Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
68: Al-Qalam
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 53
68:27  Men da de så den, sa de: Sannelig, vi har fart vill.
68:28  Nei, vi har mistet alt.
68:29  Den rettferdigste blant dem sa: Sa jeg ikke til dere: Hvorfor lovpriser dere ikke (Allah)?
68:30  De sa: Lovpriset være vår Herre, sannelig, vi har vært urettferdige.
68:31  Da vendte noen av dem seg mot de andre, idet de bebreidet hverandre.
68:32  De sa: Ve oss, vi var sannelig overtredere.
68:33  Kanskje vil Vår Herre gi oss en bedre hage enn denne om vi angrer. Vi bøyer (oss) visselig mot vår Herre.

Versene 18-33 inneholder i form av en liknelse, en mektig profeti om Profetens (s.a.) motstandere i Makka, det advares om at alle deres planer og anstrengelser vil gå forgjeves, og at de plutselig vil se seg berøvet deres frukter, som det også skjedde ved Makkas fall. Men det sies at de, som på tidspunktet vender seg til Gud med sann anger, vil bli belønnet med mange ganger mer enn det de da vil ha mistet. Sammenlikn 18:33-45.

68:34  Slik (kommer) straffen, og straffen i det hinsidige er større, om de bare visste.
68:35  Sannelig, for de rettferdige er det hos deres Herre salighetens Hager.
68:36  Skal Vi stille dem som underkaster seg (Oss), lik med synderne?
68:37  Hva feiler dere? Hvorledes dømmer dere?
68:38  Har dere en bok som dere leser.
68:39  Dere skal visselig på den dag [Dommens dag] ha hva dere begjærer.
68:40  Eller har dere en pakt med Oss, som gjelder til Oppstandelsens dag, at dere visselig skal ha hva dere sier?
68:41  Spør dem om de vil stå inne for det.
68:42  Eller har de medguder? Så skal de tilkalle deres medguder, hvis de da taler sant.
68:43  Den dag da uroen (og ulykken) kommer, og de blir oppfordret til å kaste seg ned (i tilbedelse), vil de ikke makte det.

Juksjafu 'an sâq (da ulykken kommer) betyr egentlig: "hvis et ben blottes", og hentyder kanskje til flukt.

68:44  Deres blikk vil være nedkastede, og ydmykhet skal dekke dem, og de ble visselig oppfordret til å kaste seg ned (i tilbedelse) da de var i stand, (men de adlød ikke).
68:45  La Meg da alene med den som forkastet dette ord. Vi skal føre dem skritt for skritt (mot deres endemål), uten at de vet.
68:46  Jeg gir dem utsettelse, Min plan er visselig sterk.
68:47  Forlanger du lønn av dem, så de føler seg tynget til jorden av gjeld?
68:48  Eller har de (kunnskap) om det usette, så de kan skrive den ned?
68:49  Vent da tålmodig på din Herres dom, og vær ikke som mannen med fisken [Jonas], da han anropte (sin Herre), og han var full av sorg.

Jonas hadde bedt om sitt folks ødeleggelse. I dette verset sies det til Profeten (s.a.), at han ikke skal handle som Jonas, men bære alt med tålmodighet og vente på Guds avgjørelse.

68:50  Hadde ikke nåde fra hans Herre nådd ham, ville han visselig ha blitt kastet inn på en øde strand, mens han ble klandret (av sitt folk).
68:51  Så hans Herre utvalgte ham, og gjorde ham til en av de rettferdige.
68:52  Og de vantro ville gjerne bringe deg til fall med deres (vrede) blikk, etter at de hadde hørt på formaningen. Og de sier: Han er visselig besatt.