Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
72: Al-Djinn
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 29
72:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
72:2  Si: Det er blitt åpenbart meg, at en gruppe av djinner lyttet godt etter Ordet og sa: Sannelig, har vi hørt en forunderlig Qur'ân.

Denne hendelsen er forskjellig fra den som berettes i sûra 46, vers 30-33. Det var også et selskap av jøder fra Mesopotamia, som besøkte Arabia i hemmelighet og lyttet til Qur'ânen, men de møtte ikke Profeten (s.a.). Profeten fikk underretning om deres besøk gjennom åpenbaring. Dette selskapet synes i noen grad å ha vært påvirket av visse kristelige lærdommer.

72:3  Den fører til rettferdighet, så vi tror på den, og vi setter ikke noen ved siden av vår Herre.
72:4  (Sannheten er), at vår Herres majestet er opphøyet, Han har verken tatt Seg noen hustru eller sønn.
72:5  Og at tåpene blant oss pleide å si løgnaktige ting om Allah.
72:6  Og vi hadde trodd, at verken menneske eller djinn ville si løgn om Allah.
72:7  Og noen alminnelige mennesker pleide å søke tilflukt hos noen folk fra djinnene, så at de (sistnevnte) styrket dem i (deres) dårskap.
72:8  Og de trodde, som dere tror, at Allah aldri ville oppreise en (profet).
72:9  Og vi søkte himmelen, men vi fant den fylt med sterke voktere og stjerneskudd.
72:10  Og vi pleide å sitte på noen av disse plassene for å lytte, men den som nå lytter, finner en flamme i bakhold for seg.

Meningen er, at den som forsøker å forderve den Qur'ânske åpenbaringen ved å innføre noe som Gud ikke har sendt noen fullmakt for, vil gå til grunne ved et guddommelig dekret.

72:11  Og vi vet ikke, om noe ondt er planlagt for dem på jorden, eller om deres Herre har planlagt noe godt for dem.
72:12  Noen av oss var rettferdige, og noen av oss var det motsatte. Vi var partier på forskjellige veier.
72:13  Og vi vet at vi ikke kan gjøre Allah maktesløs på jorden, og at vi ikke kan unnslippe Ham (ved flukt).
72:14  Og etter at vi har hørt rettledningen, tror vi på den. Og den som tror på sin Herre, frykter verken tap eller urett.
72:15  Og noen av oss har underkastet oss (Allah), og noen har ikke. Så de som underkaster seg, er dem som søker rettferdighet,
72:16  og hva de urettferdige angår, så vil de bli brensel for Helvete.
72:17  Og hvis de [makkanerne] hadde holdt seg på den rette sti, ville Vi ha gitt dem vann å drikke i overflod.
72:18  Så at Vi dermed kunne prøve dem. Og den som vender seg bort fra sin Herres formaning, ham vil Han føre til en hard straff.
72:19  Og (Vi har bestemt) at alle steder for tilbedelse tilhører Allah. Påkall derfor ingen ved siden av Allah.
72:20  Og når Allahs tjener reiser seg for å påkalle Ham, så er de nær ved å overfalle ham.
72:21  Si: Jeg påkaller bare min Herre, og jeg setter ingen ved siden av Ham.
72:22  Si: Jeg har visselig ikke makt til å gjøre noe ondt eller godt for dere.
72:23  Si: Sannelig, ingen kan beskytte meg mot Allah. Og jeg finner ingen tilflukt, unntagen i Ham.
72:24  (Min plikt er) kun å overgi (dere åpenbaringen) fra Allah og Hans budskap. Og den som er ulydig mot Allah og Hans Sendebud - for ham er det sannelig Helvetes ild, i den skal han forbli en lang tid.
72:25  Inntil de ser hva som har blitt lovet dem, så vil de vite hvem som er svakere på hjelpere og færre i antall.

Denne profetien ble også oppfylt på en slående måte ved Makkas fall, da de troendes antall steg særdeles hurtig, og de vantro forsvant hurtig fra Arabia.

72:26  Si: Jeg vet ikke om det som er lovet dere er nær - eller om min Herre har utsatt fristen for det.