Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
18: Al-Kahf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 12, vers 111
18:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
18:2  All lovprisning tilkommer (alene) Allah, som har åpenbart den (fullkomne) Bok til Sin tjener, og som ikke har latt noen skjevhet i den.

'iwadj betyr "krumhet, forfall, forvrengning, avgivelse, ondskap" (Lane & Aqrab).

18:3  (Han har gjort den til) en vokter, at den må advare om en streng straff fra Ham, og at den må forkynne de troende, som handler rettferdig, det gledelige budskapet om at de skal få en rikelig belønning,

Qajjim betyr "vokter; en som leder et foretagende; sann; fullkommen" (Lane, Aqrab & Mufradât). Vi kunne derfor også oversette: "..fullkommen og sann, for at den.." At Qur'ânen er "vokter" forklares i relasjon til de tidligere bøker således, at den retter hva som er forkjært i dem og opprettholder hva som er sant og av varig verdi. I forhold til fremtiden betyr det, at den kan lede alle fremtidige generasjoner mot fullkommenhet.

18:4  som de skal forbli i for evig.
18:5  Og (for at) den må advare dem som sier: Allah har tatt Seg en sønn.

Sûra al-Kahf er i stor grad en skildring av kristendommens fortid, nåtid og fremtid. Profeten (s.a.) har sagt (Musnad, bind 6, s.446 og s.449), at "den som lærer utenat de første ti og de siste ti vers av sûra al-Kahf vil være immun overfor Dadjdjâls (eller Anti-Krists) angrep". Anti-Krist står for den kristne kirkes lære om Jesu guddommelighet, som etter Qur'ânen er lik det motsatte av hva Kristus selv lærte.

18:6  De [kristne] har ingen kunnskap om det, det (hadde) heller ikke deres fedre. Forferdelig er de ord som kommer ut av deres munner. De sier ingenting annet enn løgn.
18:7  Kanskje vil du sørge deg til døde over dem, hvis de ikke vil tro på dette ord?
18:8  Vi har visselig gjort alt som finnes på jorden til en pryd for den, for at Vi kan prøve dem, (og se) hvem av dem som handler best.
18:9  Og Vi vil visselig (ødelegge) alt som finnes på den, (og) gjøre den til en ufruktbar jord.

En profeti om følgene av industriell forurensning. Se også vers 41.

18:10  Mener du at Hulens og Innskriftens folk var et under blant Våre tegn?

Uttrykket "Hulens og Innskriftens folk" gir en rammende beskrivelse av kristendom i den første og etterfølgende utvikling. De kristne begynte som forfulgte, som måtte leve i katakombene, men er nå et folk med verdslig makt, bygget på økonomisk grunn (uttrykket er også treffende om esseerne, Qumrân-sekten). Raqîm betyr "skrift" eller "bok", men brukes også om avmerkninger av varer, f.eks. ved prissedler.

18:11  (Ihukom) da de unge mennene tok deres tilflukt til hulen, og sa: Vår Herre, gi oss Din barmhjertighet og skjenk oss rettledning (og rettferdighet) i vår sak.
18:12  Så forseglet Vi deres ører i hulen et visst antall år.
18:13  Siden oppreiste Vi dem, så at Vi kunne vite hvilken av de to partiene som var best til å beregne den tid de hadde oppholdt seg (i hulen).

Det så ut til å være to partier blant de første kristne: 1) De som ikke likte hykleri, og inngikk ingen kompromiss med vantro og avgudsdyrkelse, lød forfølgelse for deres tro med tålmodighet og sjelsstyrke. Disse ble nødt til å flykte til hulene. 2) De som tok forsiktighet til å være en bedre del av tapperhet, skjulte deres tro og reddet seg for forfølgelse. "De to partene" kan også referere til forfølgerne og de forfulgte.

18:14  Vi beretter deg nå deres historie (ioverensstemmelse) med sannheten: De (som bodde i hulen) var unge menn, som trodde på deres Herre (alene), og Vi skjenket dem økt rettledning.
18:15  Og Vi styrket deres hjerter, når de sto opp og sa: Vår Herre er himlenes og jordens Herre. Vi skal aldri påkalle noen (annen) gud ved siden av Ham. (Om vi gjorde det) ville vi visselig si noe absurd.
18:16  Dette er vårt folk (som) har tatt andre guder ved siden av Ham. Hvorfor bringer de ikke en klar fullmakt for disse (såkalte guders eksistens)? Og hvem er mer urettferdig enn den som oppdikter en løgn om Allah?
18:17  Og når dere har skilt dere ut fra dem, og det de tilber ved siden av Ham, søk da tilflukt i hulen. Deres Herre vil skjenke dere Sin barmhjertighet og støtte dere i deres sak.
18:18  Og du ser solen, når den står opp, røre seg bort fra hulen deres på høyre side, og når den går ned, (vil du se den) forsvinne bort på venstre side, og de var i mellom dens åpning. Dette hører til blant Allahs tegn. Den Allah rettleder, er visselig rettledet. Og den Han dømmer som villfaren, for ham vil du ikke finne noen hjelper (eller) fører.

