Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
5: Al-Mâ´idah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 16, vers 121
5:105  Og når det sies til dem: Kom hit til det som Allah har åpenbart, og til Sendebudet, så sier de: Det vi fant våre forfedre følge, er tilstrekkelig for oss! Hva, selv om deres forfedre ikke forsto noe og ikke var rettledede?
5:106  Å dere som tror, ta vare på dere selv. De som er villedet, kan ikke skade dere så lenge dere (selv) er rettledede. Til Allah vender dere tilbake, så vil Han meddele dere hva dere pleide å gjøre.
5:107  Å dere som tror: Vitneføringen mellom dere når døden nærmer seg en av dere, den tid hvor testamente (er en plikt, skal være slik): To rettferdige menn av deres egne, eller to andre som ikke tilhører dere, dersom dere reiser omkring i landet, og dødens ulykke da treffer dere. Dere skal holde dem begge tilbake etter bønnen, og de skal begge sverge ved Allah dersom dere tviler: Vi vil ikke selge det [dvs. vitnesbyrdet] for noen pris, selv om det også var til en slektning, og vi vil ikke skjule det vitnesbyrd (som påhviler oss) overfor Allah, for så hørte vi visselig til synderne.
5:108  Men hvis det oppdages at de er skyldige i synd, så skal to andre fra dem, som de to første var skyldige overfor, innta deres plasser og sverge ved Allah: Vårt vitnesbyrd er visselig sannere enn deres vitnesbyrd, og vi har ikke vært uærlige, for så hørte vi visselig til de urettferdige.
5:109  Slik er det mer sannsynlig at de fører sant vitnesbyrd, eller frykter at (andre) eder blir krevet etter deres eder. Og frykt Allah og hør! Og Allah rettleder ikke det opprørske folk.
5:110  På den dag da Allah forsamler sendebudene, vil Han si: Hvilket svar fikk dere? De vil si: Vi har ingen viten (om det), for Du er alene Den som kjenner de skjulte ting.

Profetenes svar tyder på at Gud ikke stiller spørsmål for å få informasjon av dem, eller for å få bekreftet Sin egen viten, men det at de skal gi vitnesbyrd mot de vantro. Dette kommer også klart frem av 4:42.

5:111  (På den dag) da Allah vil si: Å Jesus, Marias sønn, ihukom Min nåde mot deg og din mor da Jeg styrket deg med den Hellige ånd. Så du talte til mennesker i vuggen og som middelaldrende. Og (ihukom) den tid da Jeg lærte deg Boken og visdommen og Torahen og Evangeliet, og da du dannet av leire liksom en fugl på Mitt bud, og deretter blåste du i den livsånd, og den ble et bevinget vesen etter Mitt bud. Og du helbredet de blinde og de spedalske på Mitt bud. Og da du gjorde de døde levende på Mitt bud. Og da Jeg holdt Israels barn borte fra deg da du kom til dem med klare bevis. Men de vantro blant dem sa: Dette er intet annet enn åpenlyst bedrag!

Sammenlikn notene til 3:47, 3:49 og 3:50.

5:112  Og da Jeg åpenbarte til disiplene: Tro på Meg og Mitt sendebud, sa de: Vi tror, og bevitner at vi har underkastet oss.

Al-Hawâriyyûn (disiplene) kan også bety "dem med hvite klær", og kunne da være en hentydning til esseerne, som formodes å være Jesu ekte disipler. Sammenlikn også "mannen i hvite klær", både ved den åpne grav og etter den såkalte "himmelfart", da Jesus forsvinner bak en sky på fjellet, (Mark. 16:5 og Apostl. Gjerninger 1:10).

5:113  Da disiplene sa: Å Jesus, Marias sønn, mon din Herre kan sende oss et bord med føde fra himmelen? - sa han: Frykt Allah om dere er troende.

