Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
42: Al-Sjûrâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 54
42:27  Og Han hører deres (bønner), som tror og handler rettferdig, og øker dem ved Sin nåde. Og over de vantro vil det komme en streng straff.
42:28  Og hvis Allah hadde økt Sin forsyning til Sine tjenere, så ville de visselig ha begått overtredelser på jorden. Men Han sender hva Han vil i overensstemmelse med et (rett og rimelig) mål. Sannelig, Han kjenner og ser Sine tjenere.
42:29  Og det er Ham som sender ned regn, etter at de har fortvilt (om dens komme). Og Han sprer Sin barmhjertighet, og Han er Handleren (som gjør det godt), den Lovpriste.
42:30  Og blant Hans tegn er himlenes og jordens skapelse, og de levende vesener Han har spredt i begge. Og Han har makt til å samle dem sammen når Han vil.

At det eksisterer levende vesener på andre kloder enn jorden, fastslo den Hellige Qur'ânen altså allerede for 1400 år siden. Likeledes, at de vil komme i forbindelse med hverandre!

42:31  Og hvilken ulykke som enn rammer dere, så skyldes den det deres hender har gjort, og Han tilgir meget.
42:32  Og dere kan ikke gjøre (Ham) maktesløse på jorden, heller ikke har dere noen venn eller hjelper ved siden av Allah.
42:33  Og blant Hans tegn er de seilende skipene på havet, høye som fjell.
42:34  Om Han vil, kan Han stilne vinden, så de ligger uten bevegelse på dets overflate. Sannelig, i dette er det visselig tegn for enhver tålmodig og takknemlig (person).
42:35  Eller Han kunne ødelegge dem for det de [reisende] har fortjent - og Han tilgir meget.
42:36  Og de som strever mot Våre tegn må få vite at de ikke vil kunne unnslippe.

Eller: "For at de som strides om Våre tegn skal vite, at de ikke skal unnslippe".

42:37  Så hva dere enn mottar er kun en forsyning for dette livet. Og det som er hos Allah, er bedre og mer varig for dem som tror og stoler på deres Herre.
42:38  De som unngår de store synder og usømmeligheter, og som tilgir når de er vrede,
42:39  og som svarer deres Herre (med lydighet) og opprettholder bønnen (regelmessig), og hvis sak (avgjøres ved) gjensidig rådslagning, og som gir ut av det Vi har forsynt dem med,

Den Hellige Qur'ânen legger hermed grunnlaget for alt ekte demokrati: gjensidig rådslagning mellom samfunnets medlemmer. Se også 3:160.

42:40  og som forsvarer seg når overgrep rammer dem.
42:41  Lønnen for noe ondt skal være i det rette forhold til det onde. Så den som tilgir (slik at det derved) forbedres, har sin belønning hos Allah. Han elsker visselig ikke dem som handler urettferdig.

Ikke straff, men reform er målet. Det som kan forbedres må behandles mildt, men den uforbederlige må straffes rettferdig. Qur'ânen fastslår - som så ofte - prinsipper og overlater deres anvendelse i de enkelte tilfeller til menneskelig fornuft og dømmekraft.

42:42  Og den som tar hevn, etter at det er blitt gjort ham urett, mot disse er det ikke noen vei til anklage.
42:43  Anklagen kan kun ramme dem, som gjør urett mot mennesker og begår overgrep i jorden uten rett. Disse er de som vil få en smertelig straff.
42:44  Og den som er utholdende og tilgir, så er dette visselig noe (som krever høy) beslutningsstyrke.
42:45  Og den Allah dømmer som villfaren, vil ikke finne noen hjelper etter Ham. Og du vil se de urettferdige, når de vil se straffen, at (de) vil si: Er det noen vei tilbake?
42:46  Og du vil se dem bli anbrakt foran (straffen), ydmykede av vanærelse og betraktende (den) med et stjålent blikk. Og de troende vil si: Sannelig, taperne er de som ødela seg selv og sine familier på Oppstandelsens dag. Sannelig, de urettferdige (vil befinne seg) i en varig straff.
42:47  Og de vil ikke ha noen venn som kan hjelpe dem foruten Allah. Og for den Allah dømmer som villfaren, vil det ikke finnes noen vei (til rettledning).
42:48  Svar deres Herre (med lydighet), før den dag kommer, som ingen kan avvende mot Allahs (vilje). Det vil ikke være noen tilflukt for dere på den dag, og det vil ikke være (noen mulighet for) benektelse for dere.
42:49  Men om de vender seg bort, så har Vi ikke sendt deg som vokter over dem: Kun avleveringen (av budskapet) påhviler deg. Og sannelig, når Vi lar mennesket smake barmhjertighet fra Oss, frydes det over det. Og når noe ondt rammer dem på grunn av det deres hender har sendt i forveien, så er mennesket visselig utakknemlig.
42:50  Herredømmet over himlene og jorden er Allahs. Han skaper hva Han vil. Han skjenker døtre til hvem Han vil, og Han skjenker sønner til hvem Han vil.
42:51  Eller Han skjenker dem (både) gutter og jenter. Og Han gjør hvem Han vil ufruktbar. Han er visselig den Allvitende, den Allmektige.
42:52  Og det passer seg ikke for et menneske at Allah skulle tale til det, utenom gjennom en åpenbaring eller bak et slør, eller ved å sende et sendebud som så åpenbarer hva Han vil med Hans tillatelse. Sannelig, Han er Opphøyet, Allvis.

Verset nevner tre åpenbaringsformer: 1) Allah taler direkte ved inspirasjon, dvs. innskytelse av en idé, eller ved at mottageren hører noen ord nevnt (audisjon). 2) Allah gir et budskap ved hjelp av et syn eller en drøm (visjon). 3) Allah sender en engel, som foreleser åpenbaringen (Wahi matluww) for profeten, som bevarer ordene og resiterer dem for sitt folk.