Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
7: Al-A´râf
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 207
7:27  Å Adams barn, Vi har visselig sendt dere en kledning som kan dekke deres skam, og (som tjener dere) til prydelse. Og rettferdighetens kledning er den beste. Dette er (et) av Allahs tegn, for at dere skal huske (det).
7:28  Å Adams barn, la ikke Satan friste dere, liksom han brakte deres foreldre ut av hagen, idet han fratok dem deres kledning så han kunne åpenbare dem deres skam. Han ser dere visselig, han og hans stamme, hvorfra dere ikke ser dem. Vi har visselig gjort satanene til venner av dem som ikke tror.

At Satan ser dere hvorfra dere ikke kan se ham, betyr at de onde er meget snedige. De våker snedig over de rettferdige for å mistolke deres oppførsel og vekke til fiendskap mot dem. De onde oppfordrer folk til å holde fast ved deres gamle tradisjoner og ikke akte på Guds kall.

7:29  Og når de gjør noe skjendig, så sier de: Vi fant at våre fedre handlet slik, og Allah har påbudt oss det. Si: Sannelig, Allah påbyr ikke det skjendige. Vil dere si om Allah det dere ikke vet?
7:30  Si: Min Herre har påbudt rettferdighet. Og vær sant oppmerksomme på ethvert (tidspunkt eller) sted for tilbedelse, og påkall Ham idet dere er Ham fullt og helt hengivne i religionen. Slik som Han frembrakte dere, skal dere vende tilbake.

Man skal rense seg fysisk og psykisk før man går til bønn.

7:31  Noen har Han rettledet, og villfarelse er med rette blitt andre til del, for de har tatt satanene til venner istedenfor Allah, og de tror at de er rettledet.
7:32  Å Adams barn, ta med deres prydelse til ethvert (tidspunkt eller) sted for tilbedelse. Og spis og drikk, men overdriv ikke, sannelig Allah elsker ikke de umåteholdne.

Det er gjennom bønn og tilbedelse at mennesket får krefter og synsstyrke til rettferdig handling. Rettferdig handling betyr harmoni, ro og måtehold i alle livssfærer, f.eks. rimelig bruk av Guds nådefulle gaver uten å overtre grenser.

7:33  Si: Hvem har forbudt Allahs prydelse, som Han har frembrakt til Sine tjenere, og de gode ting av (Hans) forsyning. Si: Det er for dem som tror i dette liv, (og) utelukkende deres på Oppstandelsens dag. Slik forklarer Vi i detaljer tegnene for dem som har viten.

Islâm insisterer på renhet og redelighet i alle henseender, f.eks. mat, klær, kropp og sjel. Den forbyr urenhet og forsømmelse. Forsømmelse av legemet og selvpålagt avholdenhet fordømmes av Islâm. Det er en falsk idé at den rette bruk av god føde står i noen motstrid med sann åndsstorhet.

7:34  Si: Min Herre har bare forbudt de skjendige ting, enten de er åpenlyse eller skjulte, og synd og urettmessig overtredelse, og at dere setter noe (eller noen) ved siden av Allah, som Han ikke har åpenbart noen fullmakt for, og at dere sier om Allah noe dere ikke vet.
7:35  Og for ethvert folk er det en frist. Når deres frist så er kommet, kan de ikke bli tilbake et øyeblikk, og heller ikke kan de komme før (dens utløp).

Dette betyr ikke at Gud har fastsatt en frist ved Sitt dekret. Meningen er at Gud gjennom Sine dekreter har besluttet og bestemt hvilken handlemåte som tjener til å forlenge eller forkorte fristen. Når et folkeslag forlater rettferdighetens vei, slår det inn på veien til ødeleggelse. "Frist" hentyder da til den lov, som regulerer folkeslags blomstring og forfall. Jf. ordene: "Allah forandrer ikke et folks tilstand, før det har forandret sin egen tilstand" (13:12).

7:36  Å Adams barn, når det enn kommer sendebud fra dere selv og beretter dere Mine tegn, så skal det ikke komme frykt hos dem som da frykter Allah og handler rettferdig; heller ikke skal de sørge.

Gud sender alltid profeter som det er menneskets plikt å tro på.

