Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
36: Jâ Sîn
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 5, vers 84
36:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
36:2  Jâ Sîn (Du fullkomne leder),

Jâ Sîn betyr ifølge Ibn 'Abbâs: "du fullkomne menneske" eller "du fullkomne leder". Det er tilleggsnavn til Profeten (s.a.). Sûren kalles forøvrig: Qalb-ul-Qur'ân (Qur'ânens hjerte) og leses på grunn av sitt sentrale budskap for enhver døende muslim.

36:3  ved den vise Qur'ânen;
36:4  du er visselig et av sendebudene
36:5  på den rette vei.
36:6  (Din) åpenbaring er fra den Allmektige, den Barmhjertige.
36:7  For at du kan advare et folk, hvis fedre ikke ble advart, så at de var uaktpågivende.
36:8  Ordet (fra Allah) har visselig vist seg sant om de fleste av dem, for de vil ikke tro.

"Ordet" er enten 1) Hans ord til Iblîs om, at med unntakelse av Allahs oppriktige tjenere vil menneskene følge ham, eller 2) Allahs ord, at i begynnelsen forkastes alle sendebud, eller 3) Allahs dom over fornekterne.

36:9  Vi har visselig lagt lenker rundt deres hals, de når til deres haker, slik at deres hoder presses i været.

En beskrivelse av deres hovmodige utseende.

36:10  Og Vi har anbrakt en skranke foran dem og en (annen) skranke bak dem, og Vi har lagt et dekke over dem, så de ikke kan se.
36:11  Og det er det samme for dem, om du advarer dem eller ikke advarer dem; de vil ikke tro.
36:12  Du advarer kun den, som følger formaningen og frykter den Nåderike i hemmelighet. Bring dem da gledelig budskap om tilgivelse og en edel belønning.
36:13  Vi gir visselig liv til de døde, og Vi skriver opp hva de sender forut, og hva de lar tilbake, og Vi oppregner alle ting på en klar og tydelig måte.

Det som sendes forut, er virkningene av deres handlinger, det de lar tilbake, er de handlingenes spor i deres sjeler. Imâm betyr: "en leder av et folk eller en armé, et forbilde eller et eksempel, religiøse skrifter av et folk, en gate eller vei, osv." (Lane).

36:14  Og fremstill liknelsen for dem om en bys innbyggere, da sendebudene kom til den:
36:15  Da Vi sendte dem to (sendebud), forkastet de begge. Så styrket Vi (dem) med et tredje (sendebud), og de sa (alle): Vi er visselig sendt til dere som sendebud (fra Allah).

Det sannsynlige er at liknelsen om de 3 sendebud gjelder: Moses, Jesus og Muhammad (s.a.).

36:16  De svarte: Dere er kun mennesker som oss, og den Nåderike har ikke åpenbart noe. Dere lyver bare!
36:17  De [sendebudene] svarte: Vår Herre vet at vi visselig er (Hans) sendebud sendt til dere.
36:18  Og vår forpliktelse er kun å forkynne budskapet klart (og tydelig).
36:19  De [vantro] sa: Vi aner ulykke fra dere. Dersom dere ikke holder opp, vil vi visselig steine dere, og en smertelig straff skal ramme dere fra oss.
36:20  De [sendebudene] svarte: Deres ulykke er hos dere selv. (Sier dere dette) fordi dere har blitt formanet? Nei, dere er et folk som overskrider (alle grenser).
36:21  Og fra den fjerneste del av byen kom en mann løpende. Han sa: Å mitt folk, følg (disse) sendebudene.
36:22  Følg dem som ikke ber dere om noen belønning, men som er rettledede.

Aqsa-l-madînati betyr: 1) Den fjerneste del av byen, eller 2) den fjerneste by. Sammenlikn her adna-l-ardhi: "Det nærmeste land (og ikke: den nærmeste del av landet)" i sûra Rûm (30:4). Ordet radjul i betydningen en stor mann er kjent fra Profetens (s.a.) forutsigelse om "en mann fra Persias sønner, som skal bringe troen tilbake til jorden" (Bukhârî: Kitâb-ul-Tafsîr til 62:4). Den fjerneste by er da Qadian, hvor den utlovede Messias ble født. Denne by ligger nøyaktig øst for Damaskus, som Profeten (s.a.) forutsa, jf. også Jesu ord om Messias' komme; det skal være som lynet, det skinner fra øst og lyser helt om i vest (Matt. 24:27).

36:23  Og hvorfor skulle jeg ikke tilbe Ham som har skapt meg, og til Hvem dere (også) vil vende tilbake?
36:24  Skal jeg ta (andre) guder ved siden av Ham? Hvis den Nåderike skulle ønske (å tilføye) meg ondt, så vil deres forbønn ikke gavne meg det minste, heller ikke vil de kunne redde meg.
36:25  Jeg vil da visselig være i åpenbar villfarelse.
36:26  Jeg tror visselig på deres Herre, hør da på meg!

Ordene: "på deres Herre" viser, at denne fullkomne mann henvender seg til muslimene.