Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
5: Al-Mâ´idah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 16, vers 121
5:53  Og du vil se dem i hvis hjerter det er sykdom, ile til dem idet de sier: Vi frykter at en ulykke vil ramme oss! Men kanskje vil Allah bringe en seier eller en (annen) forordning fra Seg, og så vil de angre det de skjulte i sine sjeler.
5:54  Og de som tror vil si: Er det dem som svor ved Allah sine kraftigste eder at de sannelig var med dere? Handlingene deres er blitt til intet, så de (selv) ble tapere.
5:55  Å dere som tror, den av dere som faller fra sin religion, (skal vite at) Allah snart vil bringe et (annet) folk, som Han vil elske, og som vil elske Ham, ydmyke overfor de troende og harde overfor de vantro. De vil kjempe for Allahs sak og ikke frykte den dadlendes daddel. Dette er Allahs nåde, som Han gir til hvem Han vil. Og Allah er overmåte Gavmild, Allvitende.
5:56  Vennene deres er ene og alene Allah og Hans Sendebud og de troende, de som holder bønn (regelmessig) og betaler Zakât og bøyer seg (i bønn).
5:57  Og den som tar Allah og Hans Sendebud og de troende til venner, (skal vite at) Allahs parti visselig er de seirende.
5:58  Å dere som tror, ta ikke til venner dem som driver spott og spøk med deres religion, fra dem som Skriften ble gitt til før dere, heller ikke de vantro. Og frykt Allah om dere er troende.
5:59  Og når dere kaller til bønn, så driver de spott og spøk med det. Dette er fordi de er et folk som ikke forstår.
5:60  Si: Å dere Skriftens folk, mon dere bare nærer uvilje mot oss fordi vi tror på Allah og det Han har åpenbart oss, og det som ble åpenbart før (oss), eller fordi fleste av dere er opprørske?
5:61  Si: Skal jeg fortelle dere noe verre enn dette? Det er (deres) lønn hos Allah! Den som Allah har forbannet, og som Han er vred på, og dem som Han har gjort til aper og svin, og dem som tilber Satan. Slike er i en verre stilling og mer villfarne fra den rette vei.

Se note til 2:66.

5:62  Og når de kommer til dere, sier de: Vi tror! Men de er likevel allerede trådt inn med vantro, og de er visselig gått bort i den, og Allah vet best hva de skjuler.
5:63  Og du ser mange av dem ile hodekulls i synd og overtredelser og til fortæring av det forbudte. Ondt er visselig det de gjorde.
5:64  Hvorfor har ikke deres skriftkloke og lærde (som var pålagt å bevare Boken) forbudt deres syndige tale og deres fortæring av det forbudte? Ondt er visselig det de gjorde.
5:65  Og jødene sier: Allahs hånd er bundet! Hendene deres er bundet, og de er forbannet for det de sier. Nei, begge hendene Hans er vidt åpne! Han skjenker som Han vil. Men det som er åpenbart deg fra din Herre vil visselig forøke mange av dem i opprør og vantro. Og Vi har kastet fiendskap og hat mellom dem til Oppstandelsens dag. Hver gang de tenner en ild til krig vil Allah slukke den, og de anstrenger seg for å stifte ufred. Og Allah elsker ikke dem som stifter ufred.
5:66  Og hvis Skriftens folk hadde trodd og vært gudfryktige, så hadde Vi visselig tatt syndene deres fra dem, og Vi hadde visselig ført dem inn i salighetens Hager.
5:67  Og hvis de hadde fulgt Torahen og Evangeliet og det som (nå) er åpenbart dem fra deres Herre, så ville de visselig ha nytt (de gode ting) over seg og under sine føtter. Blant dem er det et folk som er måteholdent, men ondt er det som mange av dem bedriver.

Med "de gode ting over dem" forstås himmelske velsignelser, som f.eks. åpenbaringens gave, og med "gode ting under deres føtter", menes materielle goder.

5:68  Å du sendebud, forkynn det som er åpenbart deg fra din Herre, og hvis du ikke gjør det, så har du ikke forkynt Hans budskap. Og Allah vil beskytte deg mot mennesker, sannelig Allah rettleder ikke det vantro folk.
5:69  Si: Å dere Skriftens folk, dere bygger ikke på noe før dere følger Torahen og Evangeliet og det som (nå) er åpenbart dere fra deres Herre! Og det som er åpenbart deg fra din Herre vil visselig forøke mange av dem i opprør og vantro, men fortvil ikke over de vantros folk.
5:70  Sannelig, de som tror, og de som er jøder, og sabierne og de kristne - forutsatt at de tror på Allah og den Ytterste dag og handler rettferdig, skal ingen frykt komme over dem, og de skal ikke sørge.
5:71  Vi har visselig sluttet en pakt med Israels barn, og Vi har sendt sendebud til dem. Hver gang et sendebud kom til dem med det som deres sjeler ikke begjærte, forkastet de en del og forsøkte å drepe en del.
5:72  Og de mente, at det ikke ville komme vanskeligheter, og derfor ble de blinde og døve. Så vendte Allah Seg til dem (i Sin nåde), men mange av dem ble atter blinde og døve. Og Allah ser hva de gjør.
5:73  Sannelig, de er vantro som sier: Allah - det er Messias, Marias sønn! - Men Messias sa (selv): Å Israels barn, tilbe Allah, min Herre og deres Herre. Sannelig den som setter noen ved siden av Allah, ham har Allah visselig forbudt Paradiset. Og hans sted vil være (Helvetes) ild! Og de urettferdige skal ikke ha noen hjelpere.
5:74  Sannelig, de er vantro som sier: Allah er visselig en av tre; det er ingen gud unntatt den ene Gud, og hvis de ikke avstår fra det de sier, så vil en smertefull straff visselig ramme de av dem som er vantro.
5:75  Vil de da ikke vende tilbake til Allah og be Ham om tilgivelse? Og Allah er meget Tilgivende og Barmhjertig.
5:76  Messias, Marias sønn, var kun et sendebud! Og alle sendebud før ham er visselig gått bort! Og hans mor var en sannferdig kvinne. Begge pleide å spise, se hvordan Vi gjør tegnene klare for dem, og se så hvordan de har vendt seg bort (fra sannheten).

Khalâ betyr å dø. Dette verset beviser Jesu død, se 3:145. Det faktum at Jesus spiste føde, beviser at han ikke var noen gud, og Bibelen støtter dette i Mark. 14:17-18. Til tross for at flere slike bevis på Jesu død er fremlagt, blir mange mennesker selv i dag villedet av deres ondsinnede religiøse ledere.

5:77  Si: Ønsker dere å tilbe ved siden av Allah, det som verken makter å skade dere eller gjøre dere godt? Og Allah, Han er Althørende, Allvitende.
5:78  Si: Å dere Skriftens folk, overdriv ikke deres religion med urett, og følg ikke de (onde) lyster hos folk som har fart vill før dere, og som har villedet mange, og som gikk bort fra den rette vei.

Troen på gudesønner eller triader av guddommer er ikke noe nytt og originalt i kristendommen. Både indiske, egyptiske og greske religioner kjenner til slike lærdommer. Og i hellenismens periode, da den kirkelige kristendom tok form, var slike vranglærdommer særdeles utbredt.