Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
40: Al-Mu´min
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 9, vers 86
40:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
40:2  Hâ Mîm (Allah er den Lovpriste, den Majestetiske).

Hâ Mîm står for guddommelige attributter som Hamîd, Majîd (den Lovpriste og den Majestetiske), eller for Hayy, Qayyûm (den Levende, den Altopprettholdende), begge disse gruppene av Guds attributter preger denne sûrens emne.

40:3  Åpenbaringen av Boken er fra Allah, den Allmektige, den Allvitende.
40:4  Den som tilgir synd og mottar anger, den Sterke i gjengjeldelsen, den Gavmilde; det finnes ingen gud unntagen Ham. Til Ham er tilbakevendelsen.

Taul betyr: gavmildhet, velgjørenhet, makt, utmerket, rikdom, overlegenhet (Lane).

40:5  Ingen strider om Allahs tegn unntagen de vantro. La da ikke deres vandring omkring i landet bedra deg.
40:6  Noahs folk og de (forskjellige) gruppene etter dem forkastet også, og ethvert folk strevet etter å gripe sitt sendebud, og stridde ved hjelp av løgnen, for at de kanskje kunne gjendrive sannheten med det. Så Jeg grep dem (med Min straff), og se hvor (fryktelig) Min gjengjeldelse var.
40:7  Og slik oppfylles din Herres ord mot de vantro, at de er Ildens innbyggere.
40:8  De som bærer tronen, og de som er omkring den, priser deres Herres lovprisning og tror på Ham, og ber om tilgivelse for de troende, (idet de sier): Vår Herre, Du omfatter alle ting i (Din) barmhjertighet og viten. Tilgi derfor dem som angrer og følger Din vei, og frels dem fra Helvetes straff.

"Tronen" betegner de guddommelige attributter (se 10:4 og 39:76). Englene som "bærer tronen" er da dem som manifesterer Guds viktigste egenskaper, mens "de som står omkring den" er underordnede engler. Angående de viktigste guddommelige egenskaper, se sûra Al-Fâtihah (1:1-4). Se også 69:18 og 59:23-25.

40:9  Vår Herre, la dem inngå i evighetens Hager, som Du har forjettet dem, og (likeledes) dem av deres fedre og hustruer og barn, som handler rettferdig; Du er visselig den Allmektige, den Allvise,
40:10  og frels dem fra (alt) ondt; og den som Du frelser fra (alt) ondt på den dag - til ham har Du visselig vist barmhjertighet. Og dette er den mektige triumf.
40:11  Det skal sannelig ropes til de vantro: Allahs avsky er visselig større enn deres avsky til dere selv, og (ihukom) da dere ble kalt til troen, og dere ble vantro (av frykt for hverandres avsky).
40:12  De vil si: Vår Herre, Du lot oss dø to ganger, og Du skjenket oss liv to ganger, og nå bekjenner vi våre synder. Finnes det da noen utvei?

Tilstanden for fødselen og den fysiske død er de to ganger død. Fødselen og oppstandelsen er de to ganger liv.

40:13  Slik vil det være, fordi dere benektet da Allah alene ble påkalt. Og når man ga Ham partnere, ville dere tro. Dommen tilhører (nå) Allah (alene), den Opphøyde, den Store.
40:14  Det er Han som viser dere Sine tegn og sender forsyning ned til dere fra himmelen, men ingen tenker seg om, unntatt den som vender seg (til Gud).
40:15  Påkall derfor Allah, idet dere er hengivne i religionen mot Ham (alene), selv om også de vantro hater det.
40:16  (Ham tilhører) de opphøyde stillinger, tronens Herre. Han sender Sin ånd gjennom Sin befaling til den Han vil av Sine tjenere, for at Han kan advare om møtets dag,

Uttrykket Dhul 'Arsh (tronens Herre), er som Dhul Rahmah (nådens Herre) og avviser den populære tro om at 'Arsh er noe materielt.

40:17  den dag, da de (alle) skal komme frem. Intet angående dem vil være skjult for Allah. Hvem tilhører herredømmet i dag? Allah, den Eneste, den Allmektige.
40:18  I dag skal enhver sjel lønnes for det den har fortjent. Det skal ikke være noe urett i dag. Allah er visselig hurtig til å avregne.
40:19  Og advar dem om dagen som plutselig vil komme, da hjertene vil nå opp til strupene deres av sorg og frykt. De urettferdige vil ikke ha noen varmhjertet venn eller noen mekler som vil bli adlydet.
40:20  Han kjenner øynenes forræderi, og vet hva hjertene skjuler.

"..øynenes forræderi.." hentyder til blikk med anger, forakt og begjær.

40:21  Og Allah dømmer i overensstemmelse med sannhet, men de som de påkaller ved siden av Ham, kan ikke dømme i noe. Sannelig, Allah er den Althørende, den Altseende.
40:22  Har de ikke reist omkring i landet så de kunne se hvordan enden ble for dem som var før dem? De var sterkere enn dem i styrke og (etterlot) seg spor i landet, men Allah grep dem i deres synder, og de hadde ikke noen beskytter mot Allah.
40:23  Således var det, fordi de fornektet da deres sendebud kom til dem med klare bevis. Så grep Allah dem (med Sin straff). Han er visselig den Mektige, streng til å straffe.
40:24  Og Vi sendte Moses med Våre tegn og en klar fullmakt
40:25  til Farao og Hâmân og Korah, men de sa: (Han er) en trollmann, og en stor løgner.

Sammenlikn 28:7 og 28:77.

40:26  Så da han kom til dem med sannheten fra Oss, sa de: Drep sønnene til de som tror sammen med ham, og la deres kvinner leve. Og de vantros plan (ender) kun i ødeleggelse.