Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
5: Al-Mâ´idah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 16, vers 121
5:79  De som var vantro blant Israels barn, ble forbannet av Davids munn og (også) av Jesus, Marias sønn. Dette (skjedde) fordi de var ulydige og begikk overtredelser.

Davids forbannelse resulterte i at Jerusalem ble ødelagt av Nebukadnesar i år 586 f.Kr. Mens Jesu forbannelse resulterte i Jerusalems ødeleggelse ved Titus i år 70 e.Kr.

5:80  De hindret ikke hverandre fra den urettferdigheten de begikk. Ondt var visselig det de pleide å gjøre.
5:81  Du vil se mange av dem ta de vantro til venner. Ondt er visselig hva deres sjeler har sendt i forveien for seg, så at Allah vredes på dem, og i straffen skal de bli en lang tid.
5:82  Og om de hadde trodd på Allah og Profeten og det som har blitt åpenbart ham, så ville de ikke ha tatt de (vantro) til venner, men mange av dem er ulydige.
5:83  Du vil visselig finne at av alle mennesker er jødene og avgudsdyrkerne de som er voldsomme i hat til de troende. Og du vil visselig finne, at de som sier: Vi er kristne! - er de troende nærmest i kjærlighet. Slik er det fordi det blant dem er prester og munker, og fordi de ikke er hovmodige.
5:84  Og når de hører hva som er åpenbart Sendebudet, ser du deres øyne strømme over med tårer på grunn av sannheten, som de erkjenner. De sier: Vår Herre, vi tror, skriv oss derfor opp blant vitnene.
5:85  Og hvorfor skulle vi ikke tro på Allah og sannheten som er kommet til oss, når vi (virkelig) ønsker at vår Herre skal medregne oss blant det rettferdige folk?
5:86  På grunn av det de sier, belønnet Allah dem med Hager hvor floder strømmer igjennom, der skal de forbli i lang tid. Og dette er lønnen for dem som handler godt.
5:87  Og de som er vantro og forkaster Våre tegn, det er disse som er Helvetes beboere.
5:88  Å dere som tror, forby ikke de gode tingene som Allah har tillatt dere, og overskrid ikke (det rette mål), sannelig Allah elsker ikke overtredere.
5:89  Og spis av det som Allah har forsynt dere med (av) det som er tillatt (og) godt. Og frykt Allah, som dere tror på.
5:90  Allah vil ikke stille dere til regnskap for deres tomme eder, men Allah vil stille dere til regnskap for eder som dere avla med alvor, (men brøt senere). Soningen av dette er å mate ti fattige med gjennomsnitt av det dere mater deres familier med, eller bekle dem, eller å befri en slave. Dersom man ikke har (midler til) å gjøre (noe av dette), skal man faste i tre dager. Dette er soningen av deres eder som dere avla, men senere brøt. Og hold fast ved deres eder som dere har avlagt. Således gjør Allah Sine tegn klare for dere, for at dere skal være takknemlige.
5:91  Å dere som tror, vin og lykkespill, og avgudsdyrkelse og pil (til loddkastning) er ikke annet enn urenhet, et Satans verk. Unngå da dette, for at dere skal fullkommengjøres.

Alle typer berusende midler er forbudt.

5:92  Satan ønsker kun å skape fiendskap og hat mellom dere, med vin og lykkespill, og vende dere fra Allahs ihukommelse og fra bønnen. Vil dere da ikke avstå fra det?
5:93  Og adlyd Allah og adlyd Sendebudet og frykt (Ham)! Men hvis du vender deg bort, så vit, at det kun påhviler Sendebudet Vårt den tydelige forkynnelsen.
5:94  Over dem som tror og gjør gode handlinger, skal det ikke være noen slags synd for hva de spiser, så lenge de frykter (Allah) og gjør gode gjerninger. Og atter frykter Allah og tror, og (igjen) frykter Allah og handler godt. Og Allah elsker dem som handler godt.
5:95  Å dere som tror, Allah vil visselig prøve dere med noe av viltet, som deres hender og spyd kan nå, slik at Allah kan kjenne den som frykter Ham i det skjulte. Og den som deretter begår overtredelser, ham tilkommer en smertelig straff.
5:96  Å dere som tror, drep ikke viltet når dere er på pilegrimsferd. Og den av dere som dreper det med forsett, hans straff skal være et offer av et firbent dyr til Ka'baen, lik som det han har drept, etter to rettferdige menns dom blant dere. Eller soningen (skal være) bespisning av fattige, eller det tilsvarende i faste, slik at dere får smake følgene av deres handling. Allah tilgir det som har skjedd. Men den som faller tilbake (til dette), ham vil Allah straffe. Og Allah er Allmektig, gjengjeldelsens Herre.

Valfartens følelse av hellighet vil bli ødelagt ved jakt og blodsutgytelse. Og jakt ville medføre fare for de mange pilegrimene som er på valfarten.

5:97  Havets dyr og dets føde er tillatt dere, til forsørgelse av dere og de reisende. Og landets vilt er forbudt for dere så lenge dere er pilegrimer, og frykt Allah som vil samle dere til Seg.
5:98  Allah har gjort Ka'baen, det ukrenkelige Hus, til støtte og opprettholdelse for menneskeheten, og (også) den hellige måned og offeret og (kameler som er merket med) kranser. Således (skal det være), slik at dere kan vite, at Allah vet hva som er i himlene og hva som er på jorden, og sannelig, Allah vet alle ting.

Qiyâm betyr: middel til støtte og opprettholdelse. Her profeteres det igjen om Makkas kommende betydning som et religiøst samfunn for alle nasjoner. Og det gjentas igjen, at Ka'baen vil forbli ukrenket i muslimenes hender.

5:99  Vit at Allah visselig er streng til å straffe, og at Allah sannelig er Tilgivende og Barmhjertig.
5:100  Det påhviler Sendebudet kun forkynnelsen, og Allah vet hva dere åpenbarer og hva dere skjuler.
5:101  Si: Det onde og det gode er ikke jevnbyrdig, selv om også mengden av det onde vil virke fristende for deg. Og frykt Allah, dere som eier fornuft, for at dere skal ha fremgang.
5:102  Å dere som tror, spør ikke om ting, om de ble åpenbart dere, ville bedrøve dere. Men hvis dere spør om dem, (mens) Qur'ânen åpenbares, vil de bli åpenbart for dere. Allah har utelatt det (med hensikt), og Allah er Tilgivende, Mild.
5:103  Et folk før dere har allerede spurt om det, (og fordi de stilte så mange spørsmål), ble de vantro.

Jf. 2:68-72 og 2:109.

5:104  Allah har ikke gitt noen (bud) angående Bahîra eller Sâiba eller Wasîla eller Hâm, men de vantro har oppdiktet en løgn om Allah, og de fleste av dem har ingen fornuft.

Bahîrah: et navn som ble gitt av hedenske arabere til kameler som fødte syv unger. Disse ble så sluppet fri og deres ører ble klippet av. Den ble forbundet med en gud, og den ble ikke melket og heller ikke brukt til å ri på. Sâ'ibah: et navn som ble gitt til en kamel som ble sluppet løs etter å ha født fem unger. Wasîlah: en kamel som ble sluppet løs i en guds navn etter at den hadde født syv hunnkameler uavbrutt. Hvis hun den syvende gangen fødte et par av både en hann- og hunnkamel, så ble også disse sluppet løs. Hâm: en kamel som var far til syv unger, ble også sluppet løs. Og de ble ikke brukt til ridning eller som bærere. Dette var arabiske skikker som her avvises .