Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
41: Hâ Mîm Sadjdah
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 6, vers 55
41:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
41:2  Hâ Mîm (Allah er den Lovpriste, den Majestetiske).

Se 40:2.

41:3  Dens [Qur'ânens] åpenbaring er fra den Nåderike, den Barmhjertige,
41:4  en Bok, hvis vers er fremsatt (og gjentatt) i (alle) enkeltheter, en arabisk Qur'ân for et forstandig folk.

Arabijjun betyr: "fullstendig, klar, nyansert". Se også 12:3 og 20:114.

41:5  En gledelig budbringer og en advarer. Men de fleste av dem vender seg bort og hører ikke.
41:6  Og de sier: Våre hjerter er dekket mot det du kaller oss til, og i våre ører er det døvhet, og mellom oss og deg er det et slør. Så fortsett ditt arbeid, vi vil visselig også arbeide.
41:7  Si: Jeg er bare et menneske som dere. Det er åpenbart meg at deres gud er én Gud, stå da med styrke overfor Ham og be Ham om tilgivelse. Og ve avgudsdyrkerne,
41:8  de som ikke gir Zakât, og som fornekter det hinsidige.
41:9  Sannelig, de som tror og handler rettferdig, vil få en lønn uten ende.
41:10  Si: Fornekter dere Ham som skapte jorden i to perioder? Og setter dere like opp ved (siden av) Ham? Dette er verdenenes Herre.

Se note til følgende vers.

41:11  Han anbrakte fjell på den, (som reiser seg) over dem, i fire perioder, og Han velsignet dem, og Han forordnet at forskjellige former for føde (skulle fremstå), lik for (alle) dem som søker (å få del i den).

Jawm betyr ikke bare dag, men også tid i det hele tatt (1:4, 10:4). "Dag" står også for 1 000 år (22:48) eller 50 000 år (70:5). De to perioder (vers 10) omfatter da jordens tilblivelse til dens avkjøling, og de fire perioder livets gradvise oppståelse.

41:12  Så vendte Han Seg til himmelen, og den var (som en) tåke, og Han sa til den og til jorden: Kom dere begge frivillig eller tvungent (i lydighet). De svarte begge: Vi kommer frivillig (og underkaster oss Din lov).
41:13  Så fullendte Han dem som syv himler på to dager og åpenbarte i enhver himmel dens lov. Og Vi prydet den laveste himmel med lys og (midler til) beskyttelse. Dette er den Allmektiges, den Allvitendes forordning.
41:14  Men om de vender seg bort, så si: Jeg advarer dere mot en ødeleggende straff i likhet med den straff som (rammet) 'Âd og Thamûd.
41:15  Da sendebudene kom til dem både før dem og etter dem (og sa), at (de) ikke (skulle) tilbe andre enn Allah, svarte de: Hvis vår Herre hadde villet, ville Han visselig ha sendt engler ned, så vi forkaster sannelig det dere er blitt sendt med.
41:16  Hva da 'Âd angår, så oppførte de seg hovmodig på jorden uten noen rett og sa: Hvem besitter større styrke enn oss? Så de ikke, at Allah var Den som hadde skapt dem, (og at) Han var mektigere enn dem. Og (allikevel) fornektet de Våre tegn.
41:17  Så sendte Vi over dem en vind, som fortsatte å rase (atskillige) uheldige dager, så Vi kunne la dem smake skjenselens straff i dette liv. Og det kommende (livs) straff er mer nedverdigende, og de vil ikke bli hjulpet.
41:18  Og hva Thamûd angår, så skjenket Vi dem rettledningen, men de foretrakk blindhet fremfor rettledning. Så grep lynets skjenselsstraff dem på grunn av det de pleide å erverve (seg).
41:19  Og Vi reddet dem som trodde og pleide å handle rettferdig.
41:20  Og den dag, da Allahs fiender skal samles sammen (og drives) til Ilden, og de vil bli delt i grupper.
41:21  Inntil deres ører, deres øyne og deres hud vil vitne mot dem, når de kommer til den, om hva de pleide å gjøre.

Verset viser at det kommende liv vil være en manifestasjon i klar form av våre handlinger her, som har etterlatt deres tydelige spor på personligheten.

41:22  Og de vil si til deres hud: Hvorfor vitner dere mot oss? De [deres huder] vil svare: Allah har gitt oss taleevne, liksom Han har gitt taleevne til alle (andre) ting. Og Han skapte dere første gang, og til Ham vil dere vende tilbake.
41:23  Og dere kunne ikke unngå at deres ører og deres øyne og deres hud vitnet mot dere, nei, dere formodet at Allah ikke visste meget om det dere gjorde.

Eller: "Dere prøvde ikke å skjule dere, fordi deres ører...".

41:24  Og denne formodningen deres, som dere formodet om deres Herre, ødela dere, så dere ble av tapere.
41:25  Så hvis de er utholdende, så skal Ilden være deres bolig, og hvis de legger frem en unnskyldning, så vil de ikke høre til dem hvis unnskyldning godtas.
41:26  Og Vi bestemte feller for dem, som forskjønnet deres fortid og fremtid for dem. Og dommen falt med rette over dem sammen med folk som var gått bort før dem, (både) av djinner og mennesker, at de sannelig var av tapere.