7:37  Og de som forkastet Våre tegn og vendte seg fra dem i hovmod, disse er Ildens innbyggere, hvor de skal forbli lenge.
7:38  Hvem er da mer urettferdig enn den som dikter opp en løgn om Allah, eller forkaster Hans tegn? Deres del av det som er bestemt skal nå dem, inntil Våre sendebud sier, når de kommer til dem for å ta deres sjeler: Hvor er de dere påkalte ved siden av Allah? De vil svare: De er veket fra oss. De vil vitne mot seg selv at de visselig var vantro.
7:39  (Allah) vil si: Gå da inn i Ilden blant folkeslag av djinner og mennesker som gikk bort før dere. Hver gang et folk går inn, vil det forbanne sitt søsterfolk, inntil, når de alle sammen har gått inn i den, vil de siste si om de første: Vår Herre, disse villedet oss, gi dem da en dobbelt straff av Ilden. Han vil si: Enhver får dobbelt straff, men dere forstår det ikke.

Enhver påtar seg ved synd et ytterligere ansvar ved å føre andre vill, enten i samtid eller ettertid, ikke bare ved direkte vold mot andres rettigheter, men også ved overtredelse av Guds bud om menneskets forhold til Ham. I første tilfelle skjer det ved direkte å forbryte seg mot et menneske, i det siste gjennom eksemplets makt ved å friste andre til forsømmelighet i plikter som hører til Gud.

7:40  Og de første vil si til de siste: Dere har ikke noe fortrinn fremfor oss, smak da straffen for det dere pleide å gjøre.
7:41  Sannelig, de som forkaster Våre tegn og vender seg fra dem i hovmod, for dem skal himmelens porter ikke åpnes, heller ikke skal de gå inn i Hagen, før en kamel går gjennom et nåløye. Slik belønner Vi synderne.

Uttrykket "før en kamel går gjennom et nåløye", kan også oversettes: "før et tau går gjennom et nåløye". Det vil være umulig for dem som forkaster Guds tegn, noensinne å gå inn i Paradiset, med mindre Gud viser dem Sin barmhjertighet.

7:42  De skal ha et opphold i Helvete, og over dem skal det være tepper av ild, og slik belønner Vi de urettferdige.
7:43  Og de som tror og handler rettferdig - Vi bebyrder ingen sjel over evne - disse er Hagens beboere, i den skal de forbli for alltid.
7:44  Og Vi skal fjerne det som er av (gjensidig) nag i deres hjerter. Ved deres føtter skal floder strømme, og de vil si: All lovprisning tilkommer Allah, som ledet oss til dette. Og vi ville ikke ha vært rettledede om ikke Allah hadde rettledet oss. Sannelig brakte vår Herres sendebud sannheten. Det skal sies til dem: Dette er Hagen som er blitt gitt dere i arv (som belønning) for det dere pleide å gjøre.
7:45  Og Hagens beboere skal kalle Ildens beboere og si: Vi har visselig funnet at det vår Herre lovte oss, var sant. Har dere funnet at det deres Herre lovte dere, var sant? De vil svare: Ja. Da skal en herold meddele dem: Allahs forbannelse er over de urettferdige,
7:46  dem som vender bort fra Allahs vei og forsøker å gjøre den krum, og de fornekter det kommende.
7:47  Og mellom dem skal det være et skille, og på de opphøyde steder skal det være menn som kjenner alle på deres merker, og de skal rope til Hagens beboere: Fred være med dere. Enda de ikke har trådt inn i den, men de håper.
7:48  Og når deres blikk vendes mot Ildens beboere, sier de: Vår Herre, anbring oss ikke sammen med det urettferdige folk.
7:49  Og beboerne på de opphøyde stedene vil kalle menn som de kjenner på deres merker, og si: Deres mengde hjalp dere ikke, heller ikke at dere var hovmodige.
7:50  Er disse de menneskene som dere svor om at Allah ikke ville nå dem med Sin barmhjertighet? (Så vil Allah si til disse menneskene): Gå inn i Hagen, ingen frykt skal være over dere, heller ikke skal dere sørge.
7:51  Og Ildens beboere skal rope til Hagens beboere: Utgyt vann over oss, eller noe av det som Allah har forsynt dere med. De vil svare: Sannelig, Allah har forbudt disse begge for de vantro.
7:52  Dem som gjorde sin religion til spott og spe, og som det nærværende liv bedro. - Idag vil Vi da glemme dem, liksom de glemte sitt møte med denne dag, og fordi de har pleid å fornekte Våre tegn.