Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
46: Al-Ahqâf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 4, vers 36
46:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
46:2  Hâ Mîm (Allah er den Lovpriste, den Majestetiske).

Se noten til 40:2.

46:3  Bokens åpenbaring er fra Allah, den Allmektige, den Allvise.
46:4  Vi har kun skapt himlene og jorden og hva som er imellom dem, i overensstemmelse med sannhetens (og visdommens) krav, og til en bestemt tid. Og de vantro vender seg bort fra det de advares mot.
46:5  Si: Vet dere hva det er som dere påkaller ved siden av Allah? Vis meg hva det er de har skapt av jorden? Eller har de noen andel i himlenes (skapelse)? Bring meg en Bok (åpenbart) før denne eller et spor av viten, om dere snakker sannferdig.

I virkeligheten kan ingen autoritet, unntatt den som er i den åpenbarte Skrift og menneskelig vitenskap og resonans, danne basis for å avgjøre om en tro er sann eller ikke.

46:6  Og hvem er mer villfaren enn den, som ved siden av Allah, påkaller dem som ikke vil kunne svare ham inntil Oppstandelsens dag. Og de (påkalte) er uvitende om deres bønner.
46:7  Og når menneskene samles sammen (etter døden), kommer de [altså de falske gudene] til å være fiender av (sine dyrkere), og kommer til å fornekte deres tilbedelse.
46:8  Og når Våre klare tegn foreleses dem, sier de vantro om sannheten, etter at den er kommet til dem: Dette er åpenlys magi.
46:9  Eller sier de: Han har oppdiktet det! Si: Hvis jeg hadde oppdiktet det, så hadde dere ikke hatt makt til å hjelpe meg det minste mot Allah. Han kjenner den tale dere hengir dere til. Han er tilstrekkelig som Vitne mellom meg og dere, og Han er den Tilgivende, den Barmhjertige.
46:10  Si: Jeg er ikke den første blant sendebudene. Og jeg vet ikke, hva som skal gjøres med meg, heller ikke (hva som skal gjøres) med dere. Jeg følger kun det som er åpenbart meg, og jeg er kun en klar advarer.
46:11  Si: Hva mener dere? Hvis dette er fra Allah og dere forkaster det, mens et vitne fra Israels barn har bevitnet om en liknende (profet) lik seg selv og har trodd, men dere er (for) hovmodige (til å tro - hvordan vil det da gå dere)? Allah rettleder sannelig ikke det urettferdige folk."Jeg vil oppreise dem en profet lik deg fra dine brødre-" sier Gud til Moses (5. Mosebok 18:18). Verset hentyder klart til denne profeti, hvilket også bekreftes av vers 13 som taler om oppfyllelsen av profetiene i Mosebøkene. At det skulle være en hentydning til den jødiske konvertitt Abdullah bin Sallâm er umulig, da hele sûren er åpenbart i Makka, mens Abdullah først gikk over til Islâm i Madina.}
46:12  Og de vantro sier til de troende: Hvis det var noe godt, så ville de ikke være kommet til (erkjennelsen av) det før oss. Og ettersom de ikke rettledes av den, vil de si: Dette er en gammel løgn.
46:13  Og før denne (Qur'ân) var Moses' Bok en rettledning og barmhjertighet. Og dette er en Bok, som på arabisk bekrefter og oppfyller (den foregående åpenbaring), for å advare de urettferdige og (for å være) gledelig budskap for dem som handler godt.
46:14  Sannelig, over dem som sier: Vår Herre er Allah - og som deretter holder seg til den rette vei - kommer det ikke frykt, og de vil ikke sørge.
46:15  De er beboere av Hagen, hvor de skal forbli - en belønning for det de pleide å gjøre.
46:16  Og Vi har pålagt mennesket å øve godt mot sine foreldre. Hans mor bærer ham med smerte og føder det med smerte. Og svangerskap og avvenning av det tar tretti måneder. Og når det så har nådd sin fulle modenhet og har nådd førti år, sier det: Min Herre, skjenk meg at jeg er takknemlig over Din nåde, som Du har skjenket meg og mine foreldre, og at jeg handler rettferdig, slike (handlinger) som behager Deg, og befest rettferdighet for meg og mine etterkommere, sannelig jeg vender meg til Deg, og jeg tilhører visselig dem som underkaster seg (Din åpenbarte vilje).

I 31:15 angis perioden med avvenning til 2 år. Grunnen til at det her er snakk om 30 måneder, synes å være at svangerskapet her settes til minstemål: 6 måneder - eller at svangerskapets besværligheter først begynner etter 3 måneder.

46:17  Det er slike, hvis gode gjerninger Vi mottar av dem, og Vi overser deres onde handlinger. (De vil være) blant Hagens beboere - (det er) sannhetens løfte, som de er lovet.
46:18  Og den som sier et ukvems ord til sine foreldre (og fortsetter å si): Truer dere meg med at jeg skal oppstå, når generasjonene før meg allerede er gått bort? - Og de begge bønnfaller Allah om hjelp (og sier til ham): Ve deg, tro, for Allahs løfte er visselig sant. Så svarer han: Dette er kun de gamles historier.
46:19  Det er slike som straffedommen med rette falt over blant de slekter, som er gått bort før dem - blant djinner og mennesker at de visselig er tapere.
46:20  Og for alle finnes det grader av (rang) i overensstemmelse med hva de gjorde, og (dette kommer til å være slik), så at (Allah) kan belønne dem for deres gjerninger, og de skal ikke lide urett.
46:21  Og den dag de vantro skal stilles for Ilden, (skal det sies til dem): Dere fikk deres goder i deres liv på denne jord, og dere nøt dem fullt ut. I dag skal dere da lønnes med fornedrelsens straff, fordi dere pleide å være hovmodige på jorden uten rett, og fordi dere pleide å handle ondt.
46:22  Og ihukom 'Âds bror, da han advarte sitt folk blant sandbankene - og advarere er visselig gått bort både før ham og etter ham - (idet han sa): Tilbe kun Allah, jeg frykter visselig en streng dags straff over dere.

Om 'Âd se 11:51, 26:124 og 89:7. Deres "bror" er profeten Hûd.

46:23  De svarte: Er du kommet til oss for å vende oss bort fra våre guder? Bring da det du truer oss med, om du hører til dem som taler sant.
46:24  Han sa: Kunnskapen (om det) er alene hos Allah, og jeg overbringer dere hva jeg er blitt sendt med, men jeg ser at dere er et uvitende folk.
46:25  Så da de så den komme mot deres daler som en sky, sa de: Dette er en sky, som vil bringe oss regn. (Vi sa:) Nei, det er hva dere søkte å fremskynde - en storm, i hvilken det finnes en pinefull straff.
46:26  Den ødelegger alle ting på sin Herres befaling. Så man ikke ser annet av den enn deres (tidligere) boliger. Slik gjengjelder Vi det syndige folk.