Kan dere finne så mye som én motsigelse?

4:84  Og når det kommer til dem en etterretning om sikkerhet eller frykt, så utbrer de den. Og hvis de hadde henvist den til Sendebudet eller til dem som har myndighet blant dem, så ville de som kan gjennomskue (en sak) blant dem, visselig ha forstått den. Og om det ikke hadde vært for Allahs nåde mot dere og Hans barmhjertighet, så ville dere ha fulgt Satan, unntagen noen få.
4:85  Kjemp da for Allahs sak, du er ansvarlig bare for deg selv, og anspor de troende. Kanskje vil Allah holde de vantros krig tilbake, og Allah er sterkest i krig og sterkest til å straffe.
4:86  Den som setter noe inn for en god sak, skal ha en andel i den, og den som setter noe inn for en dårlig sak, skal ha en tilsvarende del av den, og Allah er mektig over alle ting.
4:87  Og når dere møtes med en hilsen, hils så igjen med en bedre, eller gjengjeld den, sannelig Allah holder regnskap over alle ting.

Den islamske hilsen: Assalamo 'Alaikum besvares med den utvidede hilsen: Wa 'Alaikum as salâm wa Rahmat Allah wa Barakâtûh, eller bare: Wa 'Alaikum as Salam.

4:88  Allah, det er ingen gud unntagen Ham. Han vil visselig forsamle dere til Oppstandelsens dag, som det ikke hersker tvil om. Og hvem er mer sannferdig i sin tale enn Allah?
4:89  Hva feiler dere da, at dere er to partier angående hyklerne? Og Allah har forstøtt dem på grunn av det de har fortjent seg. Ønsker dere å rettlede den som Allah har dømt som villfarende? Og for dem som Allah dømmer som villfarende, vil du ikke finne noen vei.
4:90  De ønsker at dere blir vantro slik som de selv er vantro, så dere kan bli like. Ta derfor ikke noen av dem som venner før de utvandrer for Allahs sak. Og om de vender seg bort, så grip dem og drep dem hvor dere enn finner dem, og ta ingen av dem som venn og heller ikke som hjelper.

De hyklere som omtales her, er folk som gir seg ut for å være troende, men ikke desto mindre er på fiendens parti, idet de ikke er utvandret til Madîna. Deres foregivende tro vil ikke hjelpe dem, med mindre de slutter seg til de troende i Madîna. Men hvis de drar til et folk som er i pakt med muslimene, eller om de ønsker å være nøytrale så må de ikke beskjempes (se vers 91). Enhver tale om "hellig krig" til utbredelse av religionen må forstumme overfor slike klare tegn; den troskap mot avtaler og pakter, som Qur'ânen alltid innskjerper i slike sammenhenger, kunne moderne nasjoner lære mye av.