Mâ'ida betyr aldri på arabisk bare: et bord, men alltid et bord med føde. Det er ikke snakk om at et virkelig bord sendes ned fra himmelen. Sammenlikn 39:7: "Han har sendt kveget ned til dere", og 57:26: "Vi har sendt jernet ned til dere". Her og flere andre steder i den Hellige Qur'ânen betyr det, at noe sendes ned fra himmelen kun når det kommer som en gave fra Gud - uten anstrengelser fra menneskets side. Det disiplene da ba om var i virkeligheten føde, dvs. materiell velstand for de kristne.

5:114  De sa: Vi ønsker å spise av det, og våre hjerter vil være fylt av fred, og vi vil vite at du visselig har talt sannhet til oss, og vi vil være vitner til det.
5:115  Jesus, Marias sønn sa: Å Allah, vår Herre, send oss et bord med føde fra himmelen, så det skal være en fest for oss, for de første av oss og de siste av oss, og et tegn fra Deg. og forsyn Du oss, for Du er den Beste av (alle) forsørgere.

At de materielle gaver og den materielle velstand skal kjennetegne de første og de siste kristne, betyr at kristendommen skal oppleve to maktperioder: den første fra 4. århundre til Islâms komme - og den andre, som nå er ved slutten etter de kristne kolonimaktenes sammenbrudd.

5:116  Allah sa: Jeg sender det visselig ned til dere, og den som blir vantro av dere heretter, ham vil Jeg visselig straffe med en straff, som Jeg ikke vil straffe noen annen med i hele verden.

De kristne har ikke vist deres takknemlighet for disse gaver ved en religiøs og moralsk utvikling parallelt med det materielle, derfor har Gud straffet dem som ingen annen, med to verdenskriger i en generasjon, og utsikten til en ødeleggende atomkrig.

5:117  Og (ihukom den tid) da Allah vil si : Å Jesus, Marias sønn, har du sagt til menneskene: Ta meg og min mor som to guder ved siden av Allah? Han vil si: Hellig er Du (og fri for alle mangler), det passet seg ikke at jeg skulle si det jeg ikke har rett til. Hadde jeg sagt det, så hadde Du visst det. Du vet hva som er i mitt hjerte, men jeg vet ikke hva som er i Deg, for Du er alene Den som kjenner de skjulte ting.

Man har påstått at Qur'ânen oppfatter "treenigheten" som bestående av Gud, Jesus og Maria. Det er ikke riktig. For hvor treenigheten nevnes, omtales ikke Marias påståtte guddommelighet - og omvendt: hvor Marias guddommelige stilling avvises, er det ikke snakk om treenigheten. Min dûn (ved siden av) betyr også: istedenfor, mindre enn, i motsetning til.

5:118  Jeg sa ikke annet til dem enn hva Du hadde befalt meg: Tjen Allah, min Herre og deres Herre! Og jeg var vitne over dem så lenge jeg var hos dem, men etter at Du lot meg dø, er Du vokter over dem, og Du er vitne til alle ting.

Dette verset godtgjør, at det er etter Jesu død, at hans lære er blitt forkastet. Hvis Jesus skulle vende tilbake til jorden en annen gang, ville han kjenne de kristnes villfarelse. Derfor er hans "gjenkomst", en annens komme i hans "ånd og makt", slik som Johannes Døperen kom i Elias "ånd og makt", (Matteus 11:14 og Lukas 1:17).

5:119  Hvis Du straffer dem, så er de Dine tjenere, og hvis Du tilgir dem, så er Du visselig den Allmektige, den Allvise.
5:120  Allah vil si: Denne dag vil deres sannhet gavne de sannferdige. For dem (skal det være) Hager som floder strømmer igjennom, hvor de skal forbli evig. Allah har velbehag i dem, og de har velbehag i Ham. Dette er den store seier.
5:121  Kongedømmet over himlene og jorden og det som er i dem tilhører Allah, og Han er mektig over alle ting.