Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
31: Luqmân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 4, vers 35
31:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
31:2  Alif Lâm Mîm (Jeg er Allah, den Allvitende).

Se note til 30:2.

31:3  Dette er den vise Boks vers,
31:4  en rettledning og en barmhjertighet for dem som handler godt,
31:5  dem som holder bønn (regelmessig) og gir Zakât, og som (også) er sikre på det kommende.
31:6  Det er disse som følger rettledningen fra deres Herre, og det er disse som skal fullkommengjøres.
31:7  Og blant menneskene er det dem, som kjøper seg forfengelig tale (for rettledning), for å villede (mennesker og føre dem) bort fra Allahs vei uten viten, og for å drive spott med det. Slike vil få en beskjemmende straff.

"det" henviser til Allah, Hans tegn eller vers, se vers 3 og vers 8.

31:8  Og når Våre tegn foreleses for en slik person, vender han seg hovmodig bort som om han ikke hører dem, som om det var døvhet i hans ører. Forkynn ham da en smertelig straff.
31:9  Sannelig, de som tror og handler rettferdig, vil få lykksalighetens Hager,
31:10  hvor de vil forbli for evig. Allahs løfte er sant, og Han er den Allmektige, den Allvise.
31:11  Han har skapt himlene uten pilarer som dere kan se. Og Han har plassert fjell i jorden, for at de derved forsyner dere, og Han har utbredt alle slags skapninger på den. Og Vi sender ned vann fra himmelen og lar vokse på den (skapninger) av enhver edel art.

De usynlige støtter som holder jorden og planetene i deres baner, er gravitasjonskrefter, som den moderne vitenskapen har beskrevet i detalj.

31:12  Dette er Allahs skapning. Men vis meg det Hans (såkalte) medguder har skapt. Men nei, de urettferdige befinner seg i en åpenbar villfarelse.
31:13  Og Vi skjenket visselig Luqmân visdom, (og sa): Vær takknemlig mot Allah, og den som er takknemlig, er takknemlig til sitt eget beste. Men den som er utakknemlig, (han skal vite) at Allah visselig er Uavhengig, all lovprisning Verdig.

Luqmân, ut fra disse versene, synes å være en etiopisk profet.

31:14  Og (ihukom) da Luqmân sa til sin sønn, da han formanet ham: Å min sønn, sett ikke (noen eller noe) opp ved siden av Allah, for avgudsdyrkelse er visselig en stor urett.
31:15  Og Vi har pålagt mennesket (å handle godt) angående dets foreldre, dets mor bærer det i svakhet på svakhet og dets avvenning tar to år, (idet Vi åpenbarte): Vær takknemlige mot Meg og dine foreldre, til Meg vender du tilbake.

At barnets avvenning fra moren skal vare i to år, tas av noen fortolkere som basis for en viss familieplanlegging, altså det bør være to år mellom hvert barn.

31:16  Men hvis de strides med deg, om at du skal sette opp ved siden av Meg det som du ikke har noen viten om, så skal du ikke adlyde dem. Men omgås dem på passende vis i denne verden, og følg (det religionen angår) veien til den som vender seg til Meg. Så skal dere vende tilbake til Meg, og Jeg vil underrette dere om det dere pleide å gjøre.

Qur'ânen kjenner ikke til absolutte moralske bud (unntatt den religiøse befaling om ikke å tilbe andre enn Gud som er absolutt), men lærer at ethvert bud må rette seg etter den individuelle situasjonens krav. Lydigheten mot foreldre kommer her (vers 15) like etter budet om takknemlighet mot Gud. Men lydigheten er ikke absolutt, hvis foreldre påbyr avgudsdyrkelse, støter dette sammen med ens absolutte forpliktelse overfor Gud, og man må nekte sine foreldre lydighet, men man skal likevel omgås med dem i godhet i alle andre forhold.

31:17  (Luqmân sa): Å min sønn, om det så bare er vekten av et sennepsfrø, og det er i en klippe eller i himlene eller på jorden, så vil Allah bringe det for dagen. Allah kjenner sannelig de mest skjulte hemmelighetene, (og Han er) Allvitende.
31:18  Å min sønn, hold bønn (regelmessig) og påby det gode og forby det onde, og vær utholdende i (alt) som rammer deg, for det er (et spørsmål) om en fast beslutning.
31:19  Og vend ikke ditt kinn bort fra mennesker (i forakt), og gå ikke hovmodig (omkring) på jorden, for Allah elsker visselig ikke noen arrogant praler.
31:20  Og gå med moderate skritt og senk din stemme, for den avskyeligste stemme er visselig eselets stemme.
31:21  Har dere ikke sett, at Allah har underkastet (til bruk) for dere (alt) det som er i himlene og på jorden, og har overøst dere med Sine nådegjerninger, åpenbare og skjulte. Og blant mennesker er det dem som strides om Allah, uten noen viten og uten rettledning og opplysende Bok.
31:22  Og når det sies til dem: Følg det som Allah har åpenbart, svarer de: Nei, vi følger det som vi fant våre fedre følge. Hva! Selv om også Satan kalte dem til den brennende Ilds straff?
31:23  Og den som underkaster all sin oppmerksomhet til Allah, (og vender seg helt og fullkomment til Ham), og handler godt, har visselig grepet fatt i et ubrytelig håndtak, og hos Allah er alle tingenes endemål (og avgjørelse).

Gud alene forårsaker alle handlinger til å frembringe deres konsekvenser.

31:24  La ikke de vantros fornektelse gjøre deg bedrøvet. Til Oss vender de (alle) tilbake, og så vil Vi meddele dem det de har gjort, for Allah kjenner visselig det som er i hjertene.
31:25  Vi vil forsyne dem for en kort tid, deretter vil Vi drive dem til en streng straff.
31:26  Og hvis du spør dem: Hvem har skapt himlene og jorden, så vil de visselig svare: Allah! Si: All lovprisning tilkommer Allah (alene). Men nei, de fleste av dem vet (det) ikke.