4:91  Med unntagelse av dem som har forbindelse med et folk som dere har en pakt med, eller dem som kommer til dere idet deres hjerter frykter for å kjempe mot dere, eller kjempe mot sitt (eget) folk. Og hvis Allah hadde villet, hadde Han gitt dem makt over dere, og så hadde de visselig bekjempet dere. Hvis de da holder seg borte fra dere så de ikke kjemper mot dere, og tilbyr dere fred, så har Allah ikke tillatt dere noen vei mot dem.
4:92  Dere vil finne andre som vil ønske å leve i fred med dere og leve i fred med sitt (eget) folk. Hver gang de blir forledet til fiendtlighet styrter de hodekulls i den. Og hvis de ikke holder seg borte fra dere og tilbyr dere fred og holder sine hender tilbake, så grip dem og drep dem hvor dere enn finner dem. For over slike har Vi gitt dere en åpenbar fullmakt.
4:93  Og det tilkommer ingen troende å drepe en (annen) troende, unntagen ved en feiltakelse. Og for den som dreper en troende ved en feiltakelse, så (er boten) løskjøpelse av en troende slave, og blodpenger overgitt til hans familie, med mindre de ettergir det som almisse. Og om den myrdede er fra et folk som er dere fiendtlig, og han er en troende, så (er boten) løskjøpelse av en troende slave. Og hvis han er fra et folk som dere har en pakt med, så er boten blodpenger overgitt til hans familie og løskjøpelse av en troende slave. Men for den som ikke finner (midler til) det, er (boten) faste to måneder i strekk, en barmhjertighet fra Allah, og Allah er Allvitende, Allvis.
4:94  Og den som dreper en troende med forsett, hans lønn skal være Helvete, hvor han skal forbli i lang tid. Og Allah vil vredes på ham, og forbanne ham, og berede ham en tung straff.
4:95  Å dere som tror, når dere drar ut på Allahs vei, så skal dere foreta undersøkelser og ikke si til den som hilser dere med fredshilsenen: Du er ikke troende! - idet dere søker det nærværende livs goder når det dog er goder i mengder hos Allah. Slik var dere før, men Allah har vært dere nådig. Foreta derfor undersøkelser, sannelig Allah er vel vitende om hva dere gjør.
4:96  De som ble sittende (hjemme) av de troende, med unntak av de syke, er ikke lik dem som kjemper for Allahs sak med deres eiendom og deres liv. Allah har opphøyd i rang dem som kjemper med deres eiendom og deres liv, over dem som sitter (hjemme). Og Allah har utlovet godt til enhver, dog har Allah utmerket de kjempende fremfor dem som sitter (hjemme), med en stor belønning:
4:97  Rangtrinn hos Ham, og tilgivelse og barmhjertighet, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
4:98  Sannelig, til dem som englene lar dø mens de handler urett mot seg selv, vil englene si: Hva strevet dere etter? De vil si: Vi ble sett på som svake i landet! - (Englene) vil si: Var ikke Allahs jord så utstrakt at dere kunne utvandre på den? Slikes oppholdssted skal være Helvete, og et ondt bestemmelsessted er det.
4:99  Med unntak av de svake blant mennene og kvinnene og barna, som ikke kunne skaffe seg midler og ikke finne vei.
4:100  Disse er det som Allah kanskje vil tilgi, og Allah er Ettergivende, Tilgivende.
4:101  Og den som utvandrer for Allahs sak, vil finne mange tilfluktssteder på jorden og rikdom (nok). Og den som går ut av sitt hjem idet han utvandrer til Allah og Hans Sendebud, og han så innhentes av døden, hans belønning påhviler visselig Allah, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
4:102  Og når dere reiser rundt i landet, så skal det ikke hvile noen synd på dere om dere forkorter bønnen, dersom dere frykter at de vantro vil bringe dere i vanskeligheter. De vantro er visselig dere en åpenbar fiende.
4:103  Og når du er blant dem og leder bønnen for dem, skal en del av dem reise seg med deg og ta sine våpen. Når de så har foretatt sin sadjda, skal de tre bak dere, og en annen avdeling skal komme frem, som (ennå) ikke har bedt, og så skal de be sammen med deg, og de skal ta sine forholdsregler og sine våpen. De som er vantro ønsker at dere forsømmer deres våpen og deres bagasje, slik at de plutselig kan overfalle dere. Og det skal ikke hvile noen synd på dere om dere sjeneres av regn eller dere er syke, om dere da legger deres våpen til side. Men ta deres forholdsregler, sannelig Allah har beredt de vantro en beskjemmende straff.

Denne bønn under fare (salat al khauf) gjør det klart hvilken vekt Islâm legger på bønnen: Selv under fare for angrep må bønnen forrettes. Sedvanen å forkorte bønnen under reiser, også uten fare, eksisterte før denne forordning og har ingenting med dette å gjøre. Under reise faller Sunna-bønnene bort, unntagen de to om morgenen og de tre rakât Witr etter aftenbønnen (Ishâ - bønnen) mens antall av Faradh - rakât halveres, hvis antallet er delelig med 2 (ellers ikke), Sadjda (nedkastning) er en av de foreskrevne bønnstillinger.

4:104  Når dere så har avsluttet bønnen, ihukom da Allah, stående og sittende og (liggende) på deres sider. Og når dere er i sikkerhet, så skal dere forrette bønnen (på foreskreven vis), for bønnen er visselig foreskrevet de troende til bestemte tider.