Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
12: Jûsuf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 112
12:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
12:2  Alif Lâm Râ (Jeg er Allah, den Altseende). Dette er den klare Bokens vers.

Se noten til 10:2.

12:3  Vi har visselig åpenbart den, Qur'ânen på arabisk, så dere kan forstå.

Qur'ânan 'Arabiyyan kan oversettes med "en arabisk Qur'ân" eller "en klar og utvetydig Qur'ân". 'Aruba betyr: han talte klart, tydelig og uten noen defekt (Lane & Aqrab). Verset sier at dette er den lov som skulle åpenbares til profeten av Israels brødrenes sæd, ismaelittenes sæd: Profeten lik Moses (se 5. Mosebok 18:18), og også det at Qur'ânen er klar, tydelig og uten defekter, og dette er enda en av bevisene på dens guddommelige opprinnelse.

12:4  Vi beretter for deg (alle ting) på den beste måte, i denne Qur'ânen som Vi har åpenbart for deg, selv om du tidligere var blant dem som ikke var klar over (sannheten).

Setningen "Vi beretter for deg (alle ting) på den beste måte" kan også oversettes: "Vi beretter deg den skjønneste av (alle) fortellinger".

12:5  (Ihukom) da Josef sa til sin far: Å min far, jeg har visselig (i en drøm) sett elleve stjerner og solen og månen, jeg så dem bøye seg for meg.
12:6  Han sa: Å min (elskede) sønn, berett ikke om drømmen din for dine brødre, så de ikke skal smi renker for deg, for Satan er visselig en åpenbar fiende for mennesket.
12:7  Og slik (som du har sett) vil din Herre utvelge deg og lære deg å fortolke (drømmer), og fullkommengjøre Sin nåde over deg og over Jakobs slekt, liksom Han fullkommengjorde den tidligere over dine fedre, Abraham og Isak; sannelig din Herre er Allvitende, Allvis.
12:8  Det er sannelig i (historien om) Josef og hans brødre tegn for dem som spør (om sannheten).

Josefs historie er ikke bare fra fortiden, den skal også tjene som tegn for dem som spør om Profetens (s.a.) sannhet, idet Josefs historie inneholder mange profetier om Muhammads (s.a.) egen fremtid. Se også v. 112, det siste verset i denne sûra.

12:9  (Ihukom) da de [brødrene] sa (til hverandre): Josef og hans bror er visselig vår far kjærere enn oss, selv om vi er en (staselig) skare. Vår far er visselig (innviklet) i en åpenbar feiltakelse (i denne saken).
12:10  Drep Josef, eller fordriv ham til et (fjernt) land. Deres fars oppmerksomhet vil (da) være for dere alene, og deretter kan dere være rettferdige folk.
12:11  En av dem sa: Drep ikke Josef, men kast ham i brønnens dyp om dere må gjøre noe. En eller annen reisende vil ta ham opp.
12:12  De sa: Å vår far, hvorfor tror du oss ikke angående Josef, når vi dog ønsker ham alt godt?
12:13  Send ham med oss i morgen, så han kan spise og leke, og vi vil visselig vokte over ham.
12:14  Han sa: Sannelig, det bedrøver meg virkelig at dere skulle ta ham bort,og jeg frykter at ulven vil ete ham når dere ikke gir akt på ham.
12:15  De svarte: Om ulven eter ham, når vi er en (staselig) skare, så skulle vi sannelig være tapere.
12:16  Da de nå hadde tatt ham bort og var enige om å kaste ham i brønnens dyp, åpenbarte Vi ham: Du skal (leve i sikkerhet og) visselig (en dag) underrette dem om denne deres gjerning, mens de skal være uvitende.
12:17  Og de kom gråtende til sin far om aftenen.
12:18  De sa: Å vår far, vi ga oss visselig til å løpe om kapp og etterlot Josef ved våre ting. Da åt ulven ham. Men du vil ikke tro oss, selv om vi også er sannferdige.
12:19  Og de hadde tatt falskt blod på skjorten hans. Han sa: Nei, (det er ikke sant, men) sjelene deres har lettet deres (onde) gjerning. Derfor (kreves det av meg) en passende utholdenhet. Og Allah er (alene) den som bør kalles til hjelp mot det dere påstår.
12:20  Og det kom reisende, og de sendte sin vannbærer, og han senket spannet sitt ned. (Da han oppdaget Josef), sa han: Å lykkelig budskap, her er en gutt. Og de skjulte ham som en vare, og Allah visste hva de gjorde.
12:21  Og de [brødrene] solgte ham for en lav pris, noen få dirham, og i dette var de likegyldige.

De som solgte Josef var ikke karavanen, men hans brødre. Det foregående verset viser at de satte stor pris på den unge mannen, jf. vannbærerens utbrudd og den kjensgjerning at de skjulte ham. Josefs brødre derimot, solgte ham ikke for pengenes skyld, men for å bli kvitt ham.

12:22  Og han som kjøpte ham fra Egypt, sa til sin hustru: Gjør oppholdet hans ærefylt. Kanskje vil han bli oss til nytte, eller vi kan ta ham som sønn. Slik ga Vi Josef en sterk stilling i landet, og (Vi gjorde det) for at Vi kunne lære ham fortolkningen av tingene. Og Allah fører Sin befaling seierrik igjennom, men de fleste mennesker vet (det) ikke.
12:23  Og etter at han hadde nådd sin (fulle) modenhet, skjenket Vi ham visdom og viten. Slik belønner Vi dem som handler godt.
12:24  Og hun, som han var i huset hos, forsøkte å forføre ham mot hans vilje. Og hun lukket dørene og sa: Kom hit. Han sa: Jeg søker tilflukt hos Allah, for min Herre har visselig gjort oppholdet mitt godt. Sannelig, de urettferdige har aldri hell.

Verset viser at kvinnen som prøvde å forføre Josef, ble mislykket i sine forsøk. Og Josef med Allahs nåde klarte å motstå hennes onde lyster. Ordene "for min Herre" refererer til Gud, og ikke til Josefs egyptiske mester som kjøpte ham, som noen kristne kritikere har feiltolket.

12:25  Og hun hadde visselig tenkt på ham (for å forføre ham), og han hadde tenkt angående henne (at han ville motstå henne). Hadde han ikke sett et tydelig tegn fra sin Herre, (hadde han ikke kunnet vise slik besluttsomhet). Slik (skjedde det), så Vi kunne avvende det onde og de skjendige ting fra ham, sannelig han var visselig en av Våre utvalgte tjenere.
12:26  De løp begge mot døren, og hun sønderrev skjorten hans i ryggen, og de møtte mannen hennes i døren. Hun sa: Hvilken annen belønning er det for den som har ondt i sinne mot ditt hus, enn at han skal fengsles eller (lide) en smertelig straff?