Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
7: Al-A´râf
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 207
7:105  Og Moses sa: Å Farao, jeg er sannelig et sendebud fra verdenenes Herre.
7:106  Det ville ikke være rett om jeg sa annet enn sannheten om Allah. Visselig er jeg kommet med et tydelig tegn til dere fra deres Herre. Send derfor Israels barn med meg.
7:107  Han svarte: Hvis du virkelig har kommet med et tegn, så vis oss det, om du hører til de sanndru.
7:108  Og han kastet staven sin, og se - den ble tydeligvis en slange.
7:109  Og han trakk hånden sin frem, og se - den så ut til å være hvit for beskuerne.

Moses' hånd ble ikke spedalsk. Den forekom hvit for tilskuerne - "uten sykdom", som vi leser i 28:33. Vi leser heller ikke noe annet sted i Qur'ânen, at Moses' stav virkelig ble en slange. Den forekom dem å være en slange. Begge disse tegnene har en dypere mening - og er klok antimagi, ikke magiske kunster. Etter Tâ'tîr al-Anâm, betyr i visjoner eller drømmer en slange, ens fiender, mens en stav står billedlig for ens samfunn, menighet. Hvis Moses kastet sitt folk fra seg, ville de bli fiender av Gud, men holdt han dem tett til seg, ville de bli en menighet, et folk. I 28:33: "Før din hånd inn i din armhule. Den vil komme ut hvit, uten sykdom". Dette betyr da at Moses' menighet ved hans omhyggelige pleie, ville bli folk, som ikke bare selv ville lyse i guddommelig erkjennelse, men også være i stand til å skjenke lys til andre.

7:110  Anførerne fra Faraos folk sa: Denne er visselig en dyktig trollmann.
7:111  Han ønsker å drive dere ut av deres land. Hva vil dere da råde til?
7:112  De sa: Hold ham og hans bror tilbake (en tid), og send herolder ut i byen,
7:113  som skal bringe enhver dyktig trollmann til deg.
7:114  Og trollmennene kom til Farao og sa: Skal vi få en stor belønning hvis det er vi som seirer?
7:115  Han svarte: Ja, så skal dere sannelig være blant dem som står meg nær.
7:116  De sa: Å Moses, skal du kaste (først), eller skal vi kaste?
7:117  Han svarte: Kast dere, men da de kastet, forhekset de folks øyne og prøvde å inngyte dem frykt, og de frembrakte et stort trolldomsverk.

Det er sannsynligvis snakk om en slags suggesjon, jf. uttrykkene: forhekse, bedrag. En annen forklaring ville være at trollmennenes rep inneholdt elastiske bånd, og at deres staver var hule og inneholdt kvikksølv. Enten dette alene eller i forbindelse med suggesjon frembrakte inntrykket av bevegende slanger. At Moses' stav da spiste opp deres bedrag, vil si at han med sin stav knuste deres bedragerske rekvisitter. Uttrykket "spise opp, oppsluke", brukes i arabisk idiom, i samme betydning som "tilintetgjøre virkningen av, eller det inntrykk som er skapt av et eller annet".

7:118  Og Vi åpenbarte Moses: Kast staven din, og se, den spiste opp det de hadde funnet opp [altså deres bedrag].
7:119  Slik ble sannheten innlysende, og det de pleide å gjøre viste seg å være bedrag.
7:120  Og de ble beseiret der, og de vendte tilbake med ydmykhet.
7:121  Og trollmennene ble kastet nesegrus til jorden.
7:122  De sa: Vi tror på verdenenes Herre.
7:123  Moses´ og Arons Herre.
7:124  Farao sa: Tror dere på ham før jeg gir dere tillatelse til det? Dette er visselig en list som dere har planlagt i byen for å drive dens innbyggere ut av den, men dere skal snart kjenne (følgene av det).
7:125  Jeg vil visselig hugge av deres hender og deres føtter på motsatt side, deretter vil jeg korsfeste dere alle sammen.
7:126  De svarte: Sannelig, vi skal vende tilbake til vår Herre.
7:127  Og du øver bare hevn over oss fordi vi trodde på vår Herres tegn etter at de var kommet til oss. Vår Herre, gi oss utholdenhet og la oss dø som muslimer [idet vi har underkastet oss Din vilje].
7:128  Og ledere fra Faraos folk sa: Vil du tillate Moses og hans folk å skape ufred i landet og forlate deg og dine guder? Han svarte: Vi vil visselig drepe deres sønner og la deres kvinner leve, og vi har sannelig makten over dem.
7:129  Moses sa til sitt folk: Søk hjelp hos Allah og vær utholdende, sannelig jorden tilhører Allah. Han gir den i arv til hvem Han vil av Sine tjenere, og utgangen (på saken vil være) best for de rettferdige.
7:130  De svarte: Vi ble forfulgt før du kom til oss, og (vi er blitt forfulgt) etter at du kom til oss. Han svarte: Deres Herre vil snart ødelegge deres fiender og la dere etterfølge dem (som herskere) i landet, så Han kan se hvordan dere handler.