Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
44: Al-Dukhân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 60
44:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
44:2  Hâ Mîm (Allah er den Lovpriste, den Majestetiske).

Se noten til 40:2.

44:3  Ved den klare Bok,
44:4  Vi har visselig åpenbart den i en velsignet natt, for Vi er visselig advarere.

Den "velsignede natt" er den "skjebnenatt" som nevnes i 97:2, den natt i slutten av måneden Ramadhân, da Profet Muhammad (s.a.) mottok sin første åpenbaring (Musnad & Djarîr).

44:5  I denne (natt) blir alle visdomssaker avgjort,
44:6  (og det ble) avgjort av Oss, for Vi er visselig sendere (av Våre sendebud),

Gud sender alltid advarere (vers 4) eller sendebud. Det er tale om en "åndelig grunnlov".

44:7  (som et tegn på) barmhjertighet fra din Herre. Han er visselig den Althørende, den Allvitende.
44:8  Herren over himlene og jorden og det som er imellom dem, gid dere trodde.
44:9  Det er ingen gud unntatt Ham. Han skjenker liv og sender død. (Han er) deres Herre og deres forfedres Herre.
44:10  Men nei, de leker (med sine liv) i en tilstand av tvil.
44:11  Så vent på den dag, da himmelen vil frembringe en tydelig røyk,

Hentydningen kan være til den hungersnød som rammet Makka (Bukhârî: Abwâb-al-Istisqâ). Dukhân betyr både røyk og støv. Eller det er snakk om en ulykke som vil ramme hele menneskeheten (jf. følgende vers), kanskje atomkrigens redsler.

44:12  som vil dekke mennesker. Dette er en smertefull straff.
44:13  (Mennesker vil da be): Vår Herre, ta straffen fra oss, for vi tror sannelig.
44:14  Hvordan kan de la seg formane, når det allerede er kommet et sendebud til dem med klare (og tydelige) argumenter?

I tilfelle av siste tolkning (vers 11) hentydes det her til den Utlovede Messias.

44:15  Og enda vendte de seg fra ham og sa: (Han er bare) en opplært besatt mann.
44:16  Vi vil visselig ta straffen fra dere en liten stund, for dere vil visselig vende tilbake (til deres vantro).
44:17  På den dag, da Vi griper fatt (i dem) med det sterkeste grep, vil Vi visselig gjøre gjengjeldelse.
44:18  Og Vi har allerede prøvd Faraos folk før dette, og et æret sendebud kom til dem.
44:19  (Han sa): Overgi meg Allahs tjenere, for jeg er sannelig et trofast sendebud til dere.
44:20  Og reis dere ikke i opprør mot Allah, for jeg bringer dere visselig en klar fullmakt.
44:21  Og jeg tar visselig min tilflukt hos min Herre og deres Herre, så dere ikke steiner meg (til døde).
44:22  Og hvis dere ikke tror på meg, så skill dere fra meg.
44:23  Da påkalte han [Moses] sin Herre (og sa): Dette er visselig et syndefullt folk.
44:24  (Allah svarte ham): Reis da bort om natten med Mine tjenere, for dere vil visselig bli forfulgt.
44:25  Og etterlat havet rolig bak deg, for de er visselig en hær, som (er dømt til å) druknes.
44:26  Hvor mange hager og kilder etterlot de (ikke) bak seg?