En hule hvor solen står opp til høyre og går ned til venstre, ligger mot nord. Dette er i virkeligheten en understreking av at det som skildres her, er de kristlige nasjoner mot nord.

18:19  Og du anser dem for våkne, selv om de sover. Og Vi lar dem vende seg mot høyre og venstre, og hundene deres strekker ut sine forben på terskelen. Og om du hadde kastet et blikk på dem, ville du visselig vende deg bort fra dem i flukt, og du ville visselig være fylt av æresfrykt for dem.

Det kommer frem av alt og alle utforskede opphold i katakombene og andre steder under forfølgelsesperioder, at de kristne måtte leve som "sovende våkne". Deres ører var forseglet (v. 12), dvs. at de ikke kunne motta noe informasjon utenfra. Vakthundene kjennes fra katakombene, og de kristne har alltid hatt kjærlighet til hunder.

18:20  Og således oppreiste Vi dem, for at de kunne spørre hverandre innbyrdes. En av dem sa: Hvor lenge har dere vært her? De sa: Vi har vært her i en dag, eller en del av en dag. (Andre) sa: Deres Herre vet best (hvor lenge) dere har oppholdt dere her. Send derfor en av dere til byen med deres sølvmynter, og la ham se hvilken føde som er renest, og la ham bringe dere forråd derfra. Og la ham være vennlig, men la ham ikke underrette noen om dere.
18:21  Sannelig, om de fikk overtaket over dere, ville de steine dere eller tvinge dere tilbake til deres religion, og da kommer dere aldri til å ha fremgang.
18:22  Og slik lot Vi dem bli oppdaget, for at de kunne vite at Allahs løfte er sann, og at det ikke er tvil om (dommens) time. (Og ihukom) da mennesker diskuterte seg i mellom om dem, og sa (til hverandre): Reis en bygning (til minne) over dem. Deres Herre kjente dem best. De som seiret i deres sak, sa: Vi vil visselig bygge en moské [plass for tilbedelse] over dem.

De kristne har ofte bygd kirker over deres helgener. På sitt dødsleie forbød Profeten (s.a.) at man skulle bygge noen moské over hans grav.

18:23  Noen vil si: (De var) tre, den fjerde av dem (var) deres hund, og (andre) sier: (De var) fem, den sjette av dem (var) deres hund. (Slik sier de) idet de gjetter tilfeldig. Og (atter andre) vil si: (De var) syv, den åttende av dem var deres hund. Si: Min Herre vet best deres rette antall. Ingen kjenner dem utenom noen få. Diskutér derfor ikke angående dem, uten å ha en kraftig bevisførelse. Og spør ingen av dem til råds angående dem.

Disse gjetningene på hvor mange det var i hulen, er basert på innskriftene i visse kamre i katakombene. Men hver innskrift har bare relasjon til en enkelt gruppe eller familie. Det samlede tall på katakomberbeboerne på et bestemt tidspunkt er ikke kjent.

18:24  Og si ikke om noen ting: Jeg vil gjøre det i morgen,
18:25  uten at (du tilføyer): om Allah vil, og ihukom din Herre når du glemmer, og si: Måtte min Herre lede meg til det som er nærmere den rette veien, enn dette.

Verset henvender seg til muslimene at når de står i en liknende situasjon, nemlig overfor Jadjôdj og Madjôdj, som ingen vil kunne motstå. De skal da kun beseires av Allah (se også v. 40).

18:26  Og de ble i hulen i tre hundre år, og tilføyde ni mere.

De kristnes første periode i svakhet og forfølgelse (karakterisert ved oppholdet i katakombene) endte ved keiser Konstantins overtagelse av makten både i vest- og østromerske riket i år 337, da kristendom ble statsreligion. Dette årstallet synes ikke å stemme med Qur'ânen. Men erkebiskop Usher har i sin bok om Bibelens kronologi påvist at det skal trekkes 28 år fra vår tidsregning. Dr. Kitto har kommet til samme resultat i sin bok "Daily Bible Illustrations". Det var altså etter 309 år at kristendommen seiret. "Og de ble i hulen i tre hundre år" vil ikke si at de hele tiden oppholdt seg i hulen, men i de perioder når forfølgelsen tok overhånd, søkte de beskyttelse i huler.