Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
25: Al-Furqân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 78
25:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
25:2  Enormt velsignet er Han, som har åpenbart Al-Furqân til Sin tjener, slik at han kan være en advarer for allverden.
25:3  Ham som himlenes og jordens kongedømme tilhører, og Han har ikke tatt til Seg noen sønn, og det finnes heller ingen medeiere i Hans kongedømme. Og Han har skapt alle ting, så (Han skapte dem) i et utmerket fastsatt mål.
25:4  Og de har istedenfor Ham tatt til seg andre guder som ikke skaper noe, enda de selv er blitt skapt, og som ikke har noen makt til å skade eller gavne seg selv, og som heller ikke har makt over død og liv og oppstandelse.
25:5  Og de vantro sier: Dette er bare en løgn som han har oppdiktet, og et annet folk har hjulpet ham. De har sannelig begått en (stor) urett og kommet med en (stor) løgn.

Anklagen for plagiat rettes også i våre dager mot Qur'ânen, fordi den inneholder beretninger om profeter, som også finnes i Bibelen. Men en sammenlikning mellom beretningene de to steder vil hurtig avgjøre saken. Qur'ânens profethistorier reviderer ofte Bibelens på en slik måte, at den senere historiske utforskningen må gi Qur'ânen rett. Denne kommentar henviser ofte til slike eksempler. Qur'ânens profethistorier inneholder ytterligere mange profetier, hvis oppfyllelse også understrekes. Hva det følgende vers 7 sier, er at denne åpenbaring kun kan være fra den Allvitende, den kan ikke være menneskets verk, og langt fra et plagiat.

25:6  Og de sier: (Det er bare) de gamles fabler som han har fått nedskrevet (av noen), og de blir lest opp for ham morgen og kveld.
25:7  Si: Han som kjenner alle hemmeligheter i himlene og på jorden, har åpenbart denne. Han er sannelig Tilgivende, Barmhjertig.

I dette og det forrige verset er det snakk om den Hellige Qur'ânen.

25:8  Og de sier: Hva (slags) Sendebud er dette som spiser mat og vandrer omkring i gatene? Hvorfor er det ikke blitt sendt ned en engel til ham, slik at den kunne være en advarer sammen med ham?
25:9  Eller så kunne det ha blitt sendt ned en skatt til ham, eller om han hadde hatt en hage å spise fra. Og de urettferdige sier: Dere følger bare en forhekset mann.
25:10  Se, hvordan de finner på liknelser om deg. Men de er villfarne, så de finner ingen vei.
25:11  Enormt velsignet er Han, som hvis Han vil kan skape for deg enda bedre hager; der elver strømmer under hagene, og som også kan skaffe palasser til deg.

En profeti som ble oppfylt på kort tid ved erobringen av Persia og Egypt.

25:12  Tvert imot fornekter de (dommens) time, og Vi har for de som fornekter (dommens) time, forberedt en brennende straff.
25:13  Når den [Ilden] ser dem fra et fjernt sted, vil også de høre dens rasende drønn.
25:14  Og når de kastes i et snevert sted, sammenlenkede, vil de kalle på sin tilintetgjørelse.
25:15  (Da vil englene si til dem): Be ikke om kun én tilintetgjørelse på denne dag, men be om mange tilintetgjørelser.
25:16  Si: Er dette det beste, eller evighetens Hage, som er utlovet de rettferdige? Den vil være deres belønning og deres endelige oppholdssted.
25:17  Der vil de få alt de ønsker seg, og de vil forbli der evig. Det er et løfte som påhviler din Herre (å oppfylle).
25:18  Og den dag, da Han vil samle dem og det de tilber ved siden av Allah, kommer Han til å spørre: Har dere villedet disse Mine tjenere, eller har de (selv) fart vill fra veien?
25:19  De vil svare: Hellig er Du (og fri for alle mangler). Det passet seg ikke for oss å ta andre enn Deg til beskytter, men Du forsynte dem og deres fedre med (dette livets) goder, inntil de glemte formaningen og var et fordervet folk.
25:20  (Så vil Gud si til avgudsdyrkerne): De [medgudene] har sannelig fornektet det dere sier. Så nå kan dere verken avverge straffen eller få noen hjelp. Og den som handler urettferdig, ham vil Vi la smake en stor straff.
25:21  Og Vi sendte ikke noen sendebud før deg, uten at de visselig tok føde til seg og vandret omkring i gatene. Og Vi gjør noen av dere til prøvelse for andre. Vil dere være utholdende? Og din Herre er Altseende.
25:22  Og de som ikke håper på møtet med Oss, sier: Hvorfor blir det ikke sendt engler ned til oss? Eller (hvorfor) ser vi ikke vår Herre? De er sannelig hovmodige (og stolte) av seg selv, og de har overskredet alle grenser.
25:23  Den dag når de vil se englene, får de skyldige ingen god nyhet. Og de kommer til å si: (Gid, om det var) et stort skille (mellom englene og oss)!
25:24  Og Vi vender Vår oppmerksomhet mot deres (jordiske) handlinger, og Vi skal gjøre dem til partikler av støv som spres (i luften).

Det kan her være en hentydning til det kommende slaget ved Badr, sammenlikn 3:125-126.

25:25  På denne dag skal Paradisets innbyggere ha en bedre bolig og et skjønnere oppholdssted.
25:26  Og på den dag skal himmelen med skyene revne i stykker, og englene skal stige ned i rekker og rad.