Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
13: Al-Ra´d
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 44
13:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
13:2  Alif Lâm Mîm Râ (Jeg er Allah, den Allvitende, den Altseende). Dette er den (fullkomne) Boks vers. Og det som er blitt åpenbart deg fra din Herre er sannheten, men de fleste mennesker er ikke troende.

For forståelse av Alif Lâm Mîm Râ, se note 2:2 og deretter note 10:2.

13:3  Allah er den som har oppreist himlene uten noen pilarer som dere kan se. Deretter satte Han Seg på tronen, og Han har tvunget solen og månen i (deres) tjeneste. Enhver (planet) løper (i sin bane) til en fastsatt tid. Han leder alle ting, og Han forklarer tegnene for at dere skal ha fast tro på møtet med deres Herre.

De usynlige pilarer som holder himlene (planetbanene) oppe, er lovene for himmellegemers gravitet. Himmellegemene er også skapt til å tjene menneskeheten - et utsagn som vi i vår tid har særskilt mulighet til å forstå. At det materielle univers skal tjene som "tegn" vil si at det er paralleller mellom dette og det åndelige univers. Solen står her for en uavhengig profet, som er oppreist direkte av Gud, mens månen, som låner sitt lys fra solen, er den avhengige profet som får sin lære fra mesterprofeten.

13:3  4 Og det er Han som har utbredt jorden og anbrakt fjell og floder på den. Og av frukt av alle slag skapte Han to kjønn. Han lar natten dekke over dagen. Sannelig, i dette er det tegn for folk som tenker seg om.

At planetene hadde "kjønnet forplantning" var et ukjent fenomen på Muhammads (s.a.) tid. I nattens og dagens veksling er det også "tegn". I åndens eller religionens verden svinger også utviklingen mellom mørke og lyse tider.

13:5  Og på jorden er det (forskjellige) enger ved siden av hverandre og vinhager og kornmarker og daddelpalmer, (som vokser) fra en rot og (andre) fra flere røtter. De vannes alle med det samme vann, og (enda) lar Vi noen av dem utmerke seg fremfor andre i frukt. I dette er det sannelig tegn for et folk som forstår.

Alle får del i det samme vannet, men utvikler seg allikevel forskjellig. Alle får del i den samme åpenbaring, sier liknelsen, men ikke alle drar nytte av den ved å følge rettledningen.

13:6  Og hvis du forundrer deg, så er deres tale sannelig forunderlig, (når de sier): Hva? Når vi er blitt til støv; skal vi da være i en (tilstand av) ny skapelse? Disse er de som ikke tror på deres Herre, og disse er de som har lenker om deres hals. Og dette er Ildens beboere, de skal forbli i den i lang tid.

Det er i virkeligheten dem som fornekter et kommende liv, som bør fremkalle forundring: Hva vil skje om den gigantiske utvikling vi er vitner til, skulle stanse?

13:7  Og de ber deg fremskynde det onde fremfor det gode, selv om eksemplariske straffer allerede er gått forut for dem. Og din Herre er sannelig full av tilgivelse mot menneskene, til tross for deres urettferdighet. Og din Herre er sannelig streng til å gjengjelde.

De vantro som ikke tror på Profetens (s.a.) advarsler om den kommende straff for fornekterne, ber ham fremskynde den lovede straff. Verset nevner Guds tilgivelse først og gjør dermed oppmerksom på at hensikten ikke først og fremst er å straffe, men å kalle mennesker til Guds barmhjertighet og kjærlighet.

13:8  Og de som er vantro sier: Hvorfor sendes det ham ikke et tegn fra hans Herre? Du er kun en advarer, og det er en fører for ethvert folk.

Det kan også oversettes: "du er en (åndelig) fører for ethvert folk". De vantro ber om tegn. Islâm tilbyr ikke naturstridige mirakler, men det store tegn er at Allah kjenner alle ting, og at Han har åpenbart av disse ukjente ting i den Hellige Qur'ânen.

13:9  Allah vet hva enhver kvinne bærer (i sitt kjød), og hva skjødene lar minske, og hva de lar vokse. Og alle ting har (et fastsatt) mål hos Ham.

"hva enhver kvinne ..." hentyder til ethvert hunnkjønn.

13:10  (Han er den) som kjenner det usynlige og det synlige, den (uforliknelige) Store, den Opphøyde.
13:11  Den blant dere som uttaler seg hemmelig og den som uttaler seg åpent er like (for Ham). Og (likedan) den som skjuler seg i natten, og den som går åpent frem i dagen.

Fiendenes planer mot Profet Muhammad (s.a.) kan ikke lykkes, for Gud som er Allvitende, er hans Hjelper og Beskytter.

13:12  For ham er det rader (av engler) foran ham og bak ham, som vokter ham etter befaling fra Allah. Allah endrer sannelig ikke et folks skjebne, før de (selv) endrer det som er i deres hjerter. Når Allah ønsker å straffe et folk, så er det ingen som kan avverge det, og de har ingen beskytter foruten Ham.

