Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
15: Al-Hidjr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 100
15:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
15:2  Alif Lâm Râ (Jeg er Allah, den Altseende). Dette er den (fullkomne) Boks og den opplysende Qur'ânens vers.

Se note til 2:2 og deretter 10:2.

15:3  Ofte vil de vantro ønske at de hadde vært muslimer [eller: hadde underkastet seg].
15:4  Overlat dem til seg selv og la dem spise og (nyte) midlertidig underhold, og et forfengelig håp avleder deres oppmerksomhet (fra sannheten). Snart kommer de til å se (sannheten).
15:5  Og Vi har aldri tilintetgjort en by, uten at det kom en kjent befaling til den.
15:6  Intet folk kan (unnslippe sin dom ved å) løpe forbi sin fast bestemte tid, heller ikke kan de bli tilbake.
15:7  Og de (vantro) sier: Å du, som denne formaningen er blitt sendt ned til, du er visselig besatt.

Madjnûn betyr ikke "en som er besatt av djevel eller djinn" eller bare "besatt". Det betyr "en gal eller sinnssyk person" eller "en hvis intellektuelle evner er ganske mye svekket" (Lane).

15:8  Hvorfor kommer du ikke til oss med englene, hvis du er en av de sannferdige?
15:9  Vi sender ikke ned englene uten rett. Og (når Vi virkelig sender dem, så vil de vantro) ikke få noen utsettelse.

Engler kan ikke bli sett med det fysiske blikk. Englene er de midler gjennom hvilke Gud åpenbarer seg, gjennom dem administrerer Han naturens lover, gjennom dem opptegnes konsekvensene av menneskers moralske oppførsel, og gjennom dem sender Han Sin åpenbaring. Når Gud bringer de omstendigheter sammen, som vil medføre de vantro straff og forsmedelig nederlag, som Profeten (s.a.) gang på gang har forutsagt gjennom den åpenbaring som er brakt av englen Gabriel, så vil de vantro forstå at liksom disse profetiene var sanne, slik er også Profetens (s.a.) tale om englene sant, enda de ikke vil kunne se disse vesener.

15:10  Sannelig, Vi har Selv åpenbart formaningen, og Vi vil visselig Selv bevare den (mot fordervelse og forglemmelse).

I dette vers utlover Allah at Qur'ânen vil bli bevart og sikret mot endringer og forfalskninger. Qur'ânen er på denne måten den eneste hellige skrift som er bevart uforandret gjennom tidene. Dette innrømmes av alle, det være seg venn eller fiende. "Vi kan på det sterkeste vitnesbyrd bekrefte at et hvert vers i Qur'ânen er Muhammads ekte og uforandret utgave" og "Å sammenlikne denne rene teksten med andre hellige skrifters forskjellige lesemåter, er å sammenlikne mellom ting som ikke har den minste likhet" (William Muir i introduksjonen til "The Life of Mohammad"). Videre skriver Theodor Noeldeke i artikkelen "Qur'ân" i Enc. Britannica: "Europeiske lærdes anstrengelser for å bevise eksistens av senere tilføyelser til Qur'ânen har lidd skipbrudd". Ikke bare teksten har Allah lovet å bevare, men også dens sanne ånd og mening. Profeten (s.a.) har sagt: "Gud vil sannelig oppreise for denne menigheten i begynnelsen av hvert århundre, en mann som vil reformere dens religion for den", i følge Abû Da'ûds tradisjonssamling (Sunan Abû Da'ûd). De mange profetier om den utlovede Messias, som skulle komme på en tid "da det ikke vil være annet tilbake av Islâm enn navnet, og av Qur'ânen enn dens bokstaver" er velkjente. I vår tid er denne utlovede Messias kommet i skikkelse av Hadhrat Mirzâ Ghulâm Ahmad og har gjengitt Qur'ânens lære og aktualitet.

15:11  Og Vi har visselig sendt (sendebud) før deg blant grupper av tidligere folk.
15:12  Og det kom ikke et sendebud til dem uten at de spottet ham.
15:13  Slik lar Vi denne (vanen til å spotte) gå inn i syndernes hjerter.
15:14  De vil ikke tro på dette (Sendebudet), selv om de tidligere folks eksempel er gått forut (for dem).
15:15  Og selv om Vi åpnet en dør til himmelen for dem, slik at de begynte å stige opp igjennom den,
15:16  så ville de sikkert si: Det er bare våre øyne som er blendet, vi er nok et forhekset folk.
15:17  Og Vi har sannelig laget bebyggelser (av stjerner) i himmelen og pyntet den for seerne.
15:18  Og Vi har beskyttet den mot enhver opprørsk (og forkastet) Satan.
15:19  Men hvis noen lytter i smug (til noe av åpenbaringen og forvrenger det), så (vil straks) en klar flamme forfølge ham.

Verset hentyder til de ondsinnede mennesker som hører en del av åpenbaringen, og sprer den så blant andre i en forvrengt form, for derved å opphisse til motstand mot Profeten (s.a.) og muslimene. Men når dette skjer, tillintetgjør Gud deres onde anslag, gjennom et tegn som kommer som et strålende glimt og avslører alt. Hermed hentydes det sikkert til Kahana eller Kuhhân, stjernetydere, som på Profetens (s.a.) tid mente at de hadde adgang til hemmelighetene og kunne forutsi fremtiden. Den sanne åpenbaring avslørte ved sin sikre oppfyllelse stjernetydernes ynkelige gjetninger. Stjernebildene i v. 17 har også en dypere mening. Ved siden av og parallellt med det fysiske univers har vi et åndelig univers. Stjernebildene står her for de store åndelige reformatorer, som er lysgivere i mørket. Qur'ânen bruker ofte solen som bilde på den Hellige Profet (s.a.), mens månen står for den utlovede Messias, som får sitt lys fra Profeten (s.a.), akkurat som månen får sitt lys fra solen. Stjernene står da for Mudjaddidîn (reformatorer) og Awliyâ (hellige menn). Se også følgende note.

15:20  Og Vi har utbredt jorden og anbrakt fjell på den, og Vi lar enhver ting vokse og utvikle seg i anstendig størrelse på den.
15:21  Og Vi har skapt overlevelsesgrunnlag på den for dere, og (også) for (alle) dem dere ikke forsørger.
15:22  Og det er ikke noen ting som det ikke er (ubegrenset) forråd av hos Oss. Og Vi sender det ikke ned uten at det er i et kjent mål.
15:23  Og Vi sender befruktende vinder, og så sender Vi vann ned fra himmelen og gir dere det å drikke. Selv kunne dere ikke ha oppbevart det.
15:24  Og det er sannelig Oss som skjenker liv og sender død, og det er Vi (alene) som arver (alle ting).
15:25  Og Vi kjenner sannelig dem av dere som går raskt frem (og når lengre enn de andre), og Vi kjenner sannelig dem av dere som (henger etter og) blir tilbake.

Dette verset, som plutselig taler om menneskers åndelige utvikling, viser at de foregående vers også hentyder til åndelige forhold. Versene framlegger at når Gud har skaffet dere alle eksistensmuligheter på det fysiske plan, skulle Han så ikke ha sørget for deres åndelige liv? "Vann" står ofte i Qur'ânen for Guds åpenbaring, som gir liv til en død jord. De befruktende vinder hentyder da til at Gud, før Han sender en reformator, drar rettferdige sjeler mot den kommende reformator ved sanne drømmer og visjoner.

15:26  Og din Herre er sannelig den som vil samle dem sammen, for Han er sannelig Allvis, den Allvitende.