Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
21: Al-Ambijâ
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 113
21:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
21:2  Menneskenes regnskap har kommet nær dem, men de vender seg bort i likegyldighet.
21:3  Det kommer ikke noen ny formaning til dem fra deres Herre, uten at de lytter til den mens de driver spøk med den.
21:4  (Og) deres hjerter er glemsomme. Og de holder hemmelig rådslagning, de som handler urett, (og de sier): Er ikke denne mannen et menneske lik dere selv? Vil dere da erkjenne magi med åpne øyne?
21:5  Han [Profeten] sa: Min Herre kjenner ethvert ord i himmelen og på jorden, og Han er den Althørende, den Allvitende.
21:6  Nei, de sier: (Dette er kun) forvirrede drømmer. Nei, han har (selv) oppdiktet det. Nei, han er en dikter. La ham da bringe oss et tegn, slik som de tidligere (profeter) var sendt (med tegn).
21:7  Ingen by, som Vi ødela før dem, trodde. Vil da de tro?
21:8  Og Vi sendte før deg kun menn, til hvem Vi sendte åpenbaring. Spør da formaningens folk, hvis dere ikke vet.

"Formaningens folk" er de folk som tidligere har mottatt åpenbaring og besitter et hellig skrift.

21:9  Og heller ikke ga Vi dem legemer, som ikke tok føde til seg, og heller ikke levde de evig.

Det er uforståelig utfra et så klart vers som dette, at visse muslimer tror at profeter som Hanok og Jesus skulle ha fart levende til himmelen med deres jordiske legeme.

21:10  Så oppfylte Vi (Vårt) løfte til dem, og Vi reddet dem og de Vi ville, og Vi tilintetgjorde overtrederne.

Det er en varig guddommelig lov, at en profet og hans sak seirer til slutt, mens opposisjonen bringes til fall.

21:11  Vi har visselig åpenbart dere en Bok, hvor det er (ære og) formaning for dere. Vil dere da ikke forstå?
21:12  Og hvor mange bygder, som handlet urettferdig, har Vi (ikke) ødelagt fullstendig, og Vi oppreiste etter dem et annet folk.
21:13  Og da de merket Vår straff, begynte de å flykte fra den.
21:14  (Vi sa): Løp ikke, men vend tilbake til luksusen deres som frydet dere, og til deres bosteder, for at dere kan utspørres.
21:15  De sa: Ve oss, vi var visselig urettferdige.

"Urettferdig" (zâlim) tilsvarer nærmest den bibelske bruk av ordet, og ikke den daglige. Zalima betyr: "handle ondt, gjøre urett, undertrykke, tyrannisere, gjøre fortred, begå voldsomme overgrep".

21:16  Og dette opphørte ikke å være deres rop, inntil Vi gjorde dem (som) avhøstede, utbrente åkrer.
21:17  Og Vi har ikke skapt himmelen og jorden, og hva som er imellom dem, ved spøk.
21:18  Hvis Vi hadde ønsket å drive spøk, ville Vi visselig ha drevet den hos Oss Selv, hvis Vi (overhodet) ville gjøre (noe slikt).

Det passer seg ikke med Guds verdighet, makt og visdom, at Han skal ha skapt dette universet uten noen hensikt, eller noe stort formål, og altså har gjort noe formålsløst.

21:19  Nei, Vi slynger sannheten mot løgnen, så den knuser den, og se, den forsvinner, men ve dere for hva dere tilskriver (Allah).

"Knuse hodet" betyr også: "gjendrive, motbevise". Damagha-hû betyr: "Han knuste hans hode, slik at såret nådde hans hjerne", eller "han overveldet ham" (Lane).

21:20  Og Ham tilhører alt som finnes i himlene og på jorden, og de som er hos Ham, forakter ikke å tilbe Ham, og de trettes ikke (i deres tilbedelse).
21:21  De lovpriser (Ham) natt og dag uten opphold.
21:22  Har de tatt guder fra jorden som har makt til å øke dem (i antall)?
21:23  Om det hadde vært andre guder enn Allah i dem [altså himlene og jorden], så ville begge visselig ha gått til grunne. Men Hellig er Allah, (og fri for enhver mangel og ufullkommenhet), og opphøyet er Han, tronens Herre, over (alt) det de tilskriver (Ham).

Universets orden, lovmessighet, denne ordens og disse lovenes ensartethet og harmoni, beviser at det er én Gud. En gud er ikke en gud med mindre Han har Sin egen skapning; hvis det da var flere guder, ville universet ha blitt styrt av mer enn én lov, som er en umulighet.

21:24  Han kan ikke spørres om hva Han gjør, men disse blir utspurt (og stilt til ansvar).
21:25  Har de tatt guder ved siden av Ham? Si (til dem): Vis frem deres bevis (for deres eksistens)! Dette er en formaning for dem som er med meg, og formaning for dem som var før meg. Men nei, de fleste av dem kjenner ikke til sannheten, så de vender seg bort.
21:26  Og Vi sendte ikke før deg noen sendebud, uten at Vi åpenbarte til ham: Det finnes ingen gud unntagen Meg, så tilbe Meg (alene).