Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
39: Al-Zumar
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 8, vers 76
39:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
39:2  Åpenbaringen av denne (fullkomne) Bok er fra Allah, den Allmektige, den Allvise.
39:3  Vi har visselig åpenbart deg Boken med sannheten. Tilbe derfor Allah, idet du er Ham (alene) hengiven i lydighet.
39:4  Hengiven lydighet tilkommer sannelig Allah (alene). Og de som tar seg beskyttere ved siden av Ham, (sier): Vi tilber dem kun for at de kan bringe oss nærmere Allah. Sannelig, Allah vil dømme mellom dem i alt hva de enn er uenige om. Sannelig, Allah rettleder ikke den som er løgner (og) en utakknemlig (person).
39:5  Om Allah hadde ønsket å ta Seg en sønn, ville Han visselig ha utvalgt den, som behaget Ham av dem Han hadde skapt. Hellig er Han (og fri for enhver mangel). Han er Allah, den Eneste, den Allmektige.
39:6  Han har skapt himlene og jorden i overensstemmelse med (visdom og) sannhet. Han lar natten tildekke dagen, og Han lar dagen tildekke natten, og Han har tvunget solen og månen i tjeneste; hver av (dem) følger sin bane til en bestemt tid. Sannelig, Han er den Allmektige, den Tilgivende.
39:7  Han har skapt dere av ett vesen, og deretter har Han av det skapt dens make. Og Han har sendt ned til dere kveg i åtte par. Han skaper dere i deres mødres skjød, skapelse etter skapelse i trefoldig mørke. Således er Allah, deres Herre. Han (alene) har makten, det er ingen gud unntagen Ham. Hvor er dere da bortvendte?

Sammenlikn 4:2, 7:190, 16:73, 30:22. Anzala "sendte ned", betyr: 1) awhâ: åpenbarte - eller 2) a'tâ: skjenket. De "åtte i par" er geitens, fårets, kamelens og oksens par (6:144-145). Det "trefoldige mørke" hentyder kanskje til fosterets fysiologiske plassering under 3 lag, eller til 3 ledd i dets utvikling: nutfah, 'alaqah, og mudhghah (22:6, se også 86:7-8, 3:7 og 16:79). Hentydningen kan også være til de 3 kritiske perioder under svangerskapet: 1) fra 2. - 3. måned, 2) fra 3.- 5. måned og 3) begynnelsen av 8. måned.

39:8  Hvis dere er vantro, så (skal dere vite), at Allah visselig er uavhengig av dere. Og Han er ikke tilfreds med vantroen hos Sine tjenere. Og hvis dere er takknemlige, vil Han være tilfreds med dere. Og ingen som bærer en byrde, skal bære en annens byrde. Så skal dere vende tilbake til deres Herre. Og Han skal fortelle dere, hva dere pleide å gjøre. Sannelig, Han kjenner alt som er i hjertene.
39:9  Og når noe ondt rammer mennesket, påkaller det sin Herre, idet det vender seg til Ham (alene). Men når Han så skjenker det nåde fra Seg, glemmer det hva det pleide å be om før, og setter opp like ved siden av Allah, for at det kan lede (andre) vill fra Hans vei. Si: Forlyst deg i din vantro en kort tid. Du er visselig av Ildens beboere.
39:10  Er den som står lydig (i bønn) i nattens timer, idet han kaster seg ned og står oppreist og frykter det kommende (livet), og håper på sin Herres barmhjertighet, (lik den, som er ulydig)? Si: Er de som vet, lik de som ikke vet? Sannelig, bare de forstandige tar seg i akt.
39:11  Si: Å dere Mine tjenere som tror, frykt deres Herre. Det er godt for dem som gjør godt i dette livet. Og Allahs jord er utstrakt. Sannelig, de utholdende (og standhaftige) vil få deres lønn uten regnskap.

I dette verset synes det å være en klar hentydning til dem som senere måtte utvandre for deres tros skyld, idet det sies, at de som ikke kan handle godt, skal vite, at Allahs jord er utstrakt, således at det er andre steder hvor det ikke legges hindringer i veien for gode handlinger.

39:12  Si: Jeg har visselig fått befaling om å tilbe Allah, i hengiven lydighet mot Ham (alene),
39:13  og jeg har fått befaling om å være den første av dem, som underkaster seg (Ham).
39:14  Si: Hvis jeg var ulydig mot min Herre, så ville jeg sannelig frykte en voldsom dags straff.
39:15  Si: Det er Allah jeg tilber, idet min lydighet alene gjelder Ham.
39:16  Tilbe da hva dere vil ved siden av Ham. (Men) si (til dem som gjør det): Taperne er visselig dem, som ruinerer seg selv og deres familie på Oppstandelsens dag. Dette er visselig det (mest) åpenbare tapet!
39:17  Over dem vil det være flere deksler av ild, og under dem (andre) deksler (av ild). Herved advarer Allah Sine tjenere, (idet Han sier): Å Mine tjenere, ta Meg til Beskytter.
39:18  Og til dem som vender seg bort fra tilbedelsen av gudebildene, og vender seg til Allah, for dem er det gledelig budskap. Så forkynn gode budskap til Mine tjenere,
39:19  (de) som lytter til ordet og følger det beste av det. Disse er de, som Allah har rettledet. Og disse er de, som er de forstandige.

Å "følge det beste" betyr enten a) å følge budene og holde seg fra det forbudte, eller b) å følge det beste av to gode muligheter.

39:20  Kan da den, over hvem straffens dom med rette er falt, (være lik den som frelses)? Kan du frelse den som er i Ilden?
39:21  Men for dem som frykter sin Herre, finnes det høye gemakker bygd over (andre) høye gemakker, under hvilke floder strømmer. (Dette er) Allahs løfte, (og) Allah bryter ikke (Sitt) løfte.
39:22  Har du ikke sett, at Allah sender vann ned fra himmelen og lar det strømme som kilder i jorden, og siden frembringer planter av ulike arter. Så visner de, og du ser dem gule, og deretter gjør Han dem til knekket strå. Sannelig, i dette er det en formaning for de forstandige.
39:23  Er da den, hvis bryst Allah har åpnet for Islâm, så han følger et lys fra sin Herre, (lik den som famler i vantroens mørke)? Ve da dem, hvis hjerter er fri for Allahs ihukommelse. Slike befinner seg i åpenlys villfarelse.
39:24  Allah har åpenbart det beste og det skjønneste, en Bok, (hvis vers er) i innbyrdes overensstemmelse og gjentatt (i skiftende form), ved hvis (forelesning) huden trekker seg sammen hos dem som frykter deres Herre. Så bløtgjøres deres hud og deres hjerter ved Allahs ihukommelse. Dette er Allahs rettledning; Han veileder hvem Han vil ved det. Og den Allah dømmer som villfaren, vil ikke finne noen veiledere.
39:25  Er da den som kun har sitt ansikt til å beskytte seg mot den onde straff på Oppstandelsens dag, (lik den som er beskyttet av Allah)? Og det skal sies til de urettferdige: Smak (straffen) for hva dere pleide å tjene.

Noen oversetter: "..den som beskytter sitt ansikt..". Se parallellene i versene 23, 20 og 10.

39:26  De tidligere forkastet (også Våre sendebud), og så kom straffen til dem fra en kant de ikke kunne tenke seg.