Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
33: Al-Ahzâb
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 9, vers 74
33:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
33:2  Å du Profet, ta Allah som skjold og adlyd ikke de vantro og hyklerne. Sannelig, Allah er Allvitende, Allvis.
33:3  Og følg det som er åpenbart deg fra din Herre. Sannelig, Allah er vel vitende om det dere gjør.
33:4  Og sett din lit til Allah, og Allah er tilstrekkelig som Den som bevirker.
33:5  Allah har ikke gitt noen mann to hjerter i hans bryst, og Han har heller ikke gjort deres hustruer, som dere skiller dere fra dere, idet dere kaller dem mødre, til deres (virkelige) mødre, heller ikke har Han gjort deres adopterte sønner til deres (virkelige) sønner. Det er (bare) ord fra deres munn (og ikke virkelighet), og Allah sier sannheten, og Han leder til den rette vei.

Det hentydes til zihâr, som var en særlig form for skilsmisse blant de hedenske arabere. Disse sa: "Du skal være for meg som min mors rygg", idet de mente at disse ordene gjorde deres hustruer harâm (forbudte) for dem. Se 58:3 og følgende vers. Det legges opp til hovedtemaet, som kuliminerer i vers 41 om Muhammad (s.a.) som profetenes segl og åndelig far (se også vers 7-8).

33:6  Kall dem [adopterte sønnene] etter deres fedre. Dette er det riktige i Allahs øyne. Og hvis dere ikke kjenner deres fedre, så skal de være deres brødre i troen og deres venner. Og det påhviler ingen brøde i (de tilfeller), hvor dere har begått en (uforsettlig) feil, men (bare) hvor deres hjerter har fulgt en fast hensikt (til å synde). Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
33:7  Profeten står de troende nærmere enn dem selv, og hans hustruer er (som) deres mødre. Og blodbeslektede troende står hverandre nærmest etter Allahs lov, enn de (andre) troende (hjelpere) og flyktningene - med unntakelse av at dere handler godt mot deres venner. Dette er (også) skrevet i den fullkomne Bok.

Hjelperne (al-ansâr) var troende i Madina, som hjalp flyktningene (al-muhâdjirûn) fra Makka. De hjalp hverandre som om de var beslektede brødre. Profeten (s.a.) innledet denne sammenslutningen ved å si: "Dere er hverandres brødre". Det ble et brorskap verden ikke hadde sett maken til. Enkelte tok det veldig alvorlig og trodde at flyktningene også hadde rett til arv osv., rettigheter som kun er for de beslektede. For å klarlegge saken sier verset, at de troende som er i slekt med hverandre, står hverandre nærmest. Det betyr ikke at de troende ikke skal handle godt mot flyktningene, som også var troende, men at de ikke har de samme rettighetene som deres troende slektninger.

33:8  Og (ihukom) da Vi sluttet en pakt med profetene, og med deg, og med Noah og Abraham og Moses og Jesus, Marias sønn, og Vi sluttet (visselig) en sterk (og ubrytelig) pakt med dem.

Se 3:82 for pakten med profetene, det var alle religioners plikt å tro på sendebud, som kom som bekreftelse på profetiene i deres bøker. Denne pakt er etter dette vers også sluttet med Muhammad (s.a.), og det er muslimenes plikt å tro på det sendebud som Qur'ânen forkynner vil komme, nemlig den utlovede Messias, se f.eks. 11:18 og 62:3-4.

33:9  Så Han kan spørre de sanndru om deres sanndruhet. Og Han har beredt de vantro en smertelig straff.
33:10  Å dere troende, ihukom Allahs nåde over dere, da det kom hærskarer til dere, og Vi så sendte en vind og hærskarer mot dem, som dere ikke så. Og Allah ser alt det dere gjør.

Her begynner omtalen av Djang-e-Khandaq, gravkrigen. Den ble kalt "gravkrigen" på grunn av en sperregrav, som Profeten (s.a.) lot anlegge langs den ene av naturens ubeskyttede sider av Madina. De forente hedenske arabernes hær talte mellom 10 og 20 000 mann, mens tallet på muslimene var ca. 1200 mann. Polyteistene kunne ikke trenge inn i byen, og måtte dra bort med uforrettet sak, på grunn av stormen som hadde slukket deres bål og veltet deres telt og skapt panikk i leiren.

