Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
35: Al-Fâtir
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 46
35:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
35:2  All lovprisning tilkommer Allah (alene), Skaperen av himlene og jorden. Som har gjort englene til sendebud med to, tre og fire vinger. Han føyer til skapningen hva Han vil, for Allah har visselig makt over alle ting.

Se note til 34:2. Djanâh på arabisk betyr ikke bare fuglens vinger, men betyr også: "hånd, side, fløy, beskyttelse, tilflukt, makt, tilbøyelighet, hjelper" (Lane & Aqrab). Verset viser at englene har forskjellige grader av makt i overensstemmelse med deres verv.

35:3  Hva enn Allah skjenker menneskene av Sin barmhjertighet, så er det ingen som kan holde den tilbake, og hva enn Han tilbakeholder (av kilder), så er det ingen som kan slippe dem fri, og Han er den Allmektige, den Allvise.

Mim ba'dhi (etter ham) kan også bety: "imot ham, i strid med hans vilje osv."

35:4  Å dere mennesker, ihukom Allahs nåde (som Han har skjenket) over dere. Er det noen skaper foruten Allah, som forsyner dere fra himmelen og jorden? Det er ingen gud unntatt Ham (alene). Hvorfor er dere da bortvendte (fra sannheten)?
35:5  Og hvis de forkaster deg, så (skal du vite) at sendebud før deg visselig er blitt forkastet, og til Allah vender alle saker tilbake.
35:6  Å dere mennesker, Allahs løfte er visselig sant. La da ikke det nærværende liv bedra dere, og la ikke bedragerne bedra dere angående Allah.
35:7  Sannelig, Satan er en fiende av dere; ta ham da som fiende. Sannelig, han kaller kun sitt parti i den hensikt, at de skal bli beboere av den flammende ild.
35:8  For de vantro skal det være en streng straff, og de som tror og handler rettferdig, skal få tilgivelse og en stor belønning.
35:9  Er da den, hvis onde gjerninger forskjønnes for ham, så han ser dem som skjønne og gode, (lik den som tror og handler rettferdig)?. Allah dømmer visselig som villfarende hvem Han vil, og Han rettleder hvem Han vil. La da ikke din sjel forlate (deg) av sorg over dem, Allah vet visselig hva de gjør.
35:10  Og Allah er den som sender vindene, som så bærer skyene. Så driver Vi dem til en død by, og Vi oppliver derved jorden etter dens død. Slik skal (også) oppstandelsen være.
35:11  Den som ønsker seg ære, (skal vite) at all ære tilhører Allah. Til Ham oppstiger det gode ord, og den rettferdige handling får det til å heve seg. Og de som legger onde planer, vil få en streng straff. Og det er disse hvis planer vil gå til grunne.

Det er også mulig å oversette "Og den rettferdige gjerningen opphøyer Han".

35:12  Allah skapte dere av støv, dernest av en sæddråpe, og deretter gjorde Han dere til par. Og ingen kvinne blir svanger eller nedkommer, unntatt med Hans viten. Og det skjenkes ikke noen et lengre liv, som allerede har fått skjenket et langt liv, og heller ikke forkortes noens liv, unntatt (at det er skrevet) i en bok. Dette er visselig lett for Allah.

Parallellismen mellom "Allahs viten" og "boken", viser at det ikke er snakk om noen forutbestemmelse, når det tales om "boken", men derimot om Allahs forutviten.

35:13  Og de to hav er ikke lik hverandre: Det ene er friskt, søtt (og) behagelig å drikke, det andre er salt og bittert. Og fra alle hav spiser dere friskt kjøtt, og dere bringer (også) frem smykker, som dere bærer. Og du vil se skipene pløye seg gjennom (dem), for at dere kan søke dere Hans nåde, og for at dere måtte være takknemlige.
35:14  Han lar natten gå over i dagen, og Han lar dagen gå over i natten, og Han har underlagt (dere) solen og månen, hver (av dem) løper til en bestemt tid. Slik er Allah, deres Herre, Hans er makten. Og de som dere påkaller ved siden av Ham, eier ikke (så mye som) den hvite plett bak en daddelkjerne.

Sakhkhara betyr ikke bare: "å underlegge", men også "å underkaste, så det blir tjenlig og nyttig". Qitmîr betyr: "den hvite flekken bak en daddelkjerne, herav en slem, ussel eller foraktelig ting, gjerning (Lane).

35:15  Hvis dere påkaller dem, vil de ikke kunne høre deres kall. Og selv om de kunne høre, ville de ikke kunne svare dere. Og på Oppstandelsens dag vil de nekte, at dere satte dem opp ved siden av (Allah). Og ingen kan gi deg underretning som Den som vet (alt).
35:16  Å dere mennesker, dere er fattige (og har behov) for Allah, og Allah er den Selvtilstrekkelige (og Uavhengige), all lovprisning Verdig.
35:17  Om Han ville, kunne Han ta dere bort og bringe en ny skapning,
35:18  og dette ville ikke være noe vanskelig for Allah.
35:19  Og ingen som bærer en byrde, vil bære en annens byrde. Og hvis en som bærer en tung byrde, vil kalle (en annen) til å bære den, skal intet av den bæres (av noen annen), selv om det var en slektning. Du kan kun advare dem som frykter deres Herre i hemmelighet og holder bønn (regelmessig). Og den som renser seg, renser seg kun til sitt beste. Og til Allah er tilabakevendelsen.
35:20  Og den blinde og den seende er ikke like,
35:21  og heller ikke mørke og lys,
35:22  og heller ikke (er) skygger og hete (like).
35:23  Og de levende og de døde er ikke like. Allah lar visselig den Han vil høre. Og du kan ikke få dem som er i gravene, til å høre.
35:24  Du er kun en advarer.
35:25  Vi har visselig sendt deg med sannheten, som en forkynner av gledelig budskap og som en advarer. Og det finnes ikke noe folk, uten at en advarer har vært blant dem.
35:26  Og hvis de forkaster deg, så forkastet (også) de som var før dem (deres sendebud). Deres sendebud kom til dem med klare tegn og med forskjellige skrifter og den lysende Bok.