Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
43: Al-Zukhruf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 7, vers 90
43:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
43:2  Hâ Mîm (Allah er den Lovpriste, den Majestetiske).

Se noten til 40:2.

43:3  Ved den klare Bok,
43:4  Vi har visselig gjort den til en arabisk Qur'ân, så at dere kanskje kan forstå.
43:5  Og den er visselig hos Oss, i Bokens mor, på en opphøyet stilling (og) full av visdom.

"Bokens mor" er Qur'ânens opprinnelige kilde, som den eksisterte i Allahs kunnskap. "Bokens mor" brukes også om Sûra Al-Fâtihah (sûra 1).

43:6  Skal Vi da avstå fra å formane dere kun fordi dere er et folk av overtredere?
43:7  Og hvor mange profeter har Vi (ikke) sendt blant de fordums (slekter)?
43:8  Og det kom ikke noen profet til dem, uten at de spottet ham.
43:9  Så ødela Vi dem som hadde sterkere grep enn disse, og de fordums (folks) eksempel er gått forut.
43:10  Og hvis du spør dem: Hvem har skapt himlene og jorden? Vil de visselig svare: Den Allmektige og Allvitende har skapt dem.
43:11  (Han) som har skapt jorden som en vugge for dere, og anbrakt veier for dere på den, for at dere kan være rettledede.
43:12  Og som sender vann ned fra himmelen etter et (antatt) mål, og Vi skjenker derved liv til en død by. På samme måte skal dere bringes frem (til nytt liv).
43:13  Og som har skapt alle ting i par og frembrakt skipene for dere og kveget, som dere reiser på,
43:14  for at dere må sitte på deres rygg og så ihukomme deres Herres nåde, når dere har befestet dere godt på dem, og si: Hellig er Han (og fri for alle mangler), som har underlagt oss dette, og vi kunne ikke selv undertvinge dem.
43:15  Og vi skal visselig vende tilbake til vår Herre.

Ordene i versene 14-15 brukes som bønn når man påbegynner en reise.

43:16  De tillegger (Ham) noen av Hans tjenere som en del av Ham. Mennesket er sannelig klart utakknemlig.
43:17  Har Han (kun) tatt Seg døtre av det Han har skapt, og begunstiget dere med sønner?
43:18  Og når en av dem hører nytt om det samme som han tillegger den Nåderike (som noe høyverdig), så formørkes hans ansikt og han undertrykker sin sorg.

De hedenske arabere anså det for skam å få døtre, og dog mente de at Allah hadde døtre. Dette er selvfølgelig ironi.

43:19  (Tillegger dere da Allah) slike, som er oppfostret i smykkers (pryd), og som ikke kan diskutere klart.

Det kan her være snakk om gudebilder som araberne pleide å henge sine smykker på.

43:20  Og de anser englene, som er den Nåderikes tjenere, for å være kvinnelige (vesener), har de vært vitner til deres skapelse? Så skal deres vitnesbyrd visselig skrives opp, og de skal forhøres.
43:21  Og de sier: Hvis den Nåderike hadde villet, ville vi ikke ha tilbedt dem [avguder]. De har ikke noen viten om det, de gjør ikke annet enn å gjette.
43:22  Har Vi gitt dem en Bok før denne, så at de holder fast ved den?
43:23  Nei, de sier (bare): Vi har visselig funnet våre fedre på en (viss) vei, og vi rettledes ved deres spor.
43:24  Og på samme måte har Vi ikke sendt før dem i noen by, noen som helst advarer, uten at de velstående i den sa: Vi fant sannelig våre fedre på en (viss) vei, og vi følger visselig i deres fotspor.
43:25  Han [deres advarer] sa: Er jeg ikke kommet til dere med det som gir bedre rettledning enn det dere fant deres fedre følge? De svarte: Vi forkaster visselig det dere er blitt sendt med.
43:26  Så gjengjaldt Vi dem. Se da hvordan enden ble for dem som forkastet (profetene).