Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
112: Al-Ikhlâs
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 1, vers 5
112:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
112:2  Si: Han er Allah, den Eneste,

Allah er ahad (den absolutt Ene, ett i Sitt vesen) og wâhid (enestående i egenskaper og handlinger).

112:3  Allah, den Uavhengige.

Al-Samad (den Uavhengige) betyr egentlig: Den som fyller alt uten hullhet (eller mangel eller behov), Den som ikke forlater plass til annet og andre.

112:4  Han avler ikke, heller ikke er Han født,
112:5  og ingen er Hans like.

Profeten (s.a.) har sagt at denne sûra er like mye verd som alt i himmelen og på jorden - og lik en tredjedel av Qur'ânen. (Det siste en trøst for dem som finner det vanskelig å lære hele Qur'ânen utenat). Forståelse av denne sûra utelukker enhver form for avguderi. Det kan formuleres åtte former for avguderi (det å sette andre ved siden av Allah): mengde og tall, mangel og forandring, årsak og virkning, samt likhet og motsetning. Med Sitt ord: "Han er Allah, den Eneste", har Allah utelukket beskrivelsen av Seg Selv med kategorien mengde og antall; og Han har nektet forandring og mangel med Sitt ord: "Allah, den Uavhengige (Evige)". Med Sitt ord: "Han avler ikke, heller ikke er Han født", har Han benektet virkning og årsak; og Han har benektet likhet og motsetning med Sitt ord: "Og ingen er Hans like". Dermed er Hans Enhet gjennomført konsekvent (Tabrisî).