Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
57: Al-Hadîd
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 4, vers 30
57:27  Og Vi har allerede sendt Noah og Abraham og gitt profetdømmet og Boken til deres etterkommere. Så blant dem var det noen som fulgte rettledningen, men mange av dem var opprørske.
57:28  Deretter lot Vi Våre sendebud følge i deres fotspor, og Vi lot (også) Jesus, Marias sønn, følge (det samme sporet), og Vi ga ham Evangeliet og lagde medfølelse og barmhjertighet i hjertene på dem som fulgte ham. Og munkevesenet oppfant de (selv). Vi har ikke foreskrevet dem det - kun for å søke Allahs velbehag. Men de iakttok det ikke på den rette måten. Enda Vi ga de troende blant dem deres lønn, men mange av dem er opprørske.

Profeten (s.a.) har sagt: "Det er ikke noe munkevesen i Islâm" (Ibn Athîr). Islâm er livsbekreftende: menneskenaturen er skapt av Gud og dens legitime krav. Lovens oppgave er å lede våre naturlige og medfødte begjær i de rette kanaler, gjøre dem nyttige, begrense den skade som kommer av deres overdrivelse, og omforme våre instinkter til moralske egenskaper.

57:29  Å dere troende, ta Allah som Beskytter og tro på Hans Sendebud, så vil Han gi dere en dobbel del av Sin barmhjertighet, og skjenke dere et lys dere kan vandre i, og tilgi dere. Og Allah er den Tilgivende, den Barmhjertige.
57:30  For at Skriftens folk ikke skal mene, at de [troende] ikke har makt (til å ta del i) noe av Allahs nåde, og (for at de skal vite), at (all) nåde er i Allahs hånd. Han gir den til den Han vil. Og Allah er den store nådens Herre.

Fortolkere mener at lâ (ikke) er overflødig (zijâda), og oversetter dermed: "For at Skriftens folk skal vite, at de ikke har makt over osv.".