33:11  Da de kom til dere fra (steder som lå) høyere enn dere, og (steder som lå) lavere enn dere, og da blikkene vek (i angst) og hjertene nådde halsen, og dere tenkte (forskjellige villfarne) tanker om Allah.
33:12  Da ble de troende satt på en (stor) prøve, og de ble rystet på det voldsomste.

Zilzâl (rystelse) kan også brukes om krig, borgerkrig osv. (se sûra 99).

33:13  Og da hyklerne og de, i (hvis) hjerter det var en sykdom, sa: Allah og Hans Sendebud har lovet oss intet annet enn bedrag,
33:14  og da en gruppe av dem sa: Å Jathribs folk, dere kan ikke stå (imot fienden), vend derfor tilbake. Og en del av dem ba Profeten om tillatelse (til det), idet de sa: Våre hus er visselig blottet (og forsvarsløse). Men de var ikke blottede, det (hyklerske folket) ønsket bare å flykte.

Jathrib er det gamle navnet på Madînat-un-Nabî (Profetens by).

33:15  Og hvis (fienden) hadde trådt inn fra alle kanter, og de så ble kalt til denne prøvelse, så ville de visselig ikke ha sluttet seg til det, unntatt en kort tid.
33:16  Og de hadde visselig forpliktet seg overfor Allah tidligere, at de ikke ville vende deres rygger. Og pakten med Allah skal det spørres om.
33:17  Si: Flukt skal ikke gavne dere, om dere flykter fra død eller blodbad. Og deretter skal dere bare nyte (dette livets goder) en kort tid.
33:18  Si: Hvem er det som vil beskytte dere mot Allah, hvis Han ønsker (å tilføye dere) ondt, eller Han ønsker å skjenke dere barmhjertighet? Og de vil ikke kunne finne seg noen venn eller hjelper foruten Allah.
33:19  Allah kjenner visselig dem blant dere, som hindrer (andre i å dra ut i kamp) og som sier til deres brødre: Kom (til) oss! Og de drar (selv) bare sjelden til kamp,
33:20  idet de er gjerrige når det gjelder (å hjelpe) dere. Men når frykten kommer over dem, ser du dem kikke mot deg med rullende øyne, som den som er overveldet av døds(frykt). Men når (grunnen til) deres frykt er forsvunnet, baktaler de dere med skarpe tunger, idet de er gjerrige om (å si) noe godt. Disse har aldri trodd, derfor har Allah gjort deres gjerninger til intet, og dette er lett for Allah.
33:21  De håper at de forente (hærer) kanskje ikke er dratt bort. Og hvis de forente (hærer) skulle komme (tilbake), så ville de ønske at de var i ørkenen hos nomadene og spurte nytt om dere, og hvis de var blant dere, ville de ikke kjempe, unntagen lite.
33:22  Dere har visselig Allahs Sendebud, et godt og skjønt forbilde for den, som håper på (og frykter) Allah og den Ytterste dag, og ihukommer Allah meget.

Verset fremstiller Profeten (s.a.) som forbilde for de troende, og i overensstemmelse med Profetens (s.a.) sunna (handlemåte, sedvane) og den andre lovkilde i Islâm (etter Qur'ânen). Profeten (s.a.) gjennomgikk i sitt liv alle faser fra foreldreløs og fattig til kriger og konge; hans liv kan da være forbilde for enhver, i hvilken situasjon vedkommende enn måtte befinne seg i.

33:23  Og da de troende så de forente (hærer), sa de: Dette er det Allah og Hans Sendebud lovet oss; og Allah og Hans Sendebud har talt sant! Og det øket bare deres tro og underkastelse.
33:24  Blant de troende er det menn som har vært tro mot den pakt som de hadde sluttet med Allah. Blant dem er det dem som har oppfylt deres løfte, og blant dem er det de som venter (på å kunne oppfylle det), og de har ikke forandret seg det minste,
33:25  for at Allah kan belønne de sanndru for deres sannhet og straffe hyklerne om Han vil, eller vende Seg til dem (i Sin nåde). Sannelig, Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
33:26  Og Allah har drevet de vantro tilbake i deres vrede; de oppnådde intet godt. Og Allah var tilstrekkelig for de troende i kampen, og Allah er Sterk, Allmektig.