Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
7: Al-A´râf
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 24, vers 207
7:79  Så tok jordskjelvet dem, så de lå sammenkrøpne i sine hus.
7:80  Men Sâlih vendte seg da fra dem og sa: Å mitt folk, jeg har allerede meddelt dere min Herres budskap, og jeg har gitt dere et oppriktig råd, men dere elsker ikke oppriktige rådgivere.
7:81  Og (ihukom) Lot, da han sa til sitt folk: Begår dere en skjendighet som ingen i hele verden begikk før dere?
7:82  Sannelig, dere går med begjær til menn istedenfor kvinner. Nei, dere er et folk som overskrider alle grenser.
7:83  Og hans folks svar var bare at de sa: Driv dem ut av deres by, for de er mennesker som tror at de er rene.
7:84  Da reddet Vi ham og hans familie, med unntak av hans hustru; hun var av dem som ble tilbake.
7:85  Og Vi lot regn regne ned over dem. Se da hvordan slutten ble for synderne.
7:86  Og til Midian sendte Vi deres bror Sju'aib. Han sa: Å mitt folk, tjen Allah, dere har ingen annen gud unntagen Ham. Det er visselig kommet et klart bevis til dere fra deres Herre, gi da fullt mål og full vekt og forminsk ikke folks ting for dem og stift ikke ufred på jorden etter at den er blitt brakt i en tilstand av fred og orden. Dette er bedre for dere om dere er troende.

Bibelen beretter at Abraham foruten Hagar og Sara, hadde enda en hustru (Kethûra, se 1. Mosebok 25:1-2), med hvem han fikk Midian. Dennes etterkommere slo seg ned nær Akabah-bukten, sør for Palestina og nord for Hidjâz. Det sies at en av deres byer, også kalt Midian, lå i dette området. Sju'aib ble sendt til dette folket, formodentlig fra Palestina i nord og slo seg ned blant dem. Midian hadde en stor befolkning av Ismaels etterkommere. En viktig likhet mellom Sju'aib og Profet Muhammad (s.a.), var at begge ble forfulgt av deres landsmenn, og begge måtte flykte til en annen by, Midian i Sju'aibs tilfelle - Madîna i Profet Muhammads (s.a.) tilfelle.

7:87  Og sitt ikke ved enhver vei idet dere truer dem som tror og forsøker å vende dem bort fra Allahs vei idet dere søker å gjøre den krokete. Og husk da dere var få, og Han mangfoldiggjorde dere. Og se hvordan slutten ble for dem som stifter ufred.
7:88  Og om det er et parti blant dere som tror på det jeg er blitt sendt med, og et parti som ikke tror, vær da tålmodige inntil Allah dømmer mellom oss. Og Han er den Beste av alle dommere.
7:89  De hovmodige ledere fra hans eget folk sa: Vi vil visselig drive deg ut Sju'aib, og (også) de troende sammen med deg fra vår by - eller så skal dere vende tilbake til vår religion. Han svarte: Selv om vi også avskyr det?
7:90  Vi ville visselig dikte opp en løgn mot Allah om vi vendte tilbake til deres religion etter at Allah har frelst oss fra den. Og det sømmer seg ikke for oss at vi skulle vende tilbake til den, med mindre Allah, vår Herre, ville det. Vår Herre omfatter alle ting i Sin viten. Til Allah har vi satt vår lit. Vår Herre, døm med sannhet mellom oss og vårt folk, og Du er den Beste dommer.
7:91  Og de vantro ledere fra hans folk sa: Om dere følger Sju'aib, så vil dere visselig være tapere.
7:92  Så tok jordskjelvet dem, så de lå sammenkrøpne i sine hjem.
7:93  De som forkastet Sju'aib ble som om de aldri hadde bodd i dem. De som forkastet Sju'aib, det var de som ble tapere.
7:94  Da vendte han seg fra dem og sa: Å mitt folk, jeg har visselig gitt dere budskapene fra min Herre, og jeg var dere en hengiven rådgiver. Hvordan skulle jeg da sørge over et vantro folk?
7:95  Og Vi sendte ikke en profet til en by, uten at Vi grep dens folk med trengsler og lidelser, så de kunne ydmyke seg.
7:96  Deretter endret Vi (deres) dårlige tilstand til det gode inntil de vokste og sa: Trengsler og gleder rammet allerede våre forfedre. Da grep Vi dem plutselig, og de oppfattet det ikke.

"Inntil de vokste", kan også oversettes med: "Inntil de glemte".

7:97  Og hvis disse byenes folk hadde trodd og vært rettferdige, så ville Vi visselig ha utgytt over dem velsignelser fra himmelen og jorden, men de forkastet (profetene), så Vi grep dem (med Vår straff) på grunn av det som de hadde ervervet seg (av onde handlinger).
7:98  Har disse byenes folk da noen sikkerhet for at Vår straff ikke kommer til dem om natten når de sover?

Fra vers 98 til vers 100 er det snakk om Makka og dens søsterbyer i Hidjâz. Meningen er: Vil folkene i Makka og de andre byer ikke lære av straffene som rammet 'Âd, Thamûd, Lots folk og Sju'aibs folk?

7:99  Eller har (disse) byenes folk noen sikkerhet for at Vår straff (ikke) kommer til dem om morgenen når de forlyster seg?
7:100  Er de da sikre mot Allahs plan? Men ingen føler seg sikre mot Allahs plan unntagen det tapende folk.
7:101  Kan det da ikke rettlede dem som arvet jorden etter dens (tidligere) innbyggere at Vi, om Vi ville, kunne ramme dem for deres synders skyld? Og Vi kunne forsegle deres hjerter, så de ikke kunne høre?
7:102  Slik var de byer som Vi har gitt deg noen etterretninger om. Og deres sendebud kom visselig til dem med klare tegn. Men de ville ikke tro på det de hadde forkastet først. Slik forsegler Allah de vantros hjerter.
7:103  Og Vi fant ikke pakt(troskap) hos de fleste av dem, og Vi fant visselig at de fleste av dem var onde (handlere).
7:104  Deretter oppreiste Vi etter dem Moses (som profet), (og sendte ham) med Våre tegn til Farao og hans stormenn, men de forkastet (ham) med urette. Se da hvordan enden ble for dem som stiftet ufred.