Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
7: Al-A´râf
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 207
7:183  Og de som forkaster Våre tegn, vil Vi dra skritt for skritt på en måte de ikke kjenner.
7:184  Og Jeg gir dem utsettelse, sannelig Min plan er urokkelig.
7:185  Har de da ikke tenkt over at deres felle ikke er besatt? Han er bare en åpenbar advarer.
7:186  Har de da ikke betraktet himlenes og jordens kongedømme og hva Allah har skapt for øvrig? Og ser de ikke at deres frist allerede er kommet nær? Men hvilket utsagn vil de da tro på etter dette?
7:187  For den Allah dømmer som villfarende, vil det ikke være noen veiviser. Og Han etterlater dem blindt vandrende i deres overtredelse.
7:188  De spør deg om timen. Når vil den komme? Si: Kunnskapen om det er hos din Herre. Ingen kan la den komme til syne i dens tid unntagen Ham. Tungt hviler den på himlene og jorden. Den skal ikke komme over dere unntagen plutselig. De spør deg om du var velkjent med den. Si: Kunnskapen om den er hos min Herre alene, men de fleste mennesker vet det ikke.
7:189  Si: Jeg har ikke makt over gavn eller skade for meg selv, unntagen hva Allah vil. Og hadde jeg kjent det usette, så ville jeg visselig ha hatt overflod av godt, og ondt ville ikke ha rammet meg. Men jeg er bare en advarer og en forkynner av gledelig budskap for et folk som tror.
7:190  Det er Han som har skapt dere av ett levende vesen, og som av det har frembrakt dets ektefelle, så han kunne finne hvile hos henne. Når han da kjenner henne, så bærer hun en lett byrde og går omkring med den. Og når hun blir stor, så påkaller de begge Allah, sin Herre: Hvis Du skjenker oss et sunt (og godt) barn, så vil vi visselig være blant de takknemlige.
7:191  Men når Han har skjenket dem et sunt (og godt) barn, så tillegger de Ham partnere i det Han har gitt dem. Men høyt opphøyet er Allah over det de setter lik (med Ham).

Sjirk, dvs. den største synd ifølge Islâm: å sette noe eller noen ved siden av Allah, er ikke alene avguds- eller billeddyrkelse. Som vers 190-191 viser, er det sjirk å føle takknemlighet overfor noen annen enn Allah som skaper og frembringer alle ting.

7:192  Vil dere sette lik (med Ham) dem som ikke har skapt noe, og som selv er skapt?
7:193  Og de kan ikke skjenke dem noen hjelp, og heller ikke kan de hjelpe seg selv.
7:194  Og om dere kaller dem til rettledning, så vil de ikke følge dere. Det er det samme for dem om dere kaller dem, eller dere forblir tause.
7:195  Sannelig, de dere påkaller ved siden av Allah, er mennesker liksom dere selv. Påkall dem da, og la dem svare dere, om dere er sannferdige.
7:196  Har de føtter som de kan gå med, eller har de hender de kan gripe med, eller har de øyne de kan se med, eller har de ører de kan høre med? Si: Påkall dem dere setter like med (Allah), og legg så en plan mot meg, og gi meg ikke utsettelse.
7:197  Sannelig, min beskytter er Allah, som har åpenbart Boken, og Han beskytter kun de rettferdige.
7:198  Og de dere påkaller ved siden av Ham har ikke makt til å hjelpe dere, og de kan ikke hjelpe seg selv.
7:199  Og om dere kaller dem til rettledningen, så hører de ikke. Og du ser dem stirre mot deg, men de ser ikke.
7:200  Tilgi dem, og påby (andre) godhet og vend deg fra de uvitende.
7:201  Og hvis ond bakvaskelse fra Satan rammer deg, så søk tilflukt hos Allah, sannelig Han er Althørende, Allvitende.

Nazagha betyr egentlig: finne feil hos noen, tale nedsettende om noen. Det hentydes til her de vantros bakvaskelseskampanjer mot Profeten (s.a.). Han oppfordres til å søke tilflukt hos Allah, som er Althørende og Allvitende, dvs. Allah kjenner motstandernes onde anslag og vil gjøre dem til intet. Jf. her at Satan betyr "motstander", og brukes ofte om mennesker i den Hellige Qur'ânen.

7:202  Sannelig når en ond skjebne fra Satan rammer de rettferdige, så ihukommer de (Allah) og begynner å se (klart).
7:203  Og de (vantros) brødre hjelper dem til å fortsette i villfarelsen, og så holder de ikke opp.
7:204  Og om du ikke bringer dem et tegn, så sier de: Hvorfor oppfinner du det ikke? Si: Jeg følger bare det som er blitt åpenbart meg fra min Herre. Dette er klare bevis fra deres Herre og en rettledning og barmhjertighet for et folk som tror.

Med mellomrom kommer det tydelige tegn som bevitner sannheten, og når det ikke kommer noen tegn i en periode, så spør de vantro hvorfor Profeten ikke kan legge frem noen tegn.

7:205  Og når Qur'ânen resiteres, så lytt til den og vær tause, så det kan vises dere barmhjertighet.
7:206  Og ihukom din Herre i din sjel i ydmykhet og med lavt røst uten kraftig tale - om morgenen og om kvelden, og vær ikke en av dem som forsømmer.
7:207  Sannelig, de som er nær din Herre, vender seg ikke i hovmod fra tilbedelsen av Ham, men priser Hans hellighet og kaster seg ned for Ham.

Sadjdah etter dette verset.