Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
10: Jûnus
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 11, vers 110
10:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
10:2  Alif Lâm Râ (Jeg er Allah, den Altseende). Dette er den vise Boks vers.

Alif Lâm Râ er en forkortelse for: Anâ Allâhu Arâ, som betyr: Jeg er Allah, Jeg ser (alt).

10:3  Forekommer det menneskene forunderlig at Vi har åpenbart en mann fra deres midte (idet Vi sa): Advar menneskene og forkynn gledelig budskap til de troende at de, i deres Herres syn, er på det sanne spor. De vantro derimot sier: Han er sannelig en åpenbar trollmann.
10:4  Deres Herre er visselig Allah, som har skapt himlene og jorden i seks perioder. Så satte Han Seg på tronen; Han leder alle ting. Det er ingen forbeder unntagen etter Hans tillatelse. Dette er Allah, deres Herre, tjen derfor Ham (alene). Vil dere ikke tenke dere om?

Jawm betyr på arabisk ikke bare dag, men enhver tidsperiode, av lengre eller kortere varighet. Mudjâhid, Ahmad bin Hanbal og Ibn 'Abbâs mener at Jawm her står for 1 000 år. Qur'ânen understøtter dette, se 22:48. Jawm brukes også om en tidsperiode på 50 000 år, se 70:5. At Allah setter Seg på tronen er et billedlig uttrykk som sier at Han ikke skapte bare en gang for alle, men skaper stadig og har full kontroll over universet.

10:5  Til Ham vender alle ting tilbake. (Dette er) i sannhet Allahs løfte. Sannelig, Han påbegynte skapelsen, og Han gjentar den slik at Han kan belønne dem som tror og handler rettferdig, med billighet. Men de som er vantro, vil få en drikk kokende vann og en smertelig straff fordi de var vantro.

Det er ikke bare etter døden at mennesket vil få et nytt liv, hvor hans nåværende liv vil bli dømt og gjengjeldt. Men også i det nåværende liv blir en generasjon fulgt av en annen generasjon, slik at det gode som ble gjort av de første, ikke blir bortkastet og kan komme til nytte for etterkommerne. Sâlihât, ved siden av å bety gode og fromme handlinger, betyr det også handlinger som blir gjort i overensstemmelse med behov og ved spesielle anledninger og omgivelser.

10:6  Det er Han som skapte solen som lyskilde og månen som lysgiver, og Han bestemte dens etapper, så dere kunne kjenne årenes inndeling og regnekunsten. Allah har bare skapt dette i (fullkommen) visdom. Han gjør tegnene tydelige for et folk som har viten.

Lane & Aqrab definerer dhiyâ'un som selvstendig lys (f.eks. solens eller ildens), mens nûr er tilbakekastet lys. Det er et faktum at alle typer kalendere og all regnekunst bygger på iakttakelse av himmelske legemers bevegelse, især solens og månens.

10:7  Sannelig, i skiftet mellom natt og dag og i (alt) det Allah har skapt i himlene og på jorden, er det visselig tegn for folk som frykter (Allah).
10:8  Sannelig, de som ikke håper på møtet med Oss, og som er tilfredse med det nærværende liv og finner sjelefred i det, og de som ikke gir akt på Våre tegn,
10:9  det er slike hvis hjemsted er Ilden på grunn av det de har ervervet seg.
10:10  Sannelig, de som tror og handler rettferdig, dem vil deres Herre lede i deres tro, floder vil strømme igjennom lykksalighetens Hager (for dem).
10:11  Deres rop (vil være): Lovpriset være Du, Allah, og deres hilsen der (vil lyde): Fred, og deres rop vil avsluttes med: All lovprisning tilkommer (alene) Allah, verdenenes Herre.

Deres lovprisning av Gud vil være instinktiv og umiddelbar, for i himmelen vil realiteten av tingene åpenbare seg for de troende og de vil innse at enhver gjerning av Gud var basert på dyp visdom. Denne forståelsen vil få dem til å erklære instinktivt og umiddelbart: Å Allah, all lovprisning tilkommer Deg (alene). Dette verset forteller også at slutten for de troende alltid vil være god. De gir uttrykk for sin glede ved å lovprise Gud.

10:12  Og om Allah ville fremskynde det onde (resultat av deres handlinger) for menneskene, liksom de forsøker å fremskynde det gode, så ville deres (livs) frist allerede vært avsluttet for dem. Men Vi lar dem som ikke håper på møtet med Oss, flakke blinde om i sin overtredelse.
10:13  Og når et uhell treffer mennesket, så påkaller det Oss, (enten det ligger) på sin side eller når det sitter eller står. Men når Vi har fjernet dets uhell fra det, så går det videre som om det ikke hadde påkalt Oss til (å fjerne) det uhell som rammet det. Slik er det de pleide å gjøre blitt forskjønnet for de umåteholdne.
10:14  Og Vi har allerede tilintetgjort slektene før dere, etter at de hadde syndet. Og deres sendebud kom til dem med klare bevis, men de ville ikke tro. Slik belønner Vi det syndige folk.
10:15  Deretter gjorde Vi dere til etterfølgere på jorden etter dem, så Vi kunne se hvordan dere ville handle.
10:16  Og når Våre tegn foreleses dem, så sier de som ikke håper på møtet med Oss: Bring en annen Qur'ân enn denne, eller endre den. Si (til dem): Det tilkommer ikke meg å endre den etter mitt befinnende. Jeg følger bare det som er blitt åpenbart meg. Jeg frykter visselig en betydelig dags straff om jeg var ulydig mot min Herre.

