Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
7: Al-A´râf
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 207
7:53  Vi har allerede brakt dem en Bok som Vi har utlagt på alle måter med kunnskap, en rettledning og en barmhjertighet for et folk som tror.
7:54  Venter de på annet enn oppfyllelsen av den? På den dag da oppfyllelsen vil komme, skal de som glemte den før, si: Vår Herres sendebud har allerede brakt sannheten. Mon vi da vil ha noen forbedere som vil gå i forbønn for oss? Eller vil vi bli sendt tilbake, så vi kan handle annerledes enn vi pleide å gjøre? - De har allerede ødelagt sine sjeler, og det som de pleide å dikte opp, er veket fra dem.
7:55  Sannelig, deres Herre er Allah, som skapte himlene og jorden i seks tider, og så satte Seg på tronen. Han lar natten dekke dagen, idet den hurtig følger den. Og solen, månen og stjernene, tvunget i tjeneste på Hans bud. Sannelig, Ham tilhører skapningen og befalingen. Velsignet være Allah, verdenenes Herre.
7:56  Påkall deres Herre i ydmykhet og hemmelighet, sannelig Han elsker ikke overtrederne.
7:57  Og skap ikke ufred på jorden, etter at den er brakt i en tilstand av fred og orden. Og påkall Ham i frykt og håp, sannelig Allahs Barmhjertighet er nær ved dem som handler godt.
7:58  Og det er Han som sender vindene med godt nytt foran Sin barmhjertighet, inntil Vi - når de bærer tunge skyer - driver dem til et dødt land, og Vi så sender vann ned derfra og frembringer alle slags frukter ved det. Slik bringer Vi de døde frem, så dere kan tenke dere om.

"Dødt land" betyr et land som er blitt tørt på grunn av mangel på regn. "Slik bringer Vi de døde frem" henviser ikke her til oppstandelsen, men til den åndelige oppvåkningen til nytt religiøst og moralsk liv. "Så dere kan tenke dere om", viser at det er et tegn som bevitnes i dette liv, altså er henvisningen klar nok til et fallent folks renessanse (gjenfødelse) og fornyet vekst.

7:59  Og det gode land - dets planter kommer frem (i overflod) på Allahs bud - men det som er dårlig, kommer bare lite frem. Slik fremstiller Vi på mange måter tegnene for et folk som er takknemlig.
7:60  Vi sendte visselig Noah til hans folk, og han sa: Å mitt folk, tjen Allah. Dere har ingen gud unntagen Ham. Jeg frykter i sannhet en stor dags straff for dere.
7:61  Hans folks ledere sa: Vi ser deg i sannhet i åpenbar villfarelse.
7:62  Han sa: Å mitt folk, det er ingen villfarelse i meg, men jeg er et sendebud fra allverdens Herre.
7:63  Jeg overgir dere min Herres budskap, og jeg gir dere et oppriktig råd, og jeg vet fra Allah hva dere ikke vet.
7:64  Undrer dere dere over at det kommer en formaning til dere fra deres Herre gjennom en mann av deres egen midte, at han må advare dere? Og for at dere må være rettferdige, og for at det må vises dere barmhjertighet.
7:65  Da forkastet de ham, og Vi reddet ham og dem som var med ham i skipet, og Vi druknet dem som forkastet Våre tegn, for de var et folk av blinde.
7:66  Og til 'Âd sendte Vi deres bror Hûd. Han sa: Å mitt folk, tjen Allah. Dere har ingen annen gud unntagen Ham. Vil dere da ikke være gudfryktige?
7:67  De vantro førere fra hans folk sa: Sannelig, vi ser deg fortapt i dårskap, og vi mener sannelig at du er av løgnerne.
7:68  Han svarte: Å mitt folk, det er ingen dårskap i meg, men jeg er et sendebud fra allverdens Herre.
7:69  Jeg meddeler dere min Herres budskap, og jeg er dere en oppriktig, troverdig rådgiver.
7:70  Undrer dere dere over at en formaning er kommet til dere fra deres Herre gjennom en mann av deres egne, at han måtte advare dere? Ihukom (den tid) da Han gjorde dere til etterfølgere etter Noahs folk og økte dere gavmildt i antall, så husk Allahs velgjerninger, så dere kan fullkommengjøres.

En annen mulig oversettelse: "og økte dere gavmild i kroppsstyrke".

7:71  De svarte: Er du kommet til oss for at vi skal tjene Allah alene og forlate dem våre fedre pleide å tjene? Bring oss da det du har truet oss med, hvis du er av de sanndru.
7:72  Han sa: Straff og vrede fra min Herre er (allerede) falt på dere. Strides dere med meg om navn som dere og deres fedre har oppfunnet, som Allah ikke har åpenbart noen fullmakt for. Vent da, jeg er med dere blant dem som venter.
7:73  Og Vi frelste ham og dem som var med ham, ved Vår barmhjertighet, og Vi skar over røttene på dem som forkastet Våre tegn. Og de trodde ikke.
7:74  Og til Thamûd sendte Vi deres bror Sâlih. Han sa: Å mitt folk, tjen Allah. Dere har ingen gud unntagen Ham. Det er sannelig kommet et klart bevis til dere fra deres Herre. Dette er Allahs hunnkamel, et tegn for dere. La den da være, så den kan spise på Allahs jord, og gjør den ikke noe vondt, så en smertelig straff innhenter dere.
7:75  Og husk da Vi gjorde dere til etterfølgere etter 'Âd, og anviste dere en bolig i landet idet dere bygget borger på dets sletter og hugget ut hus i fjellene. Husk da Allahs velgjerninger, og begå ingen overtredelser i landet idet dere stifter ufred.
7:76  De hovmodige ledere for hans folk sa til dem som ble ansett for svake - til dem av dem som trodde: Vet dere (med sikkerhet) at Sâlih er sendt av deres Herre? De svarte: Vi tror visselig på det som han er blitt sendt med.
7:77  De hovmodige svarte: Vi er sannelig vantro med hensyn til det dere tror på.
7:78  Så hugget de over hasesenene på hunnkamelen og gjorde opprør mot deres Herres befaling, og de sa: Å Sâlih, bring oss det du har truet oss med, dersom du er et av sendebudene.

Den hunnkamelen som det her er snakk om, pleide profeten Sâlih å ri på fra sted til sted for å spre sitt budskap. Å drepe kamelen, ville si det samme som å hindre ham i å utføre den jobben som Gud hadde gitt ham. Derfor kalles den "Allahs hunnkamel". Å drepe den, var et kraftig uttrykk for deres opprør mot Guds budskap til dem, derfor rammet straffen dem.