Allah endrer ikke et folks skjebne, før det selv har endret det som er i deres hjerter, altså deres moralske og religiøse forfall. Påstanden om at Islâm lærer predestinasjon, må forstumme overfor en slik klar konstatering at Guds handlinger med mennesker ikke er vilkårlige, men betinget av menneskers egne holdninger.

13:13  Det er Ham som lar dere se lynet (som vekker) frykt og håp, og Han lar de tunge skyene oppstå.

Når åpenbaringen kommer, vekker den både håp og frykt; håp for dem som lar seg rettlede, og frykt for dem som vender seg fra formaningen.

13:14  Og tordenen lovpriser Ham, med den pris som tilkommer Ham, og det (gjør også) englene i ærefrykt for Ham. Og Han sender lynstråler og rammer med dem hvem Han vil, enda strides de om Allah, når Han er streng til å straffe.
13:15  Ham (alene) tilkommer den sanne bønn. Og de som påkaller (andre guder) ved siden av Ham, de kan slett ikke svare dem, disse er å sammenlikne med en som strekker sine hender ut mot et vann i håp om at vannet skal nå hans munn, men det når ham ikke. Og de vantros bønn er bortkastet.

Eller: "kallet til Sannhet gjelder kun Ham", eller: "kun Han kan kalles den Virkelige".

13:16  Og alle som er i himlene og på jorden underkaster seg Allah, frivillig eller tvungent, og (det gjør) deres skygger (også) om morgenen og om kvelden.

De som underkaster seg Allah tvungent er de døde ting, dyr og planter, som bare kan følge naturlover, siden de ikke er stilt overfor moralske lover. Menneskene derimot, er ikke bare stilt overfor naturlover, men også overfor den moralske lov, som de kan si ja eller nei til. Derfor underkaster mennesket seg frivillig. Dette og mange andre vers etterfølges av Sadjdah, dvs. nedkastning med pannen mot jorden (en av flere bønnstillinger).

13:17  Si: Hvem er himlenes og jordens Herre? Si: Allah. Si: Har dere da tatt dere hjelpere som ikke har makt til å gavne eller skade seg selv, ved siden av Ham? Si: Kan den blinde og den seende være like? Eller kan mørket være som lyset? Eller setter de partnere opp ved siden av Allah, som har skapt slik som Han har skapt, og forekommer disse skapelsene dere å være like. Si: Allah er den som har skapt alle ting, og Han er den Ene, den Allmektige.

Eller: "som har skapt liksom Han har skapt, slik at de (to) skapninger forekommer dem like".

13:18  Han sender vann ned fra himmelen, slik at dalene strømmer i overensstemmelse med deres mål, og floden bærer opp stigende skum. Og fra det de smelter i ilden for å frembringe smykker og nyttegjenstander, (kommer det) et liknende skum. Slik fremstiller Allah (i liknelsens form) sannheten og løgnen. Angående skummet, så forsvinner det som avfall, og når det angår det som gavner mennesket, så forblir det på jorden. Slik fremstiller Allah liknelser.
13:19  Det beste blir tildelt dem som svarer sin Herre (og adlyder Ham), og de som ikke svarer Ham, hadde disse hatt alt som er på denne jorden og like mye til, så ville de (prøve) å løskjøpe seg med det. Det er disse som vil få et dårlig regnskap, og deres tilholdssted vil være Helvete, og et ondt hvilested er det.
13:20  Er da den som vet at det som er åpenbart deg fra din Herre er sannheten, lik den som er blind? (Slett ikke, men) det er kun de forstandige som tar seg i akt,
13:21  de som oppfyller pakten med Allah, og som ikke bryter overenskomsten,
13:22  og de som forener det Allah har befalt skal forenes, og de som frykter deres Herre og frykter et dårlig regnskap.

Deres oppfyllelse av Guds pakt knyttes sammen med deres forpliktelser overfor deres medmennesker. Eller: Guds pakt må knyttes sammen med pakt-troskap fra deres side (se v. 26).

13:23  Og de som er utholdende med å oppnå deres Herres velbehag, og som holder bønn (regelmessig) og gir ut av det Vi har forsynt dem med, hemmelig og åpent, og som driver det onde bort med det gode, det er disse som vil få den (beste) boligens belønning.
13:24  Evighetens Hager; de skal tre inn i dem, og (også) de rettferdige blant deres fedre og deres hustruer og deres barn. Og englene skal komme til dem fra hver eneste port (og si):
13:25  Fred være med dere, fordi dere var utholdende. Hvor utmerket er ikke da den (endelige) boligs lønn.
13:26  Og de som bryter pakten med Allah etter å ha sluttet den, og som atskiller det Allah har befalt å forene, og som stifter ufred på jorden, over disse er det forbannelse, og de vil få en ond bolig.