Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
16: Al-Nahl
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 16, vers 129
16:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
16:2  Allahs befaling er nær ved, prøv derfor ikke å fremskynde den. Hellig er Han og høyt hevet over det de setter ved siden av (Ham).
16:3  Han sender ned englene med den Hellige ånd etter Sin befaling til hvem Han vil av Sine tjenere, (Han sier): Advar (menneskene) om at det ikke er noen gud unntatt Meg, så ta Meg (alene) som deres Beskytter.
16:4  Han har skapt himlene og jorden med visdom. Og høyt opphøyet er Han over det de setter ved siden av (Ham).
16:5  Han har skapt mennesket av en sæddråpe, og se, det er en åpenbar strider.
16:6  Og kveget har Han (også) skapt; dere finner varme i dets (pels) og (annen) nytte. Og dere spiser av det.

Se noten til 5:2.

16:7  Og det er en pryd for dere, når dere driver dem hjem om aftenen, og når dere driver dem (ut for beite om morgenen).
16:8  Og de bærer deres byrder til (et fjernt) land, som dere ikke kunne ha nådd uten stor besværlighet for dere selv. Sannelig, deres Herre er Mild og Barmhjertig.
16:9  Og (Han har også skapt) hestene og muldyrene og eslene, slik at dere kan ri på dem, og (de kan være) til pryd (for dere). Og Han vil skape (til samme formål), hva dere (ennå) ikke vet.

Her er en tydelig profeti om nye transportmidler som vil avløse hester, kameler, muldyr osv.

16:10  Og det er Allahs sak å vise den rette veien, for det fins (andre veier) som avviker fra denne. Og hvis Allah hadde (gjennomtvunget) Sin vilje, så ville Han ha rettledet dere alle.

I versene 6-9 inkluderes noen av de materielle goder som Gud har skapt til menneskets bruk. Også de øvrige skapningene er frembrakt til menneskets bruk, et klart tegn på at det står en opphøyet intelligens bak universet. I vers 10 tales det deretter om det største åndelige gode, nemlig åpenbaringen, som allerede nevnes i begynnelsen av sûraen. Tankegangen som forbinder disse versene, er den: når Gud på alle måter har sørget for menneskehetens rent materielle fremgang, skulle Han så ikke ha truffet forholdsregler til å sikre menneskets åndelige velferd og fremgang? Svaret er: Jo, og Gud har gjort dette ved å utvelge Sine sendebud og åpenbare dem rettledningen. Den menneskelige fornuft alene er ikke tilstrekkelig til å løse de kompliserte spørsmål, som knytter seg til menneskets rette utvikling. Derfor sender Gud profeter og åpenbarer Sin lov.

16:11  Det er Ham, som sender ned vann fra himmelen til dere, av det (får dere) drikkevann, og av det (vokser) trærne, som deres (kveg) spiser av.
16:12  Av det lar Han kornet gro for dere, og oliven og daddelpalmer og druer og frukter av enhver art. Sannelig, i dette er det visselig tegn for et folk som tenker seg om.
16:13  Og Han har underlagt dere natten og dagen og solen og månen, og stjernene er (også) underlagt (dere) på Hans befaling. Sannelig, i dette er det visselig tegn for et folk som bruker sin fornuft.

Gud har gitt mennesket myndighet over hele universet. Dette viser klart den høye verdighet Islâm tillegger mennesket, Guds beste skapning. Vår tids romfart gir oss stor mulighet til å forstå rekkevidden i dette verset. Sammenlikn 55:34, hvor menneskers forsøk på å nå ut i universet omtales enda tydligere; kan en slik viten, som disse vers avslører, tillegges noen annen enn den Allvitende?

16:14  Og for dere har Han skapt arter i forskjellige farger. Sannelig, i dette er det visselig tegn for et folk som lar seg formane.
16:15  Og det er Han som har underlagt dere havet, slik at dere kan spise ferskt kjøtt fra det, og frembringe smykker som dere bærer. Og du ser skipene pløye seg igjennom det, (for at dere både skal kunne reise og finne føde i det), og for at dere skal søke Hans nåde, og for at dere kan være takknemlige.
16:16  Og Han har forankret fjell i jorden, så de ikke skjelver med dere, og elver og veier, for at dere skal kunne finne frem til den rette vei.

Den moderne naturvitenskap har godtgjort at jordens stabilitet er økt etter fjellkjedenes dannelse.

16:17  Og Han har i tillegg (skapt) andre kjennetegn, og de rettledes også ved hjelp av stjernene.
16:18  Er da den som skaper (alt dette) lik den som intet skaper? Vil dere da ikke la dere formane?
16:19  Og hvis dere prøver å telle Allahs nådegjerninger (mot dere), så vil dere ikke kunne telle dem. Sannelig, Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
16:20  Og Allah vet hva dere skjuler, og det dere åpenbarer.
16:21  Og de, som de (vantro) påkaller foruten Allah, har ikke skapt noen ting, men er selv blitt skapt.
16:22  (De er) døde, livløse, og de vet ikke (engang) når de skal oppreises (til nytt liv).
16:23  Deres Gud er én Gud. Men de som ikke tror på det kommende (liv), deres hjerter er fremmede (for sannheten), og de er hovmodige.

Versene 21-23 inneholder en kraftig bevisførelse for Guds enhet og mot alle forsøk på å guddommeliggjøre det skapte. Vers 22 angir klart at alle mennesker, som i tidens løp er blitt tilbedt som guddommelige, også Jesus, er døde. Vers 21 gjør det også klart at kun Gud kan skape og at det derfor er feilaktig å mene at mennesker kan gjøre mirakler som å gi liv til de døde. Profeter gir liv til "de døde", som er åndelige døde, men også dette skjer ved Allahs tillatelse og barmhjertighet.

16:24  Det er ingen tvil om at Allah kjenner alt det de skjuler og alt det de åpenbarer. Sannelig, Han elsker ikke de hovmodige.

"Han elsker ikke de hovmodige", betyr ikke, at Han heller ikke hater dem. Men dette er en måte å understreke på i det arabiske språket, at Han ikke elsker dem, altså avskyr dem. "Elsker ikke" i oversettelsen "Han elsker ikke..." er oversettelse av ordene lâ juhibbu.

16:25  Og når det sies til dem: Hva mener dere om det deres Herre har åpenbart, så sier de: (Det er kun) de gamles fabler.
16:26  (Følgen er), at de skal bære deres byrder til fulle på Oppstandelsens dag, de skal (også) bære (en del) av deres byrder, som de uten å vite, villedet. Sannelig, ondt er hva de bærer.