Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
30: Al-Rûm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 61
30:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
30:2  Alif Lâm Mîm (Jeg er Allah, den Allvitende).

Se note til 2:2. Alif Lâm Mîm-sûrene (sûra 29-32) handler alle om de vantros nederlag og Islâms kommende seier. Visse fortolkere (se Djarîr) mener at disse forkortelser også har tallbetydning etter det gamle Abdjad-system. Her blir verdien 71, og det sies at Islâms første triumf og hele utfoldelse skal ha vart i 71 år (inntil Yazîd, Mu'awiyas sønn arvet khalifatet, i strid med Qur'ânens prinsipper om demokratisk valg av Khalifaen).

30:3  Romerne er blitt beseiret,
30:4  i et land nær ved, og de vil etter deres nederlag snart seire
30:5  om noen få år. Allah tilhører makten før og etter - og på den dag vil de troende fryde seg
30:6  over Allahs hjelp. Han hjelper hvem Han vil, og Han er den Allmektige, den Barmhjertige.

Bidh'a (noen) i vers 5 betyr 3-9 år (Lane & Aqrab). Perserne under Khosroes drev romerne tilbake; Damaskus falt i 613, Jerusalem i 614, deretter ble Egypt erobret og Lille-Asia falt over ende. Da skjedde åpenbaringen i 616, at romerne ville seire innen 9 år. I 624 rykket den romerske keiser Heraklius inn i Persia, og ødela det store ildtempel i Gandzak (Gazaca). Men åpenbaringen inneholdt også en profeti om de troendes samtidige seier. Denne del av profetien ble oppfylt ved seieren ved Badr (også år 624), da Quraisjens makt ble brutt. De kristne kritikere som hevder, at sajaghlibûn (de vil seire) i vers 4 også kan leses sajaghlabûn (de vil bli beseiret), glemmer to ting: 1) at den Qur'ânske teksten fra første gang ble lært utenat og anvendt i de daglige bønner av flere etterfølgere, slik at den altså ikke kunne være usikker, og 2) at motsetningen mellom nederlag (vers 3) og den kommende seier (vers 4) ville forsvinne, og gjør dermed hele oppbygningen meningsløs. I fall man skulle tillate forskjellige lesemåter, så skulle vers 3 leses: "Romerne har seiret", og vers 4: "de vil snart lide nederlag". I dette tilfellet vil det da være snakk om en profeti om muslimenes seier over romerne, som skjedde under 'Umar, for "på den dag vil de troende fryde". (For mer utfyllende kommentar se "THE HOLY QUR'AN With English Translation and Short Commentary" av Malik Ghulam Farid, utgave 1994, side 870-71).

30:7  (Dette er) Allahs løfte. Allah bryter ikke Sitt løfte, men de fleste mennesker vet det ikke.
30:8  De kjenner kun den ytre (side) av denne verdens liv, og de er likegyldige med det kommende.
30:9  Vil de ikke tenke etter for seg selv? (At) Allah ikke har skapt himlene og jorden og det som er imellom dem, unntatt i overensstemmelse med (visdom og) hensikt, og for en bestemt tid. Og mange mennesker benekter sannelig møtet med deres Herre.
30:10  Har de ikke reist omkring på jorden, så de kunne se hvordan enden ble for dem (som var) før dem? De var sterkere enn dem i styrke, og de dyrket jorden og bebygget den mer enn det disse har bebygget, og deres sendebud kom til dem med klare tegn. Og Allah ville ikke gjøre dem urett, men de øvet urett mot seg selv.
30:11  Ond ble da avslutningen for dem som handlet ondt, fordi de forkastet Allahs tegn og drev spott med dem.
30:12  Allah gir opphav til skapelsen, så gjentar Han den, og deretter vil dere bli brakt tilbake til Ham.
30:13  Og på den dag (da dommens) time kommer, vil synderne fortvile.
30:14  Og de vil ikke ha noen forbedere (hos Allah) fra dem de setter opp ved siden av (Ham), og de vil fornekte dem de satte opp ved siden (av Ham).
30:15  Og den dag (dommens) time kommer, på den dag vil de bli skilt (fra hverandre).
30:16  Hva angår dem som trodde og handlet rettferdig, så vil de bli lykkelige i hager.
30:17  Og hva angår dem som var vantro og forkastet Våre tegn og møtet i det hinsidige, så vil disse bli stilt overfor straffen.
30:18  Så lovpriset er Allah, når dere kommer til kvelden, eller når dere kommer til morgenen.

Dagen begynner ved solnedgang for araberne, jf. Bibelens ord: "det ble aften, og det ble morgen, første dagen" (1. Mosebok 1:5).

30:19  Og Ham tilkommer all lovprisning i himlene og på jorden, og (lovpris Ham også) om natten og når dere kommer til tiden om ettermiddagen.

"Ettermiddagen" henviser her til tiden rett etter kl. 12, når solen akkurat begynner å helle mot solnedgang.

30:20  Han frembringer det levende av det døde, og Han frembringer det døde av det levende, og Han gjør jorden levende etter dens død, og slik skal dere bringes frem.
30:21  Og blant Hans tegn er, at Han skapte dere av støv, deretter ble dere mennesker som spredde seg ut (over jorden).
30:22  Og blant Hans tegn er (også), at Han har skapt dere ektefeller av deres egen art, for at dere må finne sjelefred hos dem, og Han har skapt kjærlighet og barmhjertighet mellom dere. I dette er det sannelig tegn for folk som vil tenke seg om.
30:23  Og blant Hans tegn er himlenes og jordens skapelse, og forskjellen i deres språk og farge. Sannelig, i dette er det tegn for dem som har viten.

Et nærmere studium av de forskjellige språk og de forskjellige raser, vil vise menneskehetens enhet. I Minan-ur-Rahmân har den utlovede Messias, Hadhrat Mirzâ Ghulâm Ahmad, klargjort at arabisk er umm-ul-alsinah: alle språkenes mor.

30:24  Og blant Hans tegn er deres søvn ved natt og ved dag, og at dere strever etter Hans nåde. I dette er det visselig tegn for folk som hører.
30:25  Og blant Hans tegn er, at Han viser dere lynet i tilstand av frykt og håp. Og Han sender ned vann fra himmelen og gjenoppliver dermed jorden etter dens død. Sannelig, i dette er det visselig tegn for folk som er begavet med fornuft.
30:26  Og blant Hans tegn er, at himmelen og jorden opprettholdes på Hans befaling. Når Han så kaller dere med et kall, (vil den revolusjonen skje at) dere vil komme frem fra jorden.