At Profeten (s.a.) ikke kunne endre Qur'ânen "etter sitt befinnende", betyr ikke at Gud kanskje kunne endre den. Uttrykket betyr bare at Profetens (s.a.) eget skjønn ikke spiller noen rolle. Som fortsettelsen sier: Han er helt passiv og gir kun videre det han mottar av åpenbaringen. "En betydlig dags straff" impliserer til en nasjonal katastrofe.

10:17  Si: Om Allah hadde villet, hadde jeg ikke forelest dere den, heller ikke hadde jeg gjort dere kjent med den. Men jeg har allerede levd en menneskealder blant dere før dette. Vil dere da ikke forstå?

Profetens (s.a.) tidligere liv var velkjent for motstanderne. Han var kjent for sin høye moral og sanndruhet, som hadde gitt ham tilleggsnavnene Al-Amîn og Al-Saddûq (den trofaste og den sanndru). Derfor var det umulig at han, som aldri sa noe usant i rent menneskelige forhold, plutselig skulle begynne å si noe usant om Gud.

10:18  Hvem er da mer urettferdig enn den som oppdikter en løgn om Allah, eller forkaster Hans tegn? Synderne har visselig ikke hell (med seg).

Allah har lovet å straffe dem som foregir å motta åpenbaring. Falske profeters skjebne er en voldsom død, se 5. Mosebok 18:20 og Qur'ânen 69:45-48.

10:19  Og de tilber ved siden av Allah det som verken skader eller gavner dem, og de sier: Disse (medguder) er våre forbedere hos Allah. Si (til dem): Vil dere meddele Allah det Han ikke vet i himlene og på jorden? Hellig er Han (og fri for alle mangler). Og Han er høyt opphøyet over det de setter ved siden av (Ham).
10:20  Og menneskene var bare én menighet, men de ble uenige. Og var ikke et ord allerede gått ut fra din Herre, så ville det visselig (allerede) vært truffet avgjørelse mellom dem om det de var uenige om.

At menneskeheten var én menighet, kan enten hentyde til den opprinnelige urreligionen, eller uttrykket kan bety at menneskeheten var forenet i ondskap og synd. Det ord, som allerede er utgått fra Gud, er: Min barmhjertighet omfatter alle ting (se 7:157).

10:21  Og de sier: Hvorfor er ikke et tegn blitt åpenbart ham fra hans Herre? Si da: (Viten om) det skjulte (i fremtiden) er bare Allahs. Vent derfor, jeg er visselig med dere blant de ventende.

Guds åpenbaring til Muhammad (s.a.) inneholder så mange profetier, at Qur'ânen med rette har fortjent å kalles Profetens (s.a.) "stående mirakel". Gud er den eneste som kjenner fremtiden, og derfor er en profeti som går i oppfyllelse, et tegn fra Ham.

10:22  Og når Vi lar menneskene smake barmhjertighet etter at trengslene rammet dem, så smir de renker mot Våre tegn. Si: Allah er raskere til å utføre (Sin) plan, sannelig, Våre sendebud skriver ned hva de smir av renker.

De sendebud som skriver ned menneskenes handlinger, er englene. Englene står for de midler, gjennom hvilke Guds plan bringes til utførelse, både i belønning og straff og i meddelelse av åpenbaring. De er ikke selvstendige vesener, men utfører kun det som de beordres til, se 66:7. At menneskers handlinger skrives ned, vil si at de "oppbevares" i den forstand, at deres konsekvenser før eller siden vil vise seg. Liksom det i det materielle livet kreves visse ytre midler for at mennesker kan handle, slik kreves det også midler i det moralske og åndelige liv. Liksom øye trenger lys for å kunne se, må øre ha luft for å kunne høre, slik er englene og satanene de midler, som betinger at mennesket kan leve som et moralsk vesen, idet englene bringer tilskyndelser til det gode, og satanene til det onde. Uten valget mellom disse tilskyndelser, har mennesket ingen virkelig frihet, og frihet er den grunnleggende betingelse for at mennesket kan utvikle seg mot stadig høyere mål. Friheten gir mulighet for fall, men hvis den muligheten ikke eksisterte, eksisterte det heller ingen mulighet for å stige i utviklingen.

10:23  Det er Han som gjør dere i stand til å reise til lands og til vanns. Inntil dere er på skipene og de seiler med (dere og) dem for god bris, og de fryder seg over det, så rammer en voldsom blest dem, og bølgene kommer over dem fra alle kanter, og de tror at de er omringet, da påkaller de Allah i fullstendig lydighet mot Ham (mens de sier): Hvis Du redder oss fra dette, så vil vi visselig være blant de takknemlige.
10:24  Men etter at Han har reddet dem, så begår de overtredelser på jorden med urett. Å dere mennesker, deres overtredelser er utelukkende mot dere selv i deres begjær etter det nærværende livs nytelser. Deretter skal dere vende tilbake til Oss, og Vi vil meddele dere hva dere pleide å gjøre.
10:25  Det nærværende livs liknelse er visselig utelukkende som det vannet Vi sender ned fra himmelen. Med det blandes så jordens vekster, som menneskene og kveget spiser av, inntil, når jorden tar sin (fulle) prakt på og stråler i skjønnhet, og dens beboere tenker at de har makt over den, (da) kommer Vår befaling til den ved natt eller dag og Vi gjør den til en avmeid mark som om det ikke hadde vært noe der dagen før. Slik gjør Vi tegnene tydelige for et folk som vil tenke seg om.
10:26  Og Allah kaller til fredens bolig og leder hvem Han vil til